AGNOSTYCYZM co to jest
Definicja AGNOSTYCYZM. Co znaczy światopoglądowa negująca sposobność poznania w pełni czegokolwiek.

Co to jest Agnostycyzm

Definicja AGNOSTYCYZM: (agnostos - niepoznawalny) - postawa światopoglądowa negująca sposobność poznania w pełni czegokolwiek, a tym bardziej absolutu, lub zawężająca region poznania jedynie do pewnych dziedzin, ulegająca bezsilności wobec czegoś, co z różnych powodów nie może być w pełni poznane, jak to miało miejsce na przykład w razie Spinozy, który twierdził, iż z mnogości atrybutów Boga można poznać jedynie dwa: myślenie i rozciągłość; Hume z kolei widział ograniczenia w poznaniu związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w świecie (nie poznajemy na przykład tego, iż jakiś fakt A jest powodem faktu B, a fakt B jest skutkiem działania faktu A) i twierdził, iż poznajemy jedynie styczność dwóch faktów w czasie i przestrzeni; Kant z kolei uważał, iż nie poznajemy obiektywnego świata, ale jedynie zjawiska, dlatego nie możemy wniknąć w świat rzeczy istniejących niezależnie od naszej świadomości; w II połowie XIX w. neokantyści, szczególnie Emil Du Bois-Reymond, głosili tezę, iż człowiek nie może w pełni poznać otaczającego go świata, bo napotyka sporo barier, problemów, oporów, utrudniających mu to poznanie, a są nimi: materia, siła, ruch, świadomość, wolność, wola, życie, myślenie, celowość istnienia przyrody; podobne przyjął stanowisko Spencer, który uważał, iż poza zjawiskami nie istnieje poznawalna rzeczywistość

Czym jest Agnostycyzm znaczenie w Słownik filozofia A .