FILOZOFIA co to jest
Definicja FILOZOFIA. Co znaczy mądrości; dla starożytnych Greków oznaczała poznanie prawdy; dla.

Co to jest Filozofia

Definicja FILOZOFIA: umiłowanie mądrości, edukacja o mądrości; dla starożytnych Greków oznaczała poznanie prawdy; dla Platona najdoskonalsza z nauk, dzięki sposoby dialektycznej dociekająca prawd na temat idei, zjawisk, bytu, i tym podobne; Arystoteles rozumiał ją jako naukę o bycie, wyodrębniając logikę, etykę, matematykę, politykę, fizykę, podzielił ją na teoretyczną i praktyczną; filozofia teoretyczna (potem zwana metafizyką) miała się zajmować poznawaniem zasad istnienia bytu, elementów, badać je, poddawać rozważaniom ich powszechne własności, i tym podobne;;, z kolei filozofia praktyczna miała się zajmować życiem, działaniem, określać cele, wartości; dla św. Tomasza z Akwinu to edukacja, gdzie należy wykorzystywać w pierwszej kolejności rozum; dla Hegla to najdoskonalsza postać ducha absolutnego, który poznaje poprzez definicje, i który jest w stanie zrozumieć samego siebie; jej sedno jest zawarty w jej historii, a jej zadaniem jest dociekanie, czy istnieje ideowa konieczność rozwoju filozofii; dla relatywisty Simmela to edukacja wyrażająca bardziej wewnętrzny świat filozofa niż to, co jest jej obiektem badań; dla Fichtego to wiedza posługująca się sposobem dedukcyjną, która pozwala stwierdzić, jak być powinno, a nie jak jest; dla Avenariusa i Macha to edukacja dążąca do ujęcia świata wg zasady ekonomii myślenia; dla Wundta to pogląd człowieka na świat, zaspokajający potrzeby jego umysłu; dla Brentana to edukacja, która powinna znaleźć oparcie w psychologii, ponieważ tylko ona rozwiązuje zagadnienia filozoficzne, logicznie czy etyczne, potrafi odnaleźć fakty, stanowiące miarę prawdy i dobra, przechodząca cztery etapy rozwojowe: fazę rozkwitu i trzy etapy upadku; dla Husserla miała być "pierwszą edukacją", edukacją bez założeń, stwierdzającą jedynie to, co oczywiste i co dotyczy istoty rzeczy; dla Crocego to "wiedza prawdziwa", operująca intuicją i czystymi pojęciami, a nie pojęciami naukowymi o ograniczonej wartości, swą głębią i zasięgiem zamierzeń bliższa jest religii niż nauce; przeciwnego zdania był Hartmann, który rozumiał filozofię jako naukę, której fundamentalnym zadaniem jest poszukiwanie prawdy; dla neopozytywistów filozofia to nie edukacja, ale badanie języka, ("granice mego języka są granicami mego świata"), jakim posługuje się filozof, gdyż w języku wyrażamy myśli, tłumaczymy definicje i twierdzenia, wykorzystując analizę logiczną. Jeżeli filozofia pragnie być edukacją, to jedynie jako logiczna teoria języka

Czym jest Filozofia znaczenie w Słownik filozofia F .