Co znaczy TOMIZM?

Co znaczy Tomizm

Definicja: filozofia → św. Tomasza z Akwinu, którą można zrekapitulować w następujący sposób: w odróżnieniu od innych potrafił oddzielić kwestię → wiary od → wiedzy, → objawienia od → rozumu i → teologię od filozofii; przyjął założenie, że tylko rzeczy jednostkowe są nam dane (nazywał je → substancjami), natomiast to, co zwiemy → uniwersaliami, jedynie w nich tkwi; wyodrębnił składniki → bytu: → istotę i → istnienie oraz wskazał na złożoną naturę substancji cielesnych (→ forma i → materia), wskazał na istnienie bytów możliwych (→ potencja) i rzeczywistych (→ akty): forma jest aktem - materia potencją; dał pięć dowodów na istnienie → Boga, uważając go za: 1. pierwszą przyczynę → ruchu, 2. za przyczynę istnienia świata, 3. za istotę konieczną, 4. za istotę najdoskonalszą, 5. za istotę działającą celowo; dowodził, że świat powstał z niczego, a jego stworzenie dokonało się za sprawą Boga, które z jego strony było aktem → woli, nie konieczności, i nastąpiło w czasie; założył hierarchię ważności bytów, w myśl której wszystkie stworzenia egzystują w świecie i niemożliwa jest zmiana "szczebla", do którego od urodzenia się jest przypisanym; twierdził, że należy łączyć poznanie zmysłowe z umysłowym, że podmiot w trakcie poznania upodabnia się do poznawanego przedmiotu; przedmioty materialne poznajemy → rozumem, duszą i, pośrednio, dzięki → refleksji; cel życia widział w osiągnięciu → szczęścia rozumianego jako poznanie Boga.

Inne definicje jak z filozofii na literę T.