PRAWA DALTONA co to jest
Co znaczy Daltona prawa? W fizyce parcjalnych) - jedno z podstawowych praw gazowych mówiące, iż.

Definicja Daltona Prawa

Co to jest DALTONA PRAWA: (1) P r a w o c i ś-n i e ń c z ą s t k o w y c h (parcjalnych) - jedno z podstawowych praw gazowych mówiące, iż ciśnienie mieszaniny gazów nie reagujących ze sobą chemicznie jest w stałej temperaturze równe sumie ciśnień cząstkowych (parcjalnych) tych gazów. Poprzez ciśnienie cząstkowe składnika mieszaniny rozumie się ciśnienie, jakie wywierałby on, gdyby sam zajmował całą objętość naczynia. Prawo tj. ściśle spełnione dla mieszaniny gazów doskonałych. Gazy rzeczywiste spełniają to prawo tym lepiej, im ich ciśnienie i temperatura są bardziej odległe od wartości krytycznych ( pkt. krytyczny). (2) P r a w o s t o s u n k ó w w i e l o-k r o t n y c h - jeżeli dwa pierwiastki łącząc się ze sobą tworzą więcej niż jeden związek chemiczny, ilości wagowe jednego pierwiastka, przypadające na stałą liczba drugiego pierwiastka, pozostają względem siebie w relacji prostych liczb całkowitych. Na przykład azot i tlen tworzą tlenki N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5, gdzie masy tlenu przypadające na jednostkę masy azotu pozostają do siebie w relacjach 1:2:3:4:5. Prawo to wspólnie z prawem Avogadra legło u podstaw współczesnego atomistycznego opisu rzeczywistości

Czym jest Prawa Daltona znaczenie w Słownik fizyka na D .