WZGLĘDNOŚCI TEORIA SZCZEGÓLNA co to jest
Co znaczy względności teoria szczególna? W fizyce relacjami czasoprzestrzennymi pomiędzy zjawiskami.

Definicja Względności Teoria Szczególna

Co to jest WZGLĘDNOŚCI TEORIA SZCZEGÓLNA: podstawowa teoria fizyki współczesnej zajmująca się relacjami czasoprzestrzennymi pomiędzy zjawiskami, sformułowana w 1905 poprzez Einsteina. Podstawę s. t. w. stanowią: zasada względności Einsteina i założenie, iż szybkość światła jest skończona i taka sama we wszystkich układach inercjalnych (przyjęcie za fundamentalny fakt fizyczny wyniku doświadczenia Michelsona-Morleya).Z a s a d a w z g l ę d n o ś c i E i n-s t e i n a stwierdza, iż wszystkie prawa przyrody są takie same we wszystkich układach inercjalnych. By zasada względności była spełniona zwłaszcza w odniesieniu do praw elektrodynamiki opisanych równaniami Maxwella, współrzędne przestrzenne i czas w układach inercjalnych muszą być ze sobą powiązane przekształceniem Lorentza

Czym jest względności teoria szczególna znaczenie w Słownik fizyka na W .