LEKSYKOLOGIA co to jest
Jak się pisze Leksykologia. Czym jest językoznawstwa zajmujący się analizą słownictwa danego języka.

Definicja Leksykologia

Co to znaczy LEKSYKOLOGIA: [gr. leksikon ´leksykon´ + logos ´wyraz, edukacja´] - dział językoznawstwa zajmujący się analizą słownictwa danego języka [gr. leksis ´słowo´, leksikon ´´´leksykon, słownictwo´;". Obiektem leksykologii są wszelakie badania dotyczące słownictwa, a więc dotyczące wyrazów i połączeń wyrazowych i ich znaczenia. Przeprowadza się zatem na gruncie leksykologii różnorodne klasyfikacje i rozróżnienia w obrębie słownictwa. Określa się podstawy podziału leksemów w danym języku, na przykład gramatyczną (odmienne, nieodmienne), semantyczną (samodzielne semantycznie: symboliczne, ekspresywne; niesamodzielne), syntaktyczną (wchodzące w związki składniowe, niewchodzące). Rozróżnia się ´słowo użyty w tekście od należącego do abstrakcyjnego mechanizmu leksemu. Wprowadza się definicja jednostki leksykalnej, związku frazeologicznego, idiomu. Do zainteresowań leksykologii należy również opis typowych połączeń wyrazów, a więc kolokacji danego języka ( na przykład pies szczeka, kura gdacze, rzęsisty deszcz). Spory dział leksykologii stanowi semantyka, jest to edukacja o znaczeniu wyrazów. Poza rozmaitymi sposobami opisu znaczenia wypracowanymi na gruncie semantyki, leksykologia wskazuje na stosunki semantyczne pomiędzy wyrazami: synonimia, antonimia, hiponimia, opisuje wieloznaczność wyrazów (por. polisemia, homonimia). W szerszym sensie do badań leksykologicznych będą należeć badania nad dopuszczalnością użycia pewnych wyrazów w odpowiednich stylach funkcjonalnych. Porusza się więc zagadnienia powiązane z normą językową, tabu, eufemizmami, wulgaryzmami

Czym jest Leksykologia znaczenie w Słownik na L .