PAŃSTWO co to jest
Definicja państwo co to jest. Czym jest zajmująca określone terytorium. Przynależność do państwa ma.

Co to jest Państwo

DefinicjaPAŃSTWO: organizacja polityczna, zaopatrzona w suwerenną władzę, zajmująca określone terytorium. Przynależność do państwa ma charakter sformalizowany (obywatelstwo). W obrębie państwa występuje relacja: władza - podporządkowane jej osoby i ekipy. Atrybutem państwa jest suwerenność rozumiana jako całkowita niezależność od jakiejkolwiek siły zewnętrznej i wewnętrznej. Funkcja wewnętrzna państwa bazuje na podejmowaniu działań, z których wynika, iż władza państwowa jest najwyższa na danym obszarze i decyduje sama o zakresie swoich kompetencji, a wszystkie inne instytucje i organy funkcjonują za jej zgodą i na warunkach poprzez nią ustalonych. Funkcja zewnętrzna to realizacja celów niezależnych od innych krajów i ochrona interesów danego państwa. Ograniczenie suwerenności może nastąpić wskutek przyjętych poprzez kraj zobowiązań (na przykład w następstwie przegranej wojny). Wszystkie funkcje wykonywane są poprzez organa państwa, które podzielone są na: przedstawicielskie, przymusu, administracji gospodarczej, administracji kulturalnej, kontrolne. kraj jest organizacją terytorialną, co znaczy, iż obejmuje ludzi związanych z określonym terytorium. Stworzenie państwa wiązało się z przejściem ludzi do osiadłego trybu życia, lecz może ono powstać również wskutek: wyzwolenia się określonej ekipy ludzi spod panowania innego państwa i oderwania od niego części terytorium, rozpadu państwa na kilka nowych, połączenia się kilku istniejących w jedno, na podstawie aktu prawa międzynarodowego, wskutek podboju i tym podobne Na obszarze państwa jego władze sprawują zwierzchność nad wszystkimi przebywającymi tam osobami, z wyjątkiem osób posiadających immunitet dyplomatyczny. Terytorium jest zawsze ściśle ograniczone i w jego skład wchodzi region lądowy, wody przybrzeżne, strefa powietrzna nad obszarem lądowym, a również statki wodne i powietrzne. Osoby fizyczne wiąże z krajem organizacja obywatelstwa, którego nabycie może nastąpić przez fakt urodzenia się z rodziców będących obywatelami danego państwa (((na przykład w Polsce) albo urodzenia się na obszarze danego państwa (((((na przykład w Australii). Przynależność do państwa ma charakter przymusowy. Każdy obywatel ma określone wymagania i prawa zwane obywatelskimi. Elementem składowym państwa jest również władza najwyższa, sprawująca pełnię władzy na jego terytorium i nad ludnością. Władza najwyższa jest kompetentna do nawiązywania i prowadzenia stosunków z innymi krajami. Zakres kompetencji naczelnych organów władzy i administracji ustala konstytucja

Czym jest państwo znaczenie w Słownik geografia P .