Oceń przydatność:

     

Co to jest Krajobrazowy park?

Znaczenie pojęcia: obszar objęty ochroną prawną ze względu na wyjątkowe wartości jego środowiska przyrodniczego lub wysokie walory estetyczno-widokowe, kulturowe, historyczne lub turystyczne. Celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja oraz udostępnienie tych wartości, w warunkach racjonalnej gospodarki człowieka. W granicach parku krajobrazowego dozwolona jest gospodarcza eksploatacja gruntów rolnych, lasów lub innych nieruchomości, a także wykorzystanie turystyczne - z wyłączeniem turystyki motorowej - na planie wyznaczonej sieci szlaków. Wokół każdego parku może być również utworzona otulina. Park krajobrazowy tworzony jest na mocy rozporządzenia wojewody. W Polsce istnieje obecnie 96 parków krajobrazowych (wg stanu na 31 XII 1994), o łącznej powierzchni 1860,5 tys. ha. Do największych należą parki krajobrazowe: Puszczy Knyszyńskiej, Pogórza Przemyskiego, Popradzki i Mazurski.

Podobne definicje geograficzne na literę P

Inne definicje geograficzne:

  • Definicja mady to mady rzeczne, typ gleb aluwialnych powstających w obrębie
  • Definicja rumosz to 1. geol. materiały wchodzące w skład rumowiska rzecznego w
  • Definicja ocean to ogół mórz na kuli ziemskiej. Główna część hydrosfery poza
  • Definicja limonit to żelaziak brunatny, mieszanina mineralna o zmiennym składzie
  • Definicja cumulus to chmury kłębiasta, powstająca w dolnym i środkowym piętrze

Co oznacza park krajobrazowy? wytłumaczenie