DZIAŁO ELEKTRONOWE DECYBEL co to jest
Działo Elektronowe, Decybel, Dziwność, Dryf Cząstek Naładowanych, Dipol Magnetyczny, Dynamika.

Definicje fizyka D

 • Definicja Dżul Co to jest obowiązująca w układzie jednostek miar SI. Jeden dżul jest robotą, jaką wykonuje siła jednego niutona przesuwając ciało na drodze jednego metra wedle kierunkiem swojego działania
 • Definicja Dynamometr Co to jest pomiaru sił. Jego kluczowym elementem jest zazwyczaj ciało ulegające sprężystej deformacji pod wpływem mierzonej siły, na przykład sprężyna. Każda waga jest w pewnym sensie
 • Definicja Energii Dyssypacja Co to jest zmiany różnych form energii w energię cieplną. Zachodzi wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z siłami tarcia i lepkości. Skutkiem d.e. są gasnące drgania układów mechanicznych
 • Definicja Fal Dyspersja Co to jest fal harmonicznych od ich częstotliwości ( dyspersja światła). Każde zaburzenie poruszające się w ośrodku można traktować jako złożenie fal harmonicznych ( szybkość grupowa
 • Definicja Fazowy Diagram Co to jest fazowy wykres
 • Definicja Diuar Co to jest Dewara naczynie
 • Definicja Dwójłomność Co to jest kryształach o niskiej symetrii opierające na rozszczepieniu promienia świetlnego przechodzącego poprzez kryształ na dwa promienie - zwykły i niezwykły. Zobacz także kryształ
 • Definicja Dyn Co to jest dyna
 • Definicja Dźwięk Co to jest fala akustyczna o częstości od 16 do 20 000 Hz
 • Definicja Naczynie Dewara Co to jest wynalezione w 1898 poprzez J. Dewara, wykorzystywane do przechowywania substancji, których temperatury różnią się znacząco od temperatury otoczenia. To jest naczynie metalowe o
 • Definicja Swobodne Drgania Co to jest wytrącony z położenia równowagi, jeżeli nie działają na niego jakiekolwiek siły zewnętrzne. D.s. mogą być tłumione albo zachowawcze w zależności od tego, czy całkowita energia
 • Definicja Diamagnetyzm Co to jest osłabianiu pola magnetycznego poprzez substancje nazywane diamagnetykami. Walec wykonany z diamagnetyka umieszczony we wnętrzu cewki skutkuje obniżenie wartości wektora indukcji
 • Definicja Debye, Peter Joseph Wilhelm Co to jest prof. politechniki w Zurychu i uniw. w Zurychu, Utrechcie, Getyndze, Lipsku i Berlinie. Od 1934 dyr. Instytutu Fizyki im. cesarza Wilhelma w Berlinie, a od 1940 prof. Cornell
 • Definicja Dyfuzja Co to jest na samorzutnym wyrównywaniu się koncentracji poszczególnych składników układu wieloskładnikowego. D. jest skutkiem bezładnego termicznego ruchu atomów i cząstek ( Browna ruchy) i
 • Definicja Ogniwo Daniella Co to jest się z płytki cynkowej, zanurzonej w roztworze siarczanu cynkowego (elektroda ujemna), i płytki miedzianej zanurzonej w roztworze siarczanu miedziowego (elektroda dodatnia
 • Definicja Dywergencja Co to jest różniczkowych służący w teorii pola wektorowego. Jeśli C (x, y, z) znaczy pole wektorowe o składowych Cx, Cy i Cz (w prostokątnym układzie współrzędnych x, y, z), to d. oznaczana
 • Definicja Marian Danysz Co to jest Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1960 członek PAN. Prowadził badania w zakresie jądra atomowego i cząstek elementarnych. W 1934 wspólnie z M. Żywym odkrył promieniotwórczość
 • Definicja Dudnienia Co to jest drgań harmonicznych o nieznacznie różniących się częstościach opierający na modulacji amplitudy drgań. Częstość modulacji równa jest różnicy częstości poszczególnych drgań. W
 • Definicja Ferroelektryczne Domeny Co to jest ferroelektryka różniące się kierunkiem wektora spontanicznej polaryzacji elektrycznej. Najczęściej spotykanymi d.f. są domeny 180-stopniowe, tzn. takie, gdzie kierunki polaryzacji
 • Definicja Drgania Co to jest charakteryzujących je wielkości fizycznych okresowo rośnie i maleje. Drgania mogą zachodzić w układach mechanicznych, elektrycznych, elektromechanicznych, w sieciach
 • Definicja Swobodna Droga Co to jest cząstka między kolejnymi zderzeniami. Definicja służące najczęściej w teorii gazów. Wartość d.s. zależy od gęstości gazu, czyli również od jego ciśnienia. W powietrzu w warunkach
 • Definicja Pochłonięta Dawka Co to jest pochłonięta poprzez jednostkę masy substancji pochłaniającej. Jednostkami są 1 J/kg i 1 rad = 0,01 J/kg. Dawka pochodząca z tła naturalnego (promieniowanie kosmiczne i
 • Definicja Elektryczny Dipol Co to jest samej wartości q, ale przeciwnych znakach, znajdujących się w odległości l od siebie. Prosta, na której leżą ładunki, to oś dipola. Wielkością fizyczną charakteryzującą dipol
 • Definicja Tłumienia Logarytmiczny Dekrement Co to jest charakteryzująca prędkość zanikania drgań, gdy są one tłumione. W razie tłumionych drgań harmonicznych zależność wielkości drgającej x od czasu t jest następująca:, gdzie A jest
 • Definicja Falowy Korpuskularno Dualizm Co to jest cząstek) polegająca na tym, iż w pewnych przypadkach ujawnia się jej natura falowa, w innych zaś - korpuskularna. Elektrony, które uważane są zazwyczaj za klasyczne cząstki
 • Definicja Prawo Petita Dulonga Co to jest eksperymentalnie mówiąca, iż ciepło atomowe Ca pierwiastków chemicznych będących w stanie stałym wynosi około 25 J/(molK), niezależnie od rodzaju pierwiastka. P.D-P. spełnione
 • Definicja Krystalicznej Sieci Defekty Co to jest doskonałej regularności sieci krystalicznej albo struktury kryształu. Defekty z racji na ich geometrię można podzielić na p u n k t o w e, l i n i o w e ( dyslokacje), p o w i e
 • Definicja Optyczna Droga Co to jest pokonywanej poprzez światło w danym ośrodku optycznym, i współczynnika załamania tego ośrodka w relacji do próżni. Iloczyn ten równy jest drodze, jaką światło pokonałoby w próżni
 • Definicja Dyslokacje Co to jest sieci krystalicznej. D. bazuje na przesunięciu niektórych płaszczyzn sieciowych w relacji do innych. Najprostszym jej typem jest d. k r a w ę d z i o- w a polegająca na tym, że
 • Definicja Dioptria Co to jest zbierającej (skupiającej) układu optycznego, zwłaszcza soczewki. Gdyż umiejętność zbierająca soczewki równa jest odwrotności ogniskowej f ( = 1/f), jej jednostką jest umiejętność
 • Definicja Diament Co to jest alotropia) odmian węgla, występująca jako minerał w stanie naturalnym. Charakteryzuje się bardzo sporą twardością. Jest odpowiednikiem kryształu walencyjnego. Każdy z atomów węgla
 • Definicja Dielektryk Co to jest przewodzący prąd elektryczny. Przyjmuje się niekiedy, iż do dielektryków zalicza się materiały, których opór właściwy jest większy niż 108 m. D. są więc izolatorami
 • Definicja Harmoniczne Drgania Co to jest zależność drgającej wielkości fizycznej od czasu t można opisać funkcją harmoniczną (sinusoidalną): , gdzie A - amplituda, - częstość drgań, 0 - etap początkowa. Odpowiednikiem
 • Definicja D Co to jest dioptria
 • Definicja Promieniowania Dawkomierz Co to jest dozymetria
 • Definicja Deformacja Co to jest odkształcenie
 • Definicja Drobina Co to jest cząsteczka
 • Definicja Współczynnik Dyfuzji Co to jest rozmiar fizyczna będąca miarą szybkości dyfuzji. Współczynnik proporcjonalności występujący w prawie Ficka. Jego jednostką jest m2/s
 • Definicja Masy Defekt Co to jest jądrowy niedobór masy
 • Definicja Diafragma Co to jest przysłona
 • Definicja Dyfrakcja Co to jest opierające na zmianie kierunku (ugięciu) biegu fali na przeszkodach (na przykład otworach). Zobacz także dyfrakcja cząstek, dyfrakcja fal, dyfrakcja światła
 • Definicja Daltonizm Co to jest nierozpoznawanie niektórych barw, najczęściej czerwonej i zielonej. D. jest na ogół wadą wrodzoną, dziedziczną. Może także być zaburzeniem nabytym w wyniku uszkodzenia siatkówki
 • Definicja Dalmierz Co to jest pomiaru odległości. D. optyczny wykorzystuje dwa obiektywy znacząco od siebie odległe. Przedmiot widziany jest poprzez nie pod nieco wieloma kątami i na tej podstawie może być
 • Definicja Prawa Daltona Co to jest c z ą s t k o w y c h (parcjalnych) - jedno z podstawowych praw gazowych mówiące, iż ciśnienie mieszaniny gazów nie reagujących ze sobą chemicznie jest w stałej temperaturze równe
 • Definicja Joseph Clinton Davisson Co to jest 1917-45 był pracownikiem w Bell Telephone Laboratories, a od 1947 prof. uniw. stanu Virginia w Richmond. Wspólnie z L.H.Germerem potwierdził falową naturę elektronu odkrywając w
 • Definicja Ekspozycyjna Dawka Co to jest rentgenowskiego albo określona poprzez umiejętność jonizowania powietrza poprzez to promieniowanie. Jest nią dQ/dm, relacja ładunku elektrycznego dQ jonów do masy powietrza dm
 • Definicja Davissona i Germera doświadczenie Co to jest dyfrakcję powolnych elektronów, potwierdzając tym samym jeden z podstawowych postulatów mechaniki kwantowej dotyczący dualizmu korpuskularno-falowego ( de Brogliea fale). Wiązka
 • Definicja C D Co to jest stosowane niekiedy oznaczenie na przyrządach pomiarowych oznaczające pracę przyrządu w dziedzinie prądu stałego; jest skrótem terminu angielskiego direct current
 • Definicja Debaj Co to jest elektrycznego momentu dipolowego, stosowana jeszcze niekiedy w analizie zjawisk elektrycznych dziejących się na poziomie atomu i cząsteczki; 1 D @ 3,33610-30 Cm
 • Definicja Stanów Degeneracja Co to jest ustalenie sytuacji, gdzie danemu poziomowi energetycznemu (określonej wartości energii) odpowiada więcej niż jeden stan ruchu cząstki na przykład elektronu. na przykład w atomie
 • Definicja Magnetyczna Deklinacja Co to jest ziemskie pole magnetyczne
 • Definicja Abdery Z Demokryt Co to jest przyrodnik. Był prekursorem atomistycznej teorii materii. Świat wg D. złożona jest z najmniejszych niepodzielnych cząstek, nazwanych atomami, poruszających się w przestrzeni
 • Definicja Zjawisko Dellingera Co to jest przerwa albo spore osłabienie łączności radiowej na falach krótkich i średnich powiązane ze wzrostem promieniowania słonecznego
 • Definicja Depolaryzatory Co to jest w skład ogniwa w celu usuwania produktów reakcji elektrochemicznych zmniejszających SEM ogniwa. Na przykład w zwyczajnych bateryjkach, które są ogniwami Leclanchgo ( ogniwa
 • Definicja Desorpcja Co to jest mechanizm odwrotny do adsorpcji, opierający na uwalnianiu się z adsorbentu cząstek adsorbatu i przechodzeniu ich do stanu gazowego albo ciekłego
 • Definicja Destylacja Co to jest mieszanin, składających się z kilku składników, albo oczyszczania cieczy (na przykład wody). W metodzie tej wykorzystuje się różnice lotności poszczególnych składników. Bazuje ona
 • Definicja Zjawisko Dembera Co to jest potencjałów w półprzewodniku pod wpływem oświetlenia jednej z jego powierzchni. Rozmiar tego efektu zależy m. in. od różnicy współczynników dyfuzji elektronów i dziur, szybkości
 • Definicja Detekcja Co to jest 1) wykrywanie i przekształcanie sygnałów elektrycznych; (2) wykrywanie, identyfikowanie i mierzenie wszelkiego rodzaju promieniowania
 • Definicja Jądrowych Promieniowań Detektory Co to jest wykrywania i zliczania cząstek i kwantów promieniowania jądrowego. Wybrane z tych urządzeń pozwalają również na ustalenie cząstek i określanie ich energii i pędu. Wykorzystując
 • Definicja Diaskop Co to jest urządzenie optyczne wykorzystywane do wyświetlania pojedynczych przezroczy w świetle przechodzącym. Zobacz także epidiaskop, episkop
 • Definicja Diamagnetyk Co to jest materiał przejawiający diamagnetyzm
 • Definicja Deuter Co to jest izotop wodoru o masie atomowej 2 oznaczany symbolem D; nazywany również c i ę ż k i m w o d o r e m
 • Definicja Deuteron Co to jest jądro deuteru; cząstka złożona z protonu i neutronu
 • Definicja Straty Dielektryczne Co to jest elektrycznego w dielektryku zamieniana jest na ciepło, a tym samym tracona. Rozmiar s.d. zależy od rodzaju dielektryka, a również od takich parametrów, jak częstość pola
 • Definicja Hertza Dipol Co to jest promieniowania fal radiowych, którym jest dipol elektryczny o zmiennym momencie dipolowym. Może to być przewodnik tak uformowany, by pojemności elektryczne były skupione na jego
 • Definicja Próżniowa Dioda Co to jest próżniowa. Katoda żarzona prądem jest źródłem elektronów. D.p. przewodzi, gdy na anodzie potencjał jest wyższy niż na katodzie. Odwrócenie znaku napięcia skutkuje przerwanie
 • Definicja Cykl Diesla Co to jest cykliczny składający się ze: (1) sprężania adiabatycznego ( adiabatyczna przemiana), (2) ogrzewania przy stałym ciśnieniu, (3) rozprężania adiabatycznego, (4) chłodzenia przy
 • Definicja Dioda Co to jest elektrodach przewodzące dobrze prąd elektryczny w jednym kierunku i praktycznie nie przewodzące w drugim ( d. próżniowe albo wypełnione gazem lampy elektronowe albo urządzenia
 • Definicja Stała Dielektryczna Co to jest elektryczna, stała materiałowa charakteryzująca własności dielektryczne. S.d. równa jest stosunkowi pojemności kondensatora wypełnionego dielektrykiem do pojemności tego
 • Definicja Półfalowy Dipol Co to jest albo odbiorcza stanowiąca pręt o długości w przybliżeniu równej połowie długości emitowanej albo odbieranej fali elektromagnetycznej. Przewód złączający d.p. z urządzeniem
 • Definicja Ferromagnetyczne Domeny Co to jest ferromagnetyku różniące się kierunkiem spontanicznego namagnesowania. Ferromagnetyk podzielony na sporo d.f. może na zewnątrz nie wykazywać żadnego namagnesowania, dopiero
 • Definicja Domieszki Co to jest wprowadzane do ciała stałego w celu zmiany jego własności fizycznych albo chemicznych. Zobacz także półprzewodniki, półprzewodnik akceptorowy, półprzewodnik donorowy
 • Definicja Domieszkowanie Co to jest ciał stałych w celu zmiany ich własności fizycznych albo chemicznych. Metale domieszkuje się w czasie ich wytapiania. Kryształy półprzewodnikowe i dielektryczne domieszkuje się w
 • Definicja Dirac, Paul Adrien Maurice Co to jest w Cambridge i Oxfordzie. Współtwórca mechaniki kwantowej. W 1928 sformułował prawa mechaniki statystycznej dla elektronów ( Fermiego-Diraca statystyka). Przewidział teoretycznie
 • Definicja Miernik Dobroci Co to jest przyrząd wykorzystywany do pomiaru dobroci obwodów rezonansowych; służący jest również do pomiarów indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów
 • Definicja Dobroć Co to jest charakteryzująca układ drgający (na przykład układ RLC): Q = 2Wm/Wt, gdzie Wm - energia zmagazynowana w układzie, Wt - energia tracona w okresie jednego okresu drgań. W razie
 • Definicja Donor Co to jest krystalicznej, wprowadzające dodatkowy swobodny elektron uczestniczący w przewodnictwie elektrycznym. D. są zazwyczaj atomy domieszek (na przykład arsen, antymon, fosfor w
 • Definicja Anharmoniczne Drgania Co to jest mechaniczne), jakie powstają, gdy siła nie jest proporcjonalna do wychylenia. Moment takich drgań zależy od amplitudy, a zdarzenie rezonansu może zachodzić przy kilku częstościach
 • Definicja Fizyczne Doświadczenie Co to jest w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, zapewniających jego powtarzalność, w celu dokonania obserwacji i pomiarów. Otrzymane wyniki są fundamentem jakościowego i ilościowego
 • Definicja Dozymetria Co to jest zajmujący się pomiarami i obliczaniem dawek promieniowania i badaniem aktywności substancji promieniotwórczych, i elementów skażonych. Pomiarów dokonuje się dzięki dozymetrów
 • Definicja Elektryczne Drgania Co to jest zmiany natężenia prądu i napięcia w obwodzie elektrycznym. Towarzyszą im zmiany pól elektrycznego i magnetycznego w przestrzeni otaczającej obwód. D.e. mogą być wymuszone poprzez
 • Definicja Zerowe Drgania Co to jest drgania realizowane poprzez atomy i cząsteczki w temperaturze zera bezwzględnego. Istnienie tych drgań wynika z zasady nieoznaczoności Heisenberga
 • Definicja Wymuszone Drgania Co to jest pod wpływem siły zewnętrznej zmiennej w okresie, na przykład wahadło pobudzane do drgań z pewną częstotliwością albo obwód drgający RLC zasilany sinusoidalnie zmienną w okresie
 • Definicja Mleczna Droga Co to jest kilkaset mld gwiazd, do której należy nasz Układ Słoneczny. Na niebie widoczna jest w formie jaśniejszego pasma o nieregularnych kształtach. Powstała około 10 mld lat temu z
 • Definicja Droga Co to jest przebywa pkt. materialny w określonym czasie, nie mniej jednak jeżeli jakiś odcinek toru jest przebywany wielokrotnie, to wielokrotnie należy go liczyć. D. jest funkcją czasu
 • Definicja Paul Drude Co to jest w Lipsku, Giessen i w Berlinie. Opracował metodę pomiaru przenikalności elektrycznej, rozwinął elektronową teorię metali ( Drudego schemat), a również opracował teorię polaryzacji
 • Definicja Tłumione Drgania Co to jest których energia decydująca o drganiach jest etapowo tracona z racji na działanie sił tarcia i oporu (w układach mechanicznych), albo poprzez promieniowanie (układy elektryczne
 • Definicja Światła Dyfrakcja Co to jest brzegach przesłon i otworach. Granica cienia staje się nieostra i obserwuje się na niej układ jasnych i ciemnych prążków odwzorowujących kształt granicy - tak zwany p r ą ż k ó w
 • Definicja Cząstek Dyfrakcja Co to jest rozmieszczonych w sieci krystalicznej. Mierząc natężenie wiązki elektronów albo neutronów odbitej od powierzchni kryształu pod wieloma kątami stwierdza się istnienie
 • Definicja Rentgenowski Dyfraktometr Co to jest pomiarów natężeń i kierunków wiązek promieni rentgenowskich odbitych od powierzchni kryształów albo polikryształów. Do głownych przedmiotów d.r. należą: źródło promieni
 • Definicja Dylatometry Co to jest badania rozszerzalności cieplnej ciał stałych albo cieczy. Najprostszy d. jest rodzajem śruby mikrometrycznej rejestrującej wydłużenia metalowego pręta. W d. k w a r c o w y c h
 • Definicja Termiczna Dylatacja Co to jest rozszerzalność cieplna
 • Definicja Termiczna Dyfuzja Co to jest dyfuzji (regularnie występujące z nią w parze) wywołane gradientem temperatury w układzie. Prędkość d.t. jest wprost proporcjonalna do gradientu temperatury i odwrotnie
 • Definicja Dyna Co to jest jednostka miary siły w układzie jednostek miar CGS. Siła 1 dyn to taka siła, która masie 1 g nadaje przyspieszenie 1 cm/s2
 • Definicja Dysocjacja Co to jest cząstek na kilka części pod wpływem czynnika zewnętrznego (na przykład promieniowania) albo oddziaływania z otaczającym ośrodkiem (((na przykład rozpuszczalnikiem
 • Definicja Stopień Elektrolitycznej Dysocjacji Co to jest relacja liczby cząstek elektrolitu, które uległy rozpadowi, do całkowitej liczby cząstek w roztworze. W razie elektrolitów silnych ( dysocjacja elektrolityczna) a = 1
 • Definicja Elektrolityczna Dysocjacja Co to jest i dodatnio naładowane jony (aniony i kationy) zachodzący pod wpływem rozpuszczalnika, na przykład wody. Powstają w ten sposób elektrolity bardzo dobrze przewodzące prąd
 • Definicja Dystorsja Co to jest polegająca na nierównomiernym odwzorowywaniu różnych części obrazu. Jest jedną z głównych wad obiektywów. Zaliczana jest do geometrycznych aberracji układów optycznych
 • Definicja Układ Dyspersyjny Co to jest najmniej z dwóch faz, gdzie jedna z faz jest fazą ciągłą, z kolei pozostałe etapy są w niej rozproszone. Etap ciągła nazywana jest ośrodkiem nośnym albo ośrodkiem dyspersyjnym. U
 • Definicja Dysproz Co to jest rzadkich III ekipy układu okresowego pierwiastków. Liczba atomowa - 66, masa atomowa - 162,46. Złożona jest z siedmiu trwałych izotopów. Jest srebrzystym metalem o temperaturze
 • Definicja Napięcia Dzielnik Co to jest wydzielenia części napięcia podawanego do układu elektrycznego poprzez źródło zasilania. Najprostszym dz.n. jest układ dwóch połączonych szeregowo oporników albo kondensatorów. Na
 • Definicja Dźwignia Co to jest będąca sztywnym prętem mogącym obracać się wokół nieruchomej osi (tak zwany punktu podparcia). Umożliwia ona wykonywanie pracy dzięki niewielkich sił. Rozróżnia się dź. proste i
 • Definicja Elektronowa Dziura Co to jest pasmie walencyjnym. W procesie przewodnictwa elektrycznego zachowuje się ono jak elementarny ładunek nieujemny. Zobacz także akceptor, półprzewodnik, półprzewodnik akceptorowy
 • Definicja Cząstki Dziwne Co to jest cząstki, których dziwność różni się od zera
 • Definicja Równanie Diraca Co to jest fundamentalne równanie relatywistycznej mechaniki kwantowej opisujące ruch cząstki o spinie ½ (na przykład elektronu
 • Definicja Światła Dyspersja Co to jest ośrodku optycznym od jego długości. Przejawia się w zależności współczynnika załamania światła od jego długości. Efektem d.ś. jest jego rozszczepienie na barwy w zjawiskach
 • Definicja Fali Dyfrakcja Co to jest się fali na przeszkodach i na otworach. Sukces dyfrakcji jest bardzo wyraźny wówczas, gdy otwór, poprzez który przechodzi fala, ma wymiary porównywalne z jej długością. Zobacz
 • Definicja Dysonans Co to jest jednoczesne brzmienie dwóch albo większej ilości tonów, które przy dłuższym odbiorze jest niemiłe dla ucha
 • Definicja Model Drudego Co to jest elektronowych właściwości metali uważana dzisiaj za klasyczną. W m.D. elektrony tworzą w metalu gaz elektronowy, gdzie siły odpychające, działające pomiędzy elektronami
 • Definicja Zjawisko Dopplera Co to jest fali odbieranej poprzez obserwatora, gdy obserwator i źródło poruszają się względem siebie; gdy zbliżają się, częstotliwość rośnie, gdy oddalają - maleje. Z.D. w akustyce bazuje
 • Definicja John Dalton Co to jest prof. uniwersytetu w Oxfordzie, uważany za twórcę nowoczesnej atomistyki. Głosił tezę, iż pierwiastki zbudowane są z atomów różniących się masą i innymi własnościami. Jest autorem
 • Definicja Johann Christian Doppler Co to jest prof. uniw. w Wiedniu i w Pradze. Znany z prac w zakresie akustyki i optyki. W 1842 odkrył zdarzenie zmiany częstotliwości fali odbieranej poprzez obserwatora, gdy źródło i
 • Definicja Defektoskopia Co to jest materiałów w celu wykrycia różnego rodzaju defektów, jak: pęknięcia, szczeliny, niejednorodności materiału, ciała obce. Do wykrywania defektów w objętości badanego materiału
 • Definicja Dynamika Co to jest opisujący ruch ciał materialnych pod wpływem działania sił. D. tytułujemy k l a s y c z n ą, gdy dotyczy ciał poruszających się znacząco wolniej od światła, i r e l a t y w i s t
 • Definicja Magnetyczny Dipol Co to jest na przykład igła magnetyczna stosowana w kompasach. W dużej odległości od dipola (dużej w porównaniu z jego wymiarami) natężenie pola magnetycznego jest odwrotnie proporcjonalne
 • Definicja Naładowanych Cząstek Dryf Co to jest cząstek naładowanych w określonym kierunku. Ruch ten może być wywołany działaniem pola elektrycznego albo różnicą koncentracji ( dyfuzja) i nakłada się na chaotyczne ruchy cieplne
 • Definicja Dziwność Co to jest charakteryzujące własności cząstek elementarnych ujawniające się w oddziaływaniach mocnych i elektromagnetycznych. S przyjmuje wartości całkowite dodatnie i ujemne. Cząstka i jej
 • Definicja Decybel Co to jest logarytmicznej używanej dla względnego porównania dwóch wartości tej samej wielkości fizycznej, służąca najczęściej w elektrotechnice, radiotechnice i akustyce. Wartość W2 jest
 • Definicja Elektronowe Działo Co to jest elektrod, z których jedna jest źródłem elektronów, pozostałe zaś to elektrody ogniskujące; służy do wytworzenia wiązki elektronów o określonym kształcie. Dz.e. służące jest w

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Działo Elektronowe, Decybel, Dziwność, Dryf Cząstek Naładowanych, Dipol Magnetyczny, Dynamika, Defektoskopia, Doppler, Christian Johann, Dalton, John, Dopplera co to znaczy.

Słownik Działo Elektronowe, Decybel, Dziwność, Dryf Cząstek co to jest.