INTERPOLACJA INIEKTOR co to jest
Interpolacja, Iniektor Plazmowy, Idealny Silnik Cieplny Carnota, Indykatrysa Optyczna.

Definicje fizyka I

 • Definicja Optyczna Izomeria Co to jest substancji otym samym składzie chemicznym, które mają tę cecha, iż skręcają płaszczyznę polaryzacji światła wprzeciwne strony ( aktywność optyczna). To jest powiązane ze
 • Definicja Inhibitor Co to jest katalizator
 • Definicja Inercja Co to jest bezwładność
 • Definicja Ir Co to jest promieniowanie podczerwone
 • Definicja Optyczny Interferometr Co to jest wykorzystujący zdarzenie interferencji światła do bardzo dokładnych pomiarów długości fali światła, współczynnika załamania przezroczystych substancji ibardzo małych zmian
 • Definicja Izentropa Co to jest adiabata
 • Definicja Skala Iso Co to jest skala światłoczułości
 • Definicja Izolator Co to jest materiał nie przewodzący prądu elektrycznego. Zobacz także dielektryk
 • Definicja Własna Indukcja Co to jest samoindukcja
 • Definicja Światła Interferencja Co to jest więcej wiązek światła, wwyniku czego obserwuje się jasne iciemne obszary ( prążki interferencyjne). Max. wzmocnienie (jasny prążek) pojawia się wmiejscu, gdzie spotykają się fale
 • Definicja Wektor Magnetycznej Indukcji Co to jest rozmiar fizyczna, charakteryzująca pole magnetyczne, zawsze powiązane zruchem ładunków elektrycznych. To jest rozmiar wektorowa. Wartość w. i. m. ęB ę= F/I l, gdzie: F - siła
 • Definicja Opór Indukcyjny Co to jest opór pozorny (RL = L, gdzie - częstość kołowa), jaki towarzyszy przepływowi prądu zmiennego poprzez zwojnicę o indukcyjności L
 • Definicja Wektorowy Iloczyn Co to jest wektorów a (ax, ay, az) ib (bx, aby, bz) tworzących kąt tytułujemy wektor c, prostopadły do obu wektorów ai b, odługości: çaç çbçsin izwrocie określonym poprzez regułę korkociągu
 • Definicja Impedancja Co to jest charakteryzująca obwód elektryczny prądu zmiennego, zawierający opornik R, cewkę o samoindukcji L ikondensator o pojemności C połączone szeregowo. Moduł (wartość bezwzględna) i
 • Definicja Temperatura Inwersji Co to jest Joulea-Thomsona zdarzenie
 • Definicja Gazu Izobara Co to jest zależność pomiędzy objętością V itemperaturą T gazu przy stałym ciśnieniu ( izobaryczna przemiana). Równanie i. g. otrzymuje się zrównania stanu gazu, przyjmując wnim ciśnienie p
 • Definicja Izomeria Co to jest cząsteczek (izomerów) otakim samym składzie atomowym, lecz różniących się kolejnością isposobem powiązania atomów, jak także ich rozmieszczeniem wprzestrzeni. Z powodu izomery
 • Definicja Izolacja Co to jest energii pomiędzy układem fizycznym aotoczeniem. W zależności od rodzaju wymienianej energii odznacza się na przykład: i.a d i a b a t y c z n ą (cieplną, termiczną, utrudniającą
 • Definicja Akustyczny Interferometr Co to jest fal akustycznych wgazach, cieczach iciałach stałych. Praprzodkiem i. a. jest rura Kundta używana czasem wpracowni szkolnej do wyznaczania prędkości dźwięku wmetalach
 • Definicja Elektromagnetyczna Indukcja Co to jest elektromotorycznej (SEM) wzamkniętym obwodzie elektrycznym pod wpływem zmian strumienia magnetycznego przenikającego poprzez ten obwód ( Faradaya prawo indukcji
 • Definicja Fal Interferencja Co to jest większej ilości fal, otej samej częstotliwości i stałej, niezależnej od czasu, różnicy faz ( spójność fal), prowadzące do wzmocnienia albo osłabienia natężenia fali wypadkowej
 • Definicja Izotropia Co to jest tym, iż we wszystkich kierunkach wykazują one jednakowe własności fizyczne. Dotyczy raczej ciał niekrystalicznych, awięc: gazów, cieczy iciał stałych bezpostaciowych
 • Definicja Interferometr Co to jest wykorzystuje się zdarzenie interferencji fal do pomiarów na przykład długości iprędkości rozchodzenia się fal, do określania kierunku, zktórego dochodzą fale radiowe, do pomiaru
 • Definicja Indukcyjność Co to jest samoindukcja
 • Definicja Infradźwięki Co to jest dźwięki oczęstości mniejszej niż 16 Hz
 • Definicja Prążki Interferencyjne Co to jest gdzie nakładają się (interferują) przynajmniej dwie wiązki światła ( interferencja światła), będące rezultatem wzmocnienia się albo osłabienia światła
 • Definicja Iaea Co to jest International Atomic Energy Agency), Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej zsiedzibą wWiedniu. Jej celem jest upowszechnianie pokojowego zastosowania energii atomowej i kontrola
 • Definicja Impulsator Co to jest generator drgań elektrycznych; służący wnadajnikach radarowych iradiowych, w akceleratorach cząstek naładowanych itp
 • Definicja Impuls Co to jest przebieg wielkości fizycznej (na przykład napięcia elektrycznego) owartości różnej od zera jedynie wciągu krótkiego czasu
 • Definicja Jonów Implantacja Co to jest wstrzeliwanie jonów do półprzewodnika poprzez bombardowanie powierzchni półprzewodnika jonami odużej energii. Zobacz także domieszkowanie
 • Definicja Inch Co to jest cal, jednostka długości stosowana do chwili obecnej wkrajach anglosaskich, 1 cal = 25,4 mm
 • Definicja Światła Ilość Co to jest rozmiar fizyczna służąca w fotometrii. To jest iloczyn strumienia świetlnego iczasu jego trwania. Jednostką i.ś. jest lumenosekunda (lm s
 • Definicja Imersja Co to jest obrazu mikroskopowego ipowiększania umiejętności rozdzielczej mikroskopu. Wtym celu zanurza się obserwowane ciało wcieczy imersyjnej (na przykład olejek cedrowy) odużym
 • Definicja Elektryczna Indukcja Co to jest charakteryzująca pole elektryczne wytworzone poprzez swobodne ładunki elektryczne (ładunki przemieszczające się po przewodniku albo ładunki nanoszone zzewnątrz na dielektryk
 • Definicja Szczątkowa Indukcja Co to jest utrzymująca się wmateriale ferromagnetyku po usunięciu zewnętrznego pola magnetycznego, które namagnesowało go przedtem do nasycenia ( histereza magnetyczna). Występowanie i. s
 • Definicja Elektrostatyczna Indukcja Co to jest na zmianie rozkładu ładunków elektrycznych danego ciała pod wpływem pola elektrycznego. Jeżeli polem elektrycznym rozsunie się ładunki, anastępnie zjednego końca ciała odprowadzi
 • Definicja Ruhmkorffa Induktor Co to jest cewka Ruhmkorffa
 • Definicja Odniesienia Układ Inercjalny Co to jest wktórym spełniona jest pierwsza zasada dynamiki a więc zasada bezwładności ( Newtona zasady dynamiki). Każdy inny układ odniesienia, który jest nieruchomy lub porusza się ruchem
 • Definicja Inwersja Co to jest wktórym ze zmianą jednego zparametrów, opisujących to zdarzenie, inny wyznacznik wymienia symbol bądź wymienia się charakter zjawiska, na przykład inwersja półprzewodnika; (2
 • Definicja Inwar Co to jest zawierający również domieszki krzemu, manganu iwęgla. Z racji na bardzo małą wartość współczynnika rozszerzalności cieplnej jest powszechnie służący do wyrobu dokładnych
 • Definicja Półprzewodnika Inwersja Co to jest przewodnictwa typu n ( półprzewodnik) na przewodnictwo typu p albo odwrotnie wpobliżu powierzchni, spowodowane obecnością tak zwany stanów powierzchniowych zlokalizowanych na
 • Definicja Internet Co to jest sieci komputerowych obejmujących cały świat; umożliwia dostęp do informacji przechowywanych wkomputerach na wszystkich kontynentach, jak także korzystanie zwielu usług sieciowych
 • Definicja Iryd Co to jest ekipy układu okresowego (platynowców ciężkich) oliczbie atomowej 77 imasie atomowej 192,22. To jest srebrzystobiały metal, bardzo twardy iodporny na działanie czynników
 • Definicja Inwertor Co to jest układ elektroniczny odwracający przebieg elektryczny zzachowaniem jego kształtu iamplitudy, służący na przykład wtechnice pomiarowej do odwracanie impulsów elektrycznych
 • Definicja Iraser Co to jest maser pracujący na częstotliwościach odpowiadających promieniowaniu podczerwonemu
 • Definicja Elektryczna Iskra Co to jest wyładowanie iskrowe
 • Definicja Przemiana Izobaryczna Co to jest przemiana gazu, w trakcie której ciśnienie gazu nie ulega zmianie. Opisuje ją prawo Gay-Lussaca
 • Definicja Izobary Co to jest jądra atomowe otej samej liczbie masowej (tej samej liczbie nukleonów), lecz różnych liczbach atomowych (liczbach protonów), na przykład i
 • Definicja Izoproces Co to jest mechanizm termodynamiczny przebiegający przy stałej wartości jakiegokolwiek wyznacznika stanu (ciśnienie, objętość, temperatura
 • Definicja Przemiana Izochoryczna Co to jest przemiana gazu, w trakcie której objętość danej masy gazu nie ulega zmianie. Opisuje ją prawo Charlesa. Zobacz także izochora gazu
 • Definicja Gazu Izochora Co to jest zależność pomiędzy ciśnieniem p itemperaturą T gazu przy stałej objętości ( izochoryczna przemiana). Równanie i. g. otrzymuje się zrównania stanu gazu, kładąc wnim V = const; ma
 • Definicja Jądrowa Izomeria Co to jest atomowych otej samej liczbie masowej i liczbie atomowej, lecz znajdujących się wróżnych metatrwałych stanach energetycznych tak zwany stanach izomerycznych. Czas przebywania jądra
 • Definicja Izomorfizm Co to jest albo ich grup, podobnych pod względem chemicznym (wartościowość) igeometrycznym (równa wprzybliżeniu objętość), do zastępowania się w strukturach kryształów. Powstały wten sposób
 • Definicja Izotony Co to jest atomy otakiej samej liczbie neutronów wjądrze, lecz różniące się liczbą protonów, na przykład (1 proton, 2neutrony) i (2 protony, 2 neutrony
 • Definicja Gazu Izoterma Co to jest zależność pomiędzy ciśnieniem p iobjętością V gazu wstałej temperaturze. Równanie i. g. otrzymuje się zrównania stanu gazu, przyjmując wnim T = const. Dla gazu doskonałego ma ono
 • Definicja Przemiana Izotermiczna Co to jest przemiana gazu, w trakcie której temperatura gazu nie ulega zmianie. Opisuje ją prawo Boylea-Mariottea
 • Definicja Promieniotwórcze Izotopy Co to jest których jądra atomowe wykazują umiejętność samorzutnej przemiany jądrowej ztowarzyszącą emisją promieniowania jonizującego. W okolicy i. p. występujących naturalnie można tworzyć
 • Definicja izotermy van der Waalsa Co to jest zależność ciśnienia p od objętości V dla gazu rzeczywistego. W równaniu opisującym i. v. d. W. uwzględnia się (w przeciwieństwie od gazu doskonałego) objętość cząstek gazu i ich
 • Definicja Izotopy Co to jest atomowej (liczbie protonów wjądrze) iróżnej liczbie masowej (liczbie wszystkich nukleonów wjądrze). I. są bardzo rozpowszechnione; ogólna liczba poznanych izotopów (zarówno
 • Definicja Magnetyczna Igła Co to jest lekki magnes trwały zawieszony tak, by mógł się swobodnie obracać wpolu magnetycznym. Służy do określania kierunku linii sił pola magnetycznego
 • Definicja Skalarny Iloczyn Co to jest wektorów a (ax, ay, az) i b (bx, aby, bz) to liczba równa iloczynowi długości tych wektorów icosinusa kąta pomiędzy nimi: a b = çaç çbçcos , gdzie: i to długości wektorów. I. s
 • Definicja Drgań Izochronizm Co to jest charakterystyczna właściwość dowolnego układu drgającego (na przykład wahadła matematycznego), polegająca na tym, iż moment drgań własnych nie zależy od amplitudy drgań
 • Definicja Ignitron Co to jest trójelektrodowa zciekłą katodą (rtęć), wktórej wyładowanie łukowe jest zapoczątkowane dzięki zapalnika (ignitera). I. służy do prostowania niezbyt wysokich napięć zmiennych, lecz
 • Definicja Optyczna Izotropia Co to jest niezależność własności optycznych (na przykład współczynnika załamania) danej substancji od kierunku rozchodzenia się wniej światła
 • Definicja Interfejs Co to jest wyposażenia albo szczególny program umożliwiający współpracę większej liczby urządzeń albo programów komputerowych; (2) część programu odpowiedzialna za komunikację zużytkownikiem
 • Definicja Wzajemna Indukcja Co to jest elektromagnetycznej zachodzące pomiędzy dwoma obwodami elektrycznymi. Jeżeli wjednym znich płynie prąd zmienny, to towarzyszące mu zmienne pole magnetyczne, przenikając poprzez
 • Definicja Promieniowanie Infraczerwone Co to jest elektromagnetyczne odługości fali od 760 nm do około 105 nm (nanometrów), emitowane poprzez rozgrzane ciała albo specjalne lampy. Rozróżnia się trzy obszary p. i.: bliska
 • Definicja Optyczna Indykatrysa Co to jest geometryczny anizotropowych własności ( anizotropia) charakteryzujących rozchodzenie się światła wośrodku materialnym, wszczególności w kryształach. I. o. ma postać elipsoidy
 • Definicja idealny silnik cieplny Carnota Co to jest wrzeczywistości silnik cieplny, zaproponowany poprzez Carnota. Chodziło ozbudowanie silnika, dzięki którego można uzyskać najwięcej pracy zdanej ilości ciepła. I.s.c.C. jest
 • Definicja Plazmowy Iniektor Co to jest wykorzystywane do wytwarzania plazmoidów. Zasadniczą częścią i. p. są dwie elektrody, do których przykłada się wysokie napięcie, by uzyskać wyładowanie wgazie znajdującym się
 • Definicja Interpolacja Co to jest wartości funkcji wjakimś przedziale jej argumentów na podstawie przyjmowanych poprzez tę funkcję wartości winnych, znanych punktach tego przedziału. I.przeprowadza się poprzez

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Interpolacja, Iniektor Plazmowy, Idealny Silnik Cieplny Carnota, Indykatrysa Optyczna, Infraczerwone Promieniowanie, Indukcja Wzajemna, Interfejs, Izotropia co to znaczy.

Słownik Interpolacja, Iniektor Plazmowy, Idealny Silnik Cieplny co to jest.