PLAMY SŁONECZNE co to jest
Plamy Słoneczne, Przyspieszenie, Pasmo Energetyczne, Przemiana Fazowa, Polaryzacja Fal, Promień.

Definicje fizyka P

 • Definicja Ekwipotencjalna Powierzchnia Co to jest ekwipotencjalna powierzchnia
 • Definicja Katodowe Promienie Co to jest katodę; wistocie to jest strumień elektronów, emitowanych poprzez żarzoną katodę iprzyspieszanych poprzez pole elektryczne przyłożone między anodę (potencjał nieujemny) ikatodę
 • Definicja Foucaulta Prąd Co to jest prądy wirowe
 • Definicja Larmora Precesja Co to jest Larmora precesja
 • Definicja Materiały Piezoelektryczne Co to jest ceramiczne, gdzie występuje zdarzenie piezoelektryczne. Służące są jako przedmioty przetworników elektroakustycznych, zamieniające zmienny sygnał napięciowy na drgania akustyczne
 • Definicja Postulat Co to jest twierdzenie przyjmowane jako prawdziwe bez dowodu
 • Definicja Przemiana Co to jest mechanizm, wktórym ulegają zmianie parametry układu
 • Definicja Paliwowe Pręty Co to jest atomowych, wykonane są zmateriałów rozszczepialnych, raczej zplutonu albo uranu wzbogaconego wizotop 235U. Wykorzystywanie wreaktorach p.p. podyktowane jest względami
 • Definicja Coriolisa Przyspieszenie Co to jest Coriolisa siła
 • Definicja Nienasycona Para Co to jest gęstość niż para nasycona wdanej temperaturze iprzy danym ciśnieniu, zmiana parametrów (temperatury iciśnienia) nie prowadzi do skroplenia pary, jedynie do zmiany jej gęstości
 • Definicja Izoentropowa Przemiana Co to jest zachodząca przy zachowaniu stałej entropii układu. Odpowiednikiem takiej przemiany jest odwracalny mechanizm adiabatyczny, gdyż zdefinicji takiego procesu dQ = 0, zatem także dS
 • Definicja Sterujące Pręty Co to jest wykonane zodpowiednich materiałów (silnie pochłaniających neutrony), wykorzystywane do kontrolowania szybkości przebiegu reakcji jądrowej. Za ich pomocą jest regulowana liczba
 • Definicja Akustycznej Fali Prędkość Co to jest dźwięku (zaburzenia sprężystego) omałej amplitudzie wróżnych ośrodkach sprężystych. Szybkość rozchodzenia się dźwięku zależy od ściśliwości igęstości ośrodka. W powietrzu mogą
 • Definicja Optyczne Powiększenie Co to jest wytwarzanego poprzez układ optyczny do odpowiednich wymiarów przedmiotu. Rozróżnia się p.o. liniowe - relacja długości obrazu do długości przedmiotu, ip.o. kątowe będące
 • Definicja Optyczna Pirometria Co to jest wysokich temperatur. Pomiar bazuje na porównywaniu barwy świecenia gorącego obiektu zbarwą wzorca albo na pomiarze natężenia promieniowania. Wszystkie sposoby pirometryczne są
 • Definicja Jądrowe Powłoki Co to jest energii) leżących poziomów energetycznych jądra atomowego. Różnice energii między poziomami należącymi do tej samej powłoki są wiele mniejsze niż różnica energii między powłokami
 • Definicja Fotoelektryczny Prąd Co to jest prąd spowodowany emisją elektronów zciała stałego wwyniku bombardowania jego powierzchni fotonami. Zobacz także fotoelektryczne zdarzenie
 • Definicja Fazowa Prędkość Co to jest wprzestrzeni etapy fali opisanej wzorem y = Asin2(t/T - x/), gdzie A - amplituda, T - moment, - długość fali, = 2(t/T - x/) - etap fali. Stałość etapy narzuca, by dx/dt = /T, ito
 • Definicja Rozpadu Produkt Co to jest typu rozpadu ciężkich jąder, która może nastąpić wniektórych wypadkach samorzutnie albo przez przeniknięcie do jądra cząstki elementarnej albo lekkiego jądra. W razie rozpadu
 • Definicja Wodzący Promień Co to jest wektor złączający start układu odniesienia zwybranym punktem przestrzeni, opisujący położenie tego punktu
 • Definicja Kwantowe Przejście Co to jest przejście między dwoma stacjonarnymi stanami kwantowymi
 • Definicja Beta Przemiana Co to jest rozpad beta
 • Definicja Sztuczna Jądrowa Przemiana Co to jest przemiana jądrowa spowodowana poprzez ingerencję człowieka, prowadzącą do wytworzenia izotopów promieniotwórczych nie występujących wprzyrodzie wstanie naturalnym
 • Definicja Przepływ Co to jest ruch płynu (cieczy albo gazu) pod wpływem przyłożonej siły. Dla gazów p. określany jest liczbą Macha. Dla cieczy wyróżniamy p. laminarny, wirowy, turbulentny czy nieustalony
 • Definicja Wolfgang Pauli Co to jest fizyk szwajcarski, dostał Nagrodę Nobla w1945 za sformułowanie tak zwany zakazu Pauliego. Wysunął hipotezę istnienia neutrino
 • Definicja Potas Co to jest zpierwszej ekipy układu okresowego, należy do metali alkalicznych. Liczba atomowa 19, masa atomowa 39,1; jest miękkim, srebrzystobiałym metalem, bardzo aktywnym chemicznie
 • Definicja Anodowa Poświata Co to jest wktórym występuje świecenie gazu wczasie trwania wyładowania elektrycznego wgazach rozrzedzonych. Świecenie jest rezultatem wzbudzeń atomów albo cząsteczek gazu poprzez elektrony
 • Definicja Wodna Para Co to jest woda wstanie gazowym. Zobacz także para
 • Definicja Parahel Co to jest elektrony watomie mają antyrównolegle ustawione spiny. Początkowo hel uważano za mieszaninę dwóch gazów, gdyż wjego widmie optycznym występowały dwa rodzaje linii widmowych: linie
 • Definicja Pewnik Co to jest twierdzenie przyjmowane bez dowodu
 • Definicja Permaloj Co to jest stop żelazo-niklowy zdomieszka- mi Mo, Cr iCu, zawartość Ni wstopie 36-85 %. Charakteryzuje się sporą przenikalnością magnetyczną istąd jego wykorzystanie welektrotechnice
 • Definicja Pirometry Co to jest wykorzystywane do pomiaru temperatury ciał od 900 K wzwyż. Skala pomiarowa jest opracowana na podstawie prawa promieniowania ciała idealnie czarnego. Dla ustalenia rzeczywistej
 • Definicja Plateau Co to jest region, wktórym funkcja przyjmuje stałą wartość, na wykresie odcinek poziomy
 • Definicja Liniowa Polaryzacja Co to jest stan polaryzacji fali świetlnej taki, iż koniec wektora elektrycznego opisuje wczasie drgań prostą, której kierunek jest taki sam wzdłuż całego promienia
 • Definicja Widzenia Pole Co to jest część przestrzeni odwzorowywana poprzez układ optyczny
 • Definicja Plastyczność Co to jest na trwałej zmianie kształtu pod wpływem działania zewnętrznej siły albo wewnętrznych naprężeń. Wiąże się ona zprzemieszczaniem atomów wciele stałym, dlatego najprościej zachodzi
 • Definicja Kołowa Polaryzacja Co to jest charakteryzujący się tym, iż koniec wektora elektrycznego opisuje okrąg. Płaszczyzna, wktórej leży okrąg, jest zawsze prostopadła do kierunku rozchodzenia się światła
 • Definicja Jonizujące Promieniowanie Co to jest wysokoenergetyczne, którego cząstki posiadają na tyle wysoką energię, iż są wstanie spowodować jonizację atomu. Należy do niego promieniowanie elektromagnetyczne odługości fali
 • Definicja Lokalne Elektryczne Pole Co to jest dielektryka Elok; jest sumą pola zewnętrznego E0 ipola E pochodzącego od innych cząsteczek dielektryka działającego na wybrany obiekt Elok= E0 + E. Pole zewnętrzne E0 wywołuje
 • Definicja Atomu Energetyczny Poziom Co to jest wartość energii, jaką może posiadać układ (jądro ielektrony) wstanie fundamentalnym albo wstanach wzbudzonych
 • Definicja Przewodniki Co to jest przewodnictwo ma charakter elektronowy; należą do tej ekipy metale istopy metaliczne. W materiałach tych występują elektrony przewodnictwa zzewnętrznych powłok elektronowych
 • Definicja Polaryzator Co to jest wykorzystywane do otrzymywania światła spolaryzowanego liniowo. Zbudowany jest zcienkiej folii zorganicznych związków chemicznych charakteryzujących się łańcuchową budową
 • Definicja Plazma Co to jest specyficzne własności. P. jest elektrycznie obojętna, gdyż zawiera taką samą liczba ładunków dodatnich, jak iujemnych. Słońce iinne gwiazdy zbudowane są zp. kompletnie
 • Definicja Molekularne Promienie Co to jest cząstek molekuł albo atomów poruszających się zprędkościami termicznymi wpróżni. P.m. otrzymujemy poprzez podgrzewanie substancji, która parując albo ulegając rozpadowi wydziela
 • Definicja Bariera Potencjału Co to jest przestrzeni, wktórym energia potencjalna punktu materialnego przyjmuje większą wartość niż wpozostałej części tego obszaru. W mechanice klasycznej pkt. materialny (cząstka
 • Definicja Cząsteczek Polaryzacja Co to jest spowodowana obecnością zewnętrznego pola elektrycznego. Pod wpływem pola cząsteczki (jeżeli posiadają własny okres dipolowy) będą ustawiać się tak, by ich własny okres dipolowy
 • Definicja Właściwa Przewodność Co to jest charakteryzująca własności elektryczne materiałów, ich umiejętność do przenoszenia ładunku elektrycznego pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego. Oznaczana jest literą , ajej
 • Definicja Objętościowa Pompa Co to jest ssąco-tłocząca, działająca na zasadzie periodycznie zmieniającej się objętości, pompy tego typu nie wymagają obniżonego ciśnienia początkowego, końcowe ciśnienie jest rzędu 10-3
 • Definicja Magnetyczna Podatność Co to jest charakteryzująca umiejętność substancji do zmiany namagnesowania pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego = I/H, gdzie I - namagnesowanie, H - natężenie pola magnetycznego
 • Definicja Plazmon Co to jest kolektywnych drgań gazu elektronowego wciele stałym. Gaz elektronów swobodnych jako całość może wykonywać drgania harmoniczne względem rdzeni sieci krystalicznej. Częstotliwość
 • Definicja Kątowa Prędkość Co to jest czasu, wktórym ta zmiana nastąpiła, = d/dt; mierzona wradian/s. Wektor p.k. ma kierunek zgodny zkierunkiem osi obrotu bryły sztywnej. P.k. związana jest zprędkością liniową
 • Definicja Sił Pole Co to jest na cząstkę działa siła F(r,v,t) ookreślonej wartości bezwzględnej, kierunku izwrocie. Argumentami funkcji opisującej siłę są: położenie r, szybkość v iczas t. Jeżeli siła zależy
 • Definicja Samoistny Półprzewodnik Co to jest doskonale czysty monokryształ germanu albo krzemu albo innego materiału półprzewodnikowego
 • Definicja Próżniomierz Co to jest ciśnień; wzależności od zakresu mierzonych ciśnień służące są próżniomierze różnych typów. Do pomiaru ciśnień nieco mniejszych od atmosferycznego służący jest p. rtęciowy, dla
 • Definicja Stała Plancka Co to jest odmiennie kwant działania, oznaczona literą h. Jej wartość wynosi 6,6249110-34 Js. Planck przyjął, iż energia pola elektromagnetycznego może zamieniać się tylko porcjami równymi E
 • Definicja Radialna Prędkość Co to jest ciała niebieskiego na prostą łączącą obserwatora zobserwowanym ciałem, a więc prędkość zmian odległości ciała od obserwatora. Przy wyznaczaniu p.r. uwzględnia się ruch orbitalny
 • Definicja Chemiczne Źródła Prądu Co to jest chemiczna zamieniana jest na energię elektryczną. Znane są źródła jednorazowe - ogniwa, które po przereagowaniu reagentów są wyrzucane, bądź wielokrotnego użytku: akumulatory
 • Definicja Grupowa Prędkość Co to jest tak zwany pakietu falowego (na przykład dudnień) g = d/dk, gdzie - częstotliwość fali, k = 1/ wektor falowy, - długość fali. Szybkość grupowa jest różna od prędkości fazowej
 • Definicja Statyczny Quasi Proces Co to jest stanu stacjonarnego, parametry termodynamiczne opisujące układ wkażdej chwili różnią się od parametrów stanu ustalonego onieskończenie małą wartość. Mechanizm taki przebiega
 • Definicja Aparat Projekcyjny Co to jest urządzenie optyczne, które pozwala na rzutowanie obrazów różnych obiektów dzięki wiązki światła na ekran. W ten sposób uzyskuje się ich zwiększenie
 • Definicja Pomiar Co to jest znalezienie wartości wielkości fizycznej. Woperacji tej stosowane są przyrządy pomiarowe do porównywania wielkości mierzonych zwzorcami iwykonywane są konieczne obliczenia
 • Definicja Elektryczny Prąd Co to jest albo jonów. P.e. charakteryzuje rozmiar nazywana natężeniem prądu I = dq/dt, gdzie q ładunek elektryczny. W metalach za przepływ prądu odpowiedzialny jest ruch elektronów
 • Definicja Zwyczajny Promień Co to jest powstający przy załamaniu światła poprzez kryształy jednoosiowe, posiadające cechę dwójłomności. Światło wp.z. jest spolaryzowane liniowo wkierunku prostopadłym do kierunku
 • Definicja Próżni Elektryczna Przenikalność Co to jest Coulomba prawo
 • Definicja Zegarów Paradoks Co to jest poruszającego się zprędkością bliską prędkości światła wporównaniu zzegarem spoczywającym. Sukces ten został przewidziany poprzez szczególną teorię względności. Czas płynie
 • Definicja Para Co to jest Definicja stosowane zamiennie zpojęciem gaz. Odnosi się do klasy gazów, które można skroplić wwarunkach niezbyt odległych od normalnych. P. powstaje wwyniku przemiany fazowej
 • Definicja Teoria Pola Co to jest teoria zajmująca się własnościami pól fizycznych
 • Definicja Równanie Poissona Co to jest równanie adiabaty
 • Definicja Przegrzanie Co to jest stałej, bazuje na ogrzaniu danej etapy ponad temperatury przemiany fazowej. Przegrzana etap znajduje się wstanie metatrwałym, aw sprzyjających warunkach (pojawienie się ośrodków
 • Definicja Pomiarowy Przyrząd Co to jest przetwarzania wielkości mierzonej na użyteczną dla człowieka informację. Wiadomość ta może być podawana wróżnoraki sposób: wyświetlenie wielkości wartości zmierzonej, zapisanie
 • Definicja Płaszczyzna Polaryzacji Co to jest poprzez wektor falowy (kierunek rozchodzenia się fali) iwektor natężenia pola elektrycznego. P.p. polaryzatora to płaszczyzna drgań przepuszczanych poprzez to urządzenie
 • Definicja Paramagnetyki Co to jest magnetyczna jest nieco większa od jedności, na przykład O2, Li, Ca, Na, K, Mg, roztwory wodne soli zawierające jony pierwiastków przejściowych iniektóre kryształy. P. są
 • Definicja Elektryczna Przenikalność Co to jest literą ) określająca, jak zmieni się siła wzajemnego oddziaływania elektrostatycznego między dwoma ładunkami elektrycznymi umieszczonymi wośrodku materialnym wstosunku do siły
 • Definicja Krytyczne Magnetyczne Pole Co to jest pole magnetyczne onatężeniu Hk powodujące zniszczenie nadprzewodnictwa
 • Definicja Koercji Pole Co to jest Hc, potrzebne do całkowitego rozmagnesowania ferromagnetyku, albo pola zmiennego elektrycznego Ec, przy którym wartość polaryzacji ferroelektryku równa jest zeru. Po
 • Definicja Rentgenowskie Promieniowanie Co to jest elektromagnetyczne odługości fali krótszej od promieniowania nadfioletowego. Widmo tego promieniowania może być ciągłe albo liniowe. Liniowe, zwane także charakterystycznym, jest
 • Definicja Krytyczny Punkt Co to jest wktórym kończy się krzywa równowagi cieczy igazu; ustala on parametry krytyczne układu: temperaturę krytyczną, ciśnienie krytyczne iobjętość krytyczną. Oprócz tego punktem nie
 • Definicja Światła Polaryzacja Co to jest elektrycznego, które następuje po przejściu poprzez polaryzator (urządzenie optyczne zbudowane złańcuchowych cząsteczek organicznych), przejściu poprzez kryształy posiadające
 • Definicja Anodowe Promienie Co to jest obserwowana wlampie elektronowej albo rurze do wyładowań wgazach rozrzedzonych. Swobodne elektrony przyspieszane są wkierunku anody, bombardując jej powierzchnię wywołują
 • Definicja Hamowania Promieniowanie Co to jest elektromagnetyczne powstające wefekcie oddziaływania naładowanych cząstek zpolem elektrostatycznym jąder atomowych ielektronów. To jest promieniowanie ciągłe, wzakresie długości
 • Definicja Przezroczystość Co to jest rozmiar określająca, jaka część padającego światła przechodzi poprzez substancję odanej grubości (nie ulega pochłonięciu albo nie jest rozproszona
 • Definicja Faradaya Puszka Co to jest Faradaya klatka
 • Definicja Prostownik Co to jest wymiany prądu zmiennego na prąd stały. Elementem prostującym najczęściej stosowanym jest dioda próżniowa albo półprzewodnikowa. P. zbudowany na jednej diodzie jest p
 • Definicja Newtona Pierścienie Co to jest jednakowej grubości powstające wświetle przechodzącym albo wświetle odbitym od powierzchni sferycznej leżącej na płaszczyźnie. Przy wykorzystaniu światła monochromatycznego
 • Definicja Polaroid Co to jest wykorzystywany do liniowej polaryzacji światła. To jest cienka błonka wklejana między płytki szklane. Błona ta zbudowana jest zcząsteczek organicznych odługich łańcuchach, które
 • Definicja Teoria Pasmowa Co to jest opisująca właściwości elektronów walencyjnych poruszających się wperiodycznym potencjale sieci krystalicznej. Zakłada, iż elektrony zzewnętrznej powłoki wmetalu stają się
 • Definicja Nachylenia Jednakowego Prążki Co to jest interferencji światła pochodzącego zrozciągłego źródła światła padającego na płasko-równoległą przezroczystą płytkę. Różnica dróg optycznych między promieniem odbitym od przedniej
 • Definicja Walencyjne Pasmo Co to jest zrozszczepienia poziomu walencyjnego. Na każdym podpoziomie mogą się znaleźć tylko dwa elektrony oprzeciwnych spinach. Jeżeli pierwiastek ma parzystą liczbę elektronów, to można
 • Definicja Molekularna Pompa Co to jest cząsteczki odpompowywanego gazu porywane są poprzez ruchomą część pompy iusuwane zobjętości pompowanej. Pompy tego typu nie wymagają obniżonego ciśnienia przy starcie, końcowe
 • Definicja Elektryczne Przewodnictwo Co to jest ładunku elektrycznego wośrodku materialnym pod wpływem pola elektrycznego. Istnieje pewna ekipa ciał stałych icieczy, które posiadają umiejętność przenoszenia ładunku
 • Definicja Ziemskie Przyspieszenie Co to jest poprzez siłę ciężkości każdemu ciału swobodnie spadającemu. P.z. zależy od szerokości geograficznej ijest najmniejsze na równiku, po pierwsze dlatego, iż Ziemia nie jest
 • Definicja Przesłona Co to jest ograniczająca wiązkę świetlną wukładach optycznych. Rolę p. spełnia na przykład źrenica oka. Rozmiary p. decydują onatężeniu oświetlenia, jakości odwzorowania, głębi ostrości
 • Definicja Próżnia Co to jest wzamkniętym naczyniu pod ciśnieniem mniejszym od ciśnienia atmosferycznego. P. dzielimy na wysoką, średnią iniską. Podziału dokonano z racji na rozmiar średniej drogi swobodnej
 • Definicja Polowa Prędkość Co to jest pola zakreślanego poprzez promień wodzący poruszającego się punktu wjednostce czasu. W razie ruchu punktu pod wpływem siły centralnej (ruch planet wokół Słońca) szybkość polowa
 • Definicja Przebicie Co to jest izolacyjnych izolatora pod wpływem przyłożonego zewnętrznego pola elektrycznego. Izolator rozpoczyna przewodzić prąd elektryczny. Najlepiej zostało zbadane zdarzenie p. wgazach. P
 • Definicja Histerezy Pętla Co to jest histereza dielektryczna, histereza magnetyczna
 • Definicja Adiabatyczna Przemiana Co to jest wktórej układ nie zmienia ciepła zotoczeniem. Może zachodzić wówczas, gdy układ jest termicznie izolowany od otoczenia, albo gdy mechanizm jest prowadzony bardzo błyskawicznie
 • Definicja Polaryzacja Co to jest powstawaniu wobjętości dielektryka elektrycznego momentu dipolowego. Może zachodzić samoistnie (spontanicznie) albo pod wpływem pola elektrycznego. (2) Wektorowa rozmiar fizyczna
 • Definicja Fal Propagacja Co to jest swobodne rozchodzenie się fal wośrodku
 • Definicja Sorpcyjna Pompa Co to jest zasada działania oparta jest na zjawisku pochłaniania gazów poprzez aktywny pochłaniacz (Ti, Zr, Mo), naparowywany na ścianki naczynia. By zwiększyć prędkość pompowania, stosuje
 • Definicja Perihelium Co to jest leżący najbliżej Słońca. Planety krążą wokół Słońca po orbitach eliptycznych, Słońce znajduje się wjednym zognisk elipsy. Ziemia poprzez p. przechodzi zimą
 • Definicja Magnetyczne Pole Co to jest poruszające się ładunki; ma ono charakter wirowy; jest polem niezachowawczym; robota wykonana wzdłuż zamkniętego konturu wtym polu zależy od drogi. Każdemu punktowi p.m
 • Definicja Zjawisko Piezoelektryczne Co to jest wdielektrykach, opierające na tym, iż przyłożone zewnętrzne pole elektryczne wywołuje deformację mechaniczną dielektryka (proporcjonalną do jego wartości) ina odwrót, deformacja
 • Definicja Parawodór Co to jest elektrony mają spiny ustawione antyrównolegle. W okolicy p. istnieje ortowodór, wktórym spiny elektronowe ustawione są równolegle. W warunkach normalnych te dwie odmiany
 • Definicja Półprzewodniki Co to jest elektrycznej mniejszej niż przewodność metali, lecz większej niż przewodność izolatorów. W modelu pasmowym ciała stałego substancje te charakteryzują się istnieniem przerwy
 • Definicja Planety Co to jest krążące wokół Słońca po eliptycznych orbitach, świecące odbitym światłem słonecznym. Posiadają w miarę sporą gęstość 0,7-5,7 g/cm3, czym odróżniają się od komet, z kolei od
 • Definicja Czynny Przekrój Co to jest prawdopodobieństwo zajścia danego procesu fizycznego, na przykład p.cz. na rozproszenie sprężyste elektronu na atomach. P.cz. jest funkcją energii. W razie zderzeń między atomami
 • Definicja Pozytonium Co to jest wktórym miejsce protonu zajmuje pozyton, to jest stan związany pozytonu ielektronu. P. jest układem metatrwałym; ulega zanikowi wwyniku anihilacji pozytonu ielektronu. W
 • Definicja Elektrostatyczne Pole Co to jest nieruchome ładunki elektryczne. Każdemu punktowi tego pola przypisany jest wektor natężenia pola elektrycznego E, zdefiniowany następująco E = F/q, gdzie F - siła Coulomba, q
 • Definicja Równoległa Płasko Płytka Co to jest substancji przezroczystej owspółczynniku załamania n, ograniczona równoległymi płaszczyznami tak, iż jej umiejętność skupiająca równa się zero. Droga optyczna wp.p.-r. jest równa
 • Definicja Paramagnetyzm Co to jest ciał wzewnętrznym polu magnetycznym wkierunku zgodnym zpolem, opierające na orientowaniu się spinów elektronowych równolegle do pola. W tym przypadku odnosi się to do spinów
 • Definicja Słońca Promieniowanie Co to jest elektromagnetyczne ikorpuskularne emitowane poprzez Słońce. Promieniowanie elektromagnetyczne jest promieniowaniem ciągłym od fal radiowych do nadfioletu, wnadfiolecie ( < 1000
 • Definicja Kołowa Przemiana Co to jest realizacji której gaz roboczy powraca do stanu początkowego. Przemiana taka może na przykład składać się zdwóch adiabat idwóch izoterm. W jednej części cyklu ciało robocze
 • Definicja Magnetyczna Przenikalność Co to jest symbolem ,) wiążąca wektor natężenia pola magnetycznego H zwektorem indukcji magnetycznej B = H. W ośrodkach nieizotropowych p.m. jest tensorem, aw ośrodkach izotropowych jest
 • Definicja Planck, Max Karl Ernst Ludwig Co to jest dostał Nagrodę Nobla za odkrycie kwantów energii. Jego zasadniczym sukcesem było podanie teoretycznego opisu rozkładu energii wwidmie promieniowania ciała idealnie czarnego. W
 • Definicja Przekaźnik Co to jest budowania automatycznych układów sterujących. P. pod wpływem zewnętrznych bodźców wymienia skokowo wielkości fizyczne wsterowanym poprzez siebie układzie. P. może na przykład
 • Definicja Strumieniowa Wodno Pompa Co to jest wykorzystująca zdarzenie ujemnego ciśnienia statycznego. Woda wypływająca poprzez przewężenie zdużą szybkością zasysa gaz wobjętości odpompowywanej. Ciśnienie końcowe, jakie udaje
 • Definicja Sorbcyjna Jonowo Pompa Co to jest wykorzystano dwa zjawiska: sorpcję gazów ipompowanie jonowe. Pompowanie wtakiej pompie bazuje na jonizacji gazu (najczęściej wykorzystujemy wyładowanie wgazach rozrzedzonych
 • Definicja P Co to jest puaz
 • Definicja Pion Co to jest mezon
 • Definicja Kołowy Proces Co to jest kołowy mechanizm
 • Definicja Przełącznik Co to jest urządzenie wykorzystywane do zwierania irozwierania obwodu elektrycznego
 • Definicja Przerzutnik Co to jest układ elektroniczny odwóch stanach równowagi trwałej, przejście między nimi wykonywane jest poprzez zewnętrzny sygnał wyzwalający
 • Definicja Przesunięcia Prąd Co to jest elektryczne, które podobnie jak prąd elektryczny, jest źródłem pola magnetycznego. Dlatego prędkość zmian indukcji elektrycznej dD/dt nazywana jest p.p. Zobacz także równania
 • Definicja Stały Prąd Co to jest stały wczasie przepływ ładunku elektrycznego poprzez poprzeczny przekrój przewodnika. Odpowiada to stałości wczasie natężenia prądu
 • Definicja Siatki Prąd Co to jest prąd powstający wobwodzie siatki trójelektrodowej lampy próżniowej
 • Definicja Trójfazowy Prąd Co to jest prąd zmienny służący do zasilania urządzeń elektrycznych odużym poborze mocy. Urządzenie korzysta ztrzech prądów przesuniętych wfazach okąt 120
 • Definicja Pa Co to jest paskal
 • Definicja Zmienny Prąd Co to jest natężeniu; zamieniać się może zarówno kierunek ruchu ładunków elektrycznych, jak iich liczba przepływająca wjednostce czasu poprzez poprzeczny przekrój przewodnika
 • Definicja Prądnica Co to jest urządzenie do wytwarzania energii elektrycznej kosztem energii mechanicznej dzięki użyciu zjawiska indukcji elektromagnetycznej
 • Definicja Ślepa Plamka Co to jest miejsce na siatkówce oka nieczułe na światło, wktórym nerw wzrokowy wchodzi do oka
 • Definicja Pozyton Co to jest równej masie elektronu, lecz oładunku elementarnym dodatnim, oznaczana e+. Przy zderzeniu pozytonu zelektronem zachodzi zdarzenie anihilacji, a więc zaniku cząstek materialnych
 • Definicja Zjawiska Powierzchniowe Co to jest zjawiska fizyczne zachodzące na powierzchni etapy skondensowanej (ciała stałego albo cieczy). Należą do nich pomiędzy innymi zwilżanie, przyleganie, adsorpcja
 • Definicja Jednostka Pozaukładowa Co to jest jednostka nie należąca do układu jednostek, służąca ze względów historycznych, na przykład jednostka ciśnienia tor albo jednostka długości mila morska
 • Definicja Elektronowa Powłoka Co to jest ekipa elektronów watomie otej samej głównej liczbie kwantowej. Zobacz także kwantowe liczby
 • Definicja Elektronowe Powinowactwo Co to jest poprzez atom dodatkowego elektronu iwytwarzania ujemnego jonu. Miarą p.e. jest energia będąca różnicą między energią ujemnego jonu aenergią stanu podstawowego. Tendencję do
 • Definicja Falowa Powierzchnia Co to jest zestaw punktów, wktórych wdanej chwili etap fali przyjmuje tę samą wartość
 • Definicja Powietrze Co to jest atmosferę ziemską. Średni skład suchego powietrza jest następujący: 78,026% azotu, 21% tlenu, 0,03% dwutlenku węgla, 0,014% wodoru, 0,93% gazów szlachetnych (jednoatomowe: argon
 • Definicja Chemiczny Potencjał Co to jest się energia wewnętrzna albo energia swobodna układu, jeżeli doda się do niego jedną cząstkę i-tego rodzaju. P.ch. jest funkcją stanu stosowaną do opisu układu termodynamicznego
 • Definicja Fermiego Poziom Co to jest max. energia, jaką mogą przyjmować elektrony swobodne wciele stałym wtemperaturze zera bezwzględnego
 • Definicja Magnetyczna Pozostałość Co to jest indukcja magnetyczna, która pozostaje wferromagnetyku wchwili wyłączenia zewnętrznego pola magnetycznego; jeden zparametrów charakteryzujący materiały magnetyczne
 • Definicja Prądu Prostowanie Co to jest mechanizm opierający na wymianie prądu zmiennego na prąd stały, wprocesie tym używane są przyrządy nazywane prostownikami prądu
 • Definicja Półfalówka Co to jest anizotropowego (kryształu) przezroczystego dla światła, posiadająca tę własność, iż dwa promienie przechodząc poprzez płytkę wdwóch kierunkach wzajemnie prostopadłych po wyjściu
 • Definicja Donorowy Półprzewodnik Co to jest atomami zpiątej ekipy układu okresowego. Wprowadzenie takiej domieszki skutkuje pojawienie się wprzerwie energetycznej, tuż pod dnem pasma przewodnictwa poziomów donorowych. Już
 • Definicja Praca Co to jest zdefiniowana jako iloczyn skalarny siły F iprzesunięcia s wprzypadku, gdy siła jest stała (L = Fscos, gdzie jest kątem między siłą iprzesunięciem). Wogólności p. wyrażona jest
 • Definicja Indukcyjny Prąd Co to jest elektrycznym, poprzez który przechodzi zmienny wczasie strumień indukcji magnetycznej. Obwód elektryczny obejmuje pewną powierzchnię, iloczyn skalarny wektora reprezentującego tę
 • Definicja Wyjścia Praca Co to jest przeniesienia elektronu zpoziomu Fermiego do próżni (na zewnątrz ciała stałego); jest stałą materiałową charakteryzującą powierzchnię przewodnika. P.w. zależy od struktury
 • Definicja Prazeodym Co to jest pierwiastek chemiczny zIII ekipy układu okresowego; należy do lantanowców. Liczba atomowa 59, masa atomowa 140,907, jest srebrzystobiałym metalem
 • Definicja Krytyczny Prąd Co to jest wartość prądu elektrycznego płynącego poprzez nadprzewodnik, przy której pojawia się oporność elektryczna
 • Definicja Wirowe Prądy Co to jest do rozpraszania energii, powstające wprzewodnikach umieszczonych wzmiennym polu magnetycznym. Szczególnie niepożądane jest występowanie prądów wirowych wrdzeniach transformatorów
 • Definicja Interferencyjne Prążki Co to jest naprzemiennie, powstające wwyniku interferencji światła; jasne powstają wówczas, gdy różnica dróg optycznych między interferującymi falami równa się całkowitej wielokrotności
 • Definicja Prędkość Co to jest wielkością wektorową (dla jej ustalenia musimy podać wartość bezwzględną, kierunek izwrot), oznaczana symbolem v, azdefiniowana jako pochodna wektora położenia r po czasie t: v
 • Definicja Precesja Co to jest podparta wjednym punkcie, wokół której wiruje figura sztywna. Wolny koniec osi zatacza wprzestrzeni okrąg zprędkością kątową p., który jest rezultatem działania niezerowego
 • Definicja Grubości Równej Prążki Co to jest występujące w trakcie oświetlania cienkiej warstwy ozmiennej grubości równoległą wiązką światła. Prążki zlokalizowane są na powierzchni warstwy iodpowiadają liniom jednakowej
 • Definicja Potencjał Co to jest wykorzystywana do opisu szczególnego pola wektorowego, mianowicie takiego pola, wktórym wykonana robota nie zależy od drogi. Potencjał jest funkcją skalarną określoną dla każdego
 • Definicja Światła Prędkość Co to jest fali elektromagnetycznej wpróżni wynosząca c = 299792,5 0,4 km/s. P.ś. jest fundamentalną stałą fizyczną. Jest wielkością niezmienną przy zmianie układu odniesienia; żaden sygnał
 • Definicja Odwracalny Proces Co to jest biegnący wtaki sposób, iż następne stadia procesu różnią się pomiędzy sobą nieskończenie niewiele (parametry układu), tak iż prawdopodobieństwo zajścia procesu wobu kierunkach
 • Definicja Pręt Co to jest figura sztywna, której jeden wymiar jest wiele większy od dwóch pozostałych, może być traktowana jako przedmiot jednowymiarowy
 • Definicja Nieodwracalny Proces Co to jest wjednym kierunku. Przewarzająca część mechanizmów zachodzących samorzutnie wprzyrodzie jest procesami nieodwracalnymi, kierunek ich przebiegu zdeterminowany jest wzrostem entropii
 • Definicja Uogólniona Prędkość Co to jest rozmiar zdefiniowana jako czasowa pochodna współrzędnej uogólnionej, którą może być zarówno współrzędna przestrzenna, jak ikąt
 • Definicja Promet Co to jest pierwiastek promieniotwórczy ztrzeciej ekipy układu okresowego, lantanowiec. Liczba atomowa 61. Naturalny nie został wykryty; otrzymuje się go tylko wreakcjach jądrowych
 • Definicja Termodynamiczny Proces Co to jest jest układ termodynamiczny, jest to pewien fragment przestrzeni wypełniony materią. Parametry termodynamiczne opisujące układ (temperatura, ciśnienie, objętość) są dla całego
 • Definicja Kanalikowe Promienie Co to jest Zostały zaobserwowane wten sposób, iż wlampie elektronowej spostrzeżono luminescencję szkła poza katodą, wktórej były otwory. Przyspieszone wkierunku katody jony dodatnie
 • Definicja Jonowe Promienie Co to jest promienie jonów przy założeniu, iż mają one kształt kulisty. Wyznacza się je zpomiarów odległości międzyatomowych sposobami rentgenograficznymi zdokładnością do kilku setnych
 • Definicja Liczba Porządkowa Co to jest numer pierwiastka chemicznego wukładzie okresowym
 • Definicja Promieniowanie Co to jest wytwarzanie pola elektromagnetycznego (fali elektromagnetycznej wujęciu klasycznym albo kreacji fotonów wujęciu kwantowym) ijego wpływ zmaterią; wtym terminie mieści się także
 • Definicja Atmosfery Promieniotwórczość Co to jest naturalnych isztucznych ciał promieniotwórczych. Sztuczne ciała promieniotwórcze dostają się do atmosfery wwyniku prób zbronią jądrową czy wypadków welektrowniach atomowych. W
 • Definicja X Promienie Co to jest elektromagnetyczne odługości fali krótszej od promieniowania ultrafioletowego, awiększej niż promieniowanie . Promienie X zostały wykryte izbadane poprzez niemieckiego fizyka
 • Definicja Promieniotwórczość Co to jest nietrwałych izotopów polegająca na emisji cząstek elementarnych albo lekkich jąder ipowstaniu innego izotopu, na ogół innego pierwiastka. P. jeżeli dotyczy izotopów występujących
 • Definicja Elektromagnetyczne Promieniowanie Co to jest fale elektromagnetyczne
 • Definicja Gamma Promieniowanie Co to jest elektromagnetyczne onajmniejszej długości fali. Źródłem tego promieniowania są przemiany jądrowe; oznaczane jest symbolem . To jest w najwyższym stopniu przenikliwa składowa
 • Definicja Czerenkowa Promieniowanie Co to jest elektromagnetyczne emitowane poprzez cząstki naładowane (na przykład elektrony) poruszające się wośrodku materialnym zprędkością większą od prędkości fazowej światła wtym ośrodku
 • Definicja Protaktyn Co to jest ekipy układu okresowego oliczbie atomowej 91, należy do aktynowców, jest promieniotwórczy, nie posiada trwałych izotopów. Pa jest kowalnym metalem, w miarę słabo zbadanym
 • Definicja Zrównoważone Promieniowanie Co to jest elektromagnetyczne będące wrównowadze termodynamicznej ze ściankami ciała idealnie czarnego ookreślonej temperaturze (promieniowanie wypełniające wnękę wydrążoną wciele stałym
 • Definicja Reliktowe Promieniowanie Co to jest elektromagnetyczne wypełniające cały Wszechświat, będące pozostałością po hipotetycznym Ogromnym Wybuchu ( Big-Bang). Rozkład widmowy tego promieniowania jest zbliżony do rozkładu
 • Definicja Podczerwone Promieniowanie Co to jest elektromagnetyczne ofali dłuższej od fal świetlnych. Zawiera się wobszarze długości fali od 0,74 m do 1-2 mm. Widmo tego promieniowania może być liniowe, pasmowe albo ciągłe
 • Definicja Jądrowy Potencjał Co to jest energii potencjalnej oddziaływania między nukleonami od ich wzajemnej odległości. Wpływ jądrowe nie jest jeszcze dobrze poznane, więc wyrażenie na p. j. nie jest znane
 • Definicja Podczerwieni Promiennik Co to jest lampa żarowa, służąca jako źródło ciepła. To jest lampa napełniona gazem zżarową spiralą wolframową, promieniuje wobszarze podczerwieni odługości fali 1-2 mm
 • Definicja Protuberancje Co to jest wyrzucanych na wysokość do setek tys. kilometrów powyżej powierzchnię Słońca. Czas życia p. wynosi od kilkudziesięciu min. do kilku dni. Tory opadania p. i ich kształt świadczą
 • Definicja Nadzwyczajny Promień Co to jest stosuje się do prawa załamania światła. Promień taki pojawia się, gdy światło przechodzi poprzez kryształy oniskiej symetrii posiadające cechę dwójłomności. Światło wtym promieniu
 • Definicja Świetlny Promień Co to jest optyki geometrycznej. Fikcyjna, nieskończenie cienka wiązka światła wyznaczająca kierunek jego rozchodzenia się. Zakłada się, iż promienie są niezależne od siebie. W optyce
 • Definicja Proton Co to jest omasie 1836,109 0,011 razy większej od masy elektronu irównej 1,672614 0,000020 10-27 kg i dodatnim ładunku elementarnym. W okolicy neutronu składnik jądra atomowego. Posiada
 • Definicja Bólu Próg Co to jest więc min. natężenie fali dźwiękowej, które wywołuje uczłowieka wrażenie bólu. To jest właściwość osobnicza. Zależy ona wmałym stopniu od częstotliwości fali akustycznej. Wrażenie
 • Definicja Elektryczny Potencjał Co to jest przeniesienia jednostkowego dodatniego ładunku elektrycznego zdanego punktu do nieskończoności albo relacja energii potencjalnej do dodatniego jednostkowego ładunku umieszczonego
 • Definicja Wzrokowego Wrażenia Próg Co to jest min. wartość natężenia światła wywołująca wrażenie widzenia. Własność osobnicza, ustala czułość oka izależy od jego akomodacji
 • Definicja Przechłodzenie Co to jest przy zbyt szybkim chłodzeniu układu, tak iż nie jest on wstanie osiągnąć stanu równowagi termodynamicznej. Odpowiednikiem przechłodzonej cieczy jest szkło, wktórym mechanizm
 • Definicja Grawitacyjny Potencjał Co to jest przeniesienia jednostkowej masy znieskończoności do danego punktu pola grawitacyjnego. P.g. jest zatem skalarną funkcją współrzędnych opisującą pole grawitacyjne, wyraża się
 • Definicja Alfa Przemiana Co to jest rozpad alfa
 • Definicja Alotropowa Przemiana Co to jest ciał krystalicznych. Pierwiastek może tworzyć kilka odmian alotropowych, na przykład węgiel występuje jako grafit, diament albo fuleren, odmiany te różnią się między sobą
 • Definicja Chemiczna Przemiana Co to jest mechanizm syntezy albo rozpadu związku chemicznego
 • Definicja Endotermiczna Przemiana Co to jest przemiana wymagająca dostarczenia ciepła dla jej realizacji. Dostarczone ciepło skutkuje przyrost energii wewnętrznej układu. Definicja dotyczy reakcji chemicznych
 • Definicja Egzotermiczna Przemiana Co to jest się energia wewnętrzna układu zwydzieleniem ciepła, ustalenie odnoszące się do reakcji chemicznych, zachodzących samorzutnie zwydzieleniem ciepła, jak na przykład reakcja
 • Definicja Fizyczna Przemiana Co to jest przemiana polegająca na zmianie cech fizycznych ciała
 • Definicja Pasywacja Co to jest wytwarzanie na powierzchni metalu cienkiej warstewki tlenku danego metalu, która chroni go przed korozją
 • Definicja Izobaryczna Przemiana Co to jest stałym ciśnieniem. Wtakiej przemianie gazu doskonałego iloraz objętości itemperatury pozostaje stały. Przy rozprężaniu izobarycznym gaz wykonuje pracę zwiększania objętości
 • Definicja Izotermiczna Przemiana Co to jest zachodząca wstałej temperaturze, krzywa opisująca tę przemianę nazywa się izotermą. Dla gazu doskonałego iloczyn ciśnienia iobjętości jest stały wdanej temperaturze pV = const
 • Definicja Naturalna Jądrowa Przemiana Co to jest przemiana jądrowa zachodząca wizotopach promieniotwórczych występujących wstanie naturalnym wprzyrodzie
 • Definicja Izochoryczna Przemiana Co to jest zachodząca wstałej objętości. W razie gazu doskonałego iloraz temperatury iciśnienia jest stały. W przemianie tej układ nie wykonuje pracy, dostarczone ciepło skutkuje przyrost
 • Definicja Nieustalony Przepływ Co to jest wpływem rozchodzących się wcieczy fal albo ruchu ciała stałego wcieczy, charakteryzuje się zmianami wczasie prędkości wdanym punkcie przestrzeni, szybkość cieczy będzie różna
 • Definicja Próżni Magnetyczna Przenikalność Co to jest uniwersalna stała fizyczna 0 wiążąca wartość indukcji magnetycznej B i natężenia pola magnetycznego H w próżni: B = 0H; 0 = 4 10-7 H/m
 • Definicja Turbulentny Przepływ Co to jest przepływ płynu, wktórym poszczególne warstwy ulegają przemieszczeniom prostopadłym do kierunku przepływu
 • Definicja Laminarny Przepływ Co to jest lepkiego, wktórym sąsiednie warstwy płynu nie mieszają się ze sobą. P. l. płynu wrurze występuje wówczas, gdy prędkości przepływu nie są zbyt spore. Przy wzroście prędkości p.l
 • Definicja Przemieszczenie Co to jest wektorów wodzących punktu materialnego wdwóch różnych chwilach czasu; łączy on dwa punkty przestrzeni, wktórych znajdował się pkt. materialny wowych chwilach. Wektor p. skierowany
 • Definicja Przepuszczalność Co to jest przez ciała stałe w konsekwencji panującej różnicy ciśnień po obu stronach ciała stałego. P. zależy od rodzaju ciała stałego irodzaju gazu, jest to od wielkości porów wciele
 • Definicja Energetyczna Przerwa Co to jest przedział wartości energii niedozwolonych dla elektronów wciele stałym
 • Definicja Wirowy Przepływ Co to jest wktórym cząsteczki płynu poruszają się po okręgu (wykonują ruch obrotowy). Odpowiednikiem jest ruch wody wypływającej zwanny, przy wypływie tworzy się wir
 • Definicja Przyciąganie Co to jest zwystępowaniem sił przyciągania, jest to sił działających wzdłuż prostej łączącej dwa ciała iskierowanych od jednego ciała ku drugiemu ciału. Odpowiednikiem p. może być wpływ
 • Definicja Cieplne Przewodnictwo Co to jest energii cieplnej zjednej części układu owyższej temperaturze do części otemperaturze niższej. Energia cieplna, a więc energia bezwładnego ruchu cząsteczek gazu czy ruchu
 • Definicja Fazowa Przestrzeń Co to jest wsensie matematycznym. Trzema jej wymiarami są współrzędne przestrzenne opisujące położenie cząstki wprzestrzeni, trzy kolejne wymiary to trzy składowe pędów cząstek. Do
 • Definicja Przetwornik Co to jest wymiany wielkości fizycznej na inną, na przykład mikrofon, głośnik, silnik. P. elektroakustyczne przetwarzają energię elektryczną na energię akustyczną albo odwrotnie. Jeżeli
 • Definicja Przetwornica Co to jest wytwarzania napięcia oinnej wartości niż napięcie zasilające, to jest urządzenie elektryczne odużej sprawności sięgającej 95%. P. może być zasilana zarówno prądem zmiennym, jak
 • Definicja Elektronowy Powielacz Co to jest bazuje na wzmocnieniu słabego prądu elektronowego albo jonowego przez emisję wtórną. Jon albo elektron dysponujący dostatecznie sporą energią bombardując dynodę wywołuje emisję
 • Definicja Przydźwięk Co to jest napięcie elektryczne źródła (mierzony sygnał napięciowy) napięcia zmiennego zmieniającego się zczęstością 50 Hz. To jest zakłócenie regularnie uniemożliwiające pomiary
 • Definicja Przyleganie Co to jest powierzchni ciała stałego poprzez ciecz, wynikające zoddziaływania cząsteczek cieczy icząsteczek ciała stałego. Sukces ten występuje wówczas, gdy siły oddziaływania cząsteczek
 • Definicja Przysłona Co to jest urządzenie służące wukładach optycznych do regulowania wsposób ciągły ilości wchodzącego do układu światła, na przykład waparacie fotograficznym
 • Definicja Przymiar Co to jest wzorzec miary wykorzystywany do pomiarów, porównywania zwielkością mierzoną, najczęściej to jest wzorzec długości (linijka) albo kąta (kątomierz
 • Definicja Potrójny Punkt Co to jest wktórym przecinają się trzy krzywe równowagi między poszczególnymi etapami: fazą stałą afazą ciekłą, fazą ciekłą afazą gazową ipomiędzy fazą stałą agazową. Odpowiada zatem stanowi
 • Definicja Dośrodkowe Przyspieszenie Co to jest wruchu po okręgu, jest skierowane wzdłuż promienia ipowoduje zmianę kierunku wektora prędkości liniowej. Wartość p.d. wruchu jednostajnym po okręgu wynosi ad= v2/r = 2r, gdzie r
 • Definicja Kątowe Przyspieszenie Co to jest prędkość zmian prędkości kątowej wczasie, = d/dt. Może być także definiowane jako druga pochodna kąta po czasie. Przyspieszenie to odgrywa analogiczną rolę wopisie ruchu
 • Definicja Siły Popęd Co to jest zmiana pędu układu. P.s. zdefiniowany jest jako całka zdziałającej na układ siły wprzedziale czasu ňF(t)dt = Fśrt, gdzie Fśr - średnia wartość siły wczasie t
 • Definicja Pulsar Co to jest zmieniającego się periodycznie wczasie) promieniowania wkosmosie. P. to są prawdopodobnie gwiazdy podwójne, częstotliwość pulsacji wskazuje na to, iż to są obiekty małych
 • Definicja Materialny Punkt Co to jest przedmiot ozerowych (nieskończenie małych) wymiarach, lecz oskończonej masie służący jako schemat wmechanice do opisu ruchu ciał
 • Definicja Jama Potencjału Co to jest przestrzeni, wktórym cząstka posiada mniejszą energię potencjalną niż wotoczeniu tego obszaru, na przykład elektron wpolu sił kulombowskich jądra atomowego. Cząstka znajdując się
 • Definicja Termodynamiczne Potencjały Co to jest parametrów makroskopowych charakteryzujących układ fizyczny (na przykład temperatura, objętość, entropia), dzięki których można opisać wpełni stan termodynamiczny układu
 • Definicja Porowatość Co to jest właściwość ciała stałego polegająca na istnieniu wjego objętości pustych przestrzeni; ciała porowate mają bardzo rozwiniętą powierzchnię, bywają stosowane jako sorbenty
 • Definicja Płomień Co to jest zachodzi mechanizm utleniania, ztowarzyszącym wzrostem temperatury iświeceniem gazu. Rodzaj ikształt p. zależy od wielu czynników m. in. od rodzaju paliwa iwarunków spalania
 • Definicja Relatywistyczna Prędkość Co to jest szybkość zbliżona do prędkości światła. Ciała materialne poruszające się ztakimi prędkościami zmieniają swą masę. Zobacz także masa relatywistyczna
 • Definicja Próżniowa Pompa Co to jest usuwania gazów zzamkniętej objętości ipozwalające uzyskiwać próżnię. Próżnia jest potrzebna wbadaniach laboratoryjnych (na przykład do badania zjawisk powierzchniowych) itechnice
 • Definicja Palnik Co to jest urządzenie wykorzystywane do wytwarzania płomienia owysokiej temperaturze
 • Definicja Parcie Co to jest siła, zjaką ciecz albo gaz działa na ścianki naczynia iprzedmioty wnich zanurzone; jest iloczynem powierzchni i ciśnienia
 • Definicja Fal Pakiet Co to jest kwantowej; odnosi się do fal materii. Prawdopodobieństwo znalezienia cząstki wprzestrzeni jest różne od zera tylko wobszarze zajmowanym poprzez p.f. Im mniejsze rozmiary pakietu
 • Definicja Nasycona Para Co to jest równowagi zcieczą; posiada max. gęstość wdanej temperaturze, obniżenie temperatury skutkuje skroplenie się pewnej masy pary. Przejście p.n. wciecz można także zrealizować
 • Definicja Jądrowe Paliwo Co to jest materiał rozszczepialny stosowany wreaktorach atomowych, najczęściej uran albo pluton
 • Definicja Pamięć Co to jest urządzenie stanowiące część komputera, przeznaczone do przechowywania danych iprogramów. P. mogą być półprzewodnikowe, magnetyczne, optyczne, rzadziej inne
 • Definicja Pallad Co to jest pierwiastek chemiczny należący do ekipy metali przejściowych, platynowców; liczba atomowa 46, masa atomowa 106,4. Jest srebrzystobiałym metalem. Służący jako katalizator
 • Definicja Przechłodzona Para Co to jest specyficznych warunkach, na przykład braku zarodków kondensacji, albo poddana zbyt gwałtownemu ochłodzeniu; ma gęstość większą od pary nasyconej wdanych warunkach
 • Definicja Sił Para Co to jest wartości bezwzględnej, lecz przeciwnie skierowane iprzyłożone jednocześnie do bryły sztywnej, wywołujące jej obrót (o ile figura sztywna może obracać się wokół osi prostopadłej do
 • Definicja Paskal Co to jest jednostka ciśnienia wukładzie SI. Ciśnienie ma wartość jednego paskala, gdy siła jednego niutona działa na powierzchnię jednego metra kwadratowego; 1 Pa = 1 N/m2
 • Definicja Parametr Co to jest rozmiar fizyczna opisująca układ, na przykład temperatura, ciśnienie, objętość, gęstość, albo przyrząd pomiarowy, na przykład klasa przyrządu, czułość, oporność wejściowa
 • Definicja Krytyczne Parametry Co to jest temperatury, ciśnienia iobjętości) opisujących układ będący w stanie krytycznym. W stanie tym znika różnica między fazą ciekłą igazową, znika napięcie powierzchniowe, agęstości
 • Definicja Coopera Pary Co to jest elektronów przewodnictwa wmateriale nadprzewodzącym, powstające wtemperaturze przejścia wstan nadprzewodzący; uporządkowanie to ulega zniszczeniu wtemperaturze wyższej
 • Definicja Paralaksa Co to jest sferze niebieskiej wywołana zmianą położenia obserwatora, z racji na ruch obrotowy Ziemi albo jej ruch orbitalny. Występuje także przy odczycie wielkości mierzonych dzięki
 • Definicja Blaise Pascal Co to jest francuski. Sformułował zasadę indukcji matematycznej, odkrył ogólne kryterium podzielności liczby całkowitej poprzez inną liczbę całkowitą. Jego badania zzakresu fizyki dotyczyły
 • Definicja Prawo Pascala Co to jest fundamentalne prawo hydrostatyki stwierdzające, iż ciśnienie wywierane na ciecz rozchodzi się równomiernie wcałej objętości cieczy
 • Definicja Prawo Paschena Co to jest napięcie zapłonu inicjujące wyładowanie wgazie rozrzedzonym jest proporcjonalne do iloczynu pd, gdzie p - ciśnienie gazu, ad - odległość między elektrodami wgazie rozrzedzonym
 • Definicja Parsek Co to jest jednostka długości wastronomii, odpowiada odległości 3,26 roku świetlnego, jest to 3,08 1016 m
 • Definicja Przewodnictwa Pasmo Co to jest częściowo wypełnione elektronami, dzięki czemu energia kinetyczna elektronów może wzrastać (mogą być obsadzane wyższe podpoziomy wpasmie) pod wpływem przyłożonego zewnętrznego
 • Definicja Przenoszenia Pasmo Co to jest welektrotechnice do opisu własności obwodów zwanych filtrami iobwodów rezonansowych wzmacniających zmienne sygnały owybranej częstotliwości. Znaczy przedziały częstotliwości
 • Definicja Zakaz Pauliego Co to jest kwantowej stwierdzająca, iż dwie jednakowe cząstki ospinie połówkowym nie mogą równocześnie znaleźć się wtym samym stanie kwantowym. Znaczy to, iż na jednym orbitalu atomowym nie
 • Definicja Materiałów Pełzanie Co to jest stałym naprężeniu, opierające na rosnącym wczasie ze stałą prędkością odkształceniu plastycznym. System tego zjawiska bazuje na ruchu defektów wciałach krystalicznych, aw ciałach
 • Definicja Wzbronione Pasmo Co to jest między górą pasma walencyjnego adnem pasma przewodnictwa, których elektrony wciele stałym nie mogą przyjmować. Szerokość p.w. decyduje otym, czy materiał ma własności
 • Definicja Perigeum Co to jest pkt. orbity Księżyca albo sztucznego satelity Ziemi (dla orbit eliptycznych) najbliższy środka Ziemi
 • Definicja Polon Co to jest pierwiastek chemiczny zVI ekipy układu okresowego. Liczba atomowa 84. Został odkryty w1898 poprzez M. Skłodowską-Curie iP. Curie. Jest srebrzystobiałym metalem
 • Definicja Pęcznienie Co to jest przyrost objętości ciała stałego wwyniku pochłonięcia cieczy albo pary
 • Definicja Peryskop Co to jest układ optyczny składający się zluster płaskich ipryzmatów, pozwalający na obserwacje obiektów poza bezpośrednim polem widzenia
 • Definicja Chemiczny Pierwiastek Co to jest liczbie protonów wjądrze. Wszystkie pierwiastki posiadają izotopy, wich jądrach znajduje się taka sama liczba protonów, lecz różna liczba neutronów. Naturalna systematyka p.ch
 • Definicja Fermiego Pęd Co to jest pęd, jaki posiadają elektrony przewodnictwa wmetalu znajdujące się na poziomie Fermiego
 • Definicja Zjawisko Piroelektryczne Co to jest ładunku elektrycznego wtrakcie ogrzewania albo chłodzenia kryształów dielektrycznych na powierzchni kryształu. Jeżeli na określonej powierzchni piroelektryka wczasie ogrzewania
 • Definicja Piko Co to jest przedrostek służący do tworzenia jednostek pochodnych będących 10-12 razy mniejszymi od jednostki podstawowej
 • Definicja Piezoopór Co to jest zmiany oporu elektrycznego spowodowane naprężeniami mechanicznymi, zależne od kształtu i typu półprzewodnika
 • Definicja Żółta Plamka Co to jest gdzie wrażliwość na światło jest największa. W tym miejscu jest największe zagęszczenie czopków (zakończeń nerwu wzrokowego), dzięki czemu występuje tam największa ostrość
 • Definicja Planetoidy Co to jest poruszające się po orbitach eliptycznych wokół Słońca. Katalog p. zawiera powyżej 2000 zidentyfikowanych obiektów, z kolei całkowita liczba p., które przy wykorzystaniu obecnej
 • Definicja Promieniowania Prawo Plancka Co to jest emisyjnej ET albo ET ciała idealnie czarnego od długości albo częstotliwości fali itemperatury T, wyrażona wzorem , gdzie h - stała Plancka, k - stała Boltzmanna, c - szybkość
 • Definicja Platyna Co to jest ekipy układu okresowego; liczba atomowa 78, masa atomowa 195,09. Jest szarobiałym błyszczącym metalem. Służąca jako katalizator wwielu reakcjach chemicznych
 • Definicja Ziemi Płaszcz Co to jest rozciągający się wgłąb Ziemi od 33 km do 2900 km. Gęstość p.Z. wynosi od 3,3 g/cm3 wgórnych warstwach do 5,5 g/cm3 na dolnej granicy, ciśnienie na dolnej granicy osiąga rozmiar 1
 • Definicja Drgań Płaszczyzna Co to jest się ruchy układu drgającego; definicja służące wopisie ruchu falowego iruchu harmonicznego układów mechanicznych, aszczególnie regularnie wopisie stanu polaryzacji fali świetlnej
 • Definicja Pluton Co to jest dziewiąta, ostatnia wg oddalenia od Słońca planeta wUkładzie Słonecznym. Moment obiegu wokół Słońca 248,4 lat, moment obrotu wokół własnej osi 6,4 doby
 • Definicja Plazmotron Co to jest generowania strumieni plazmowych, które mogą być służące na przykład do cięcia metali imateriałów ogniotrwałych. W p. przepływający gaz ogrzewa się do wysokich temperatur (od 4000
 • Definicja Pluton Co to jest oliczbie atomowej 94, nie ma trwałych izotopów, znanych jest z kolei 15 izotopów promieniotwórczych oliczbach masowych od 232 do 246. Izotop 239Pu służy jako paliwo wreaktorach
 • Definicja Symetrii Płaszczyzna Co to jest na dwie części położone względem siebie tak, jak element ijego obraz wpłaskim zwierciadle. Przecięcie się trzech płaszczyzn symetrii definiuje środek symetrii, z kolei prosta
 • Definicja Słoneczne Pochodnie Co to jest Słońca wpobliżu plam słonecznych, widoczne tylko na brzegu tarczy słonecznej. P.s. pojawiają się przed pojawieniem się plam iistnieją także po ich zaniku, czas ich życia wynosi ok
 • Definicja Ślizgowa Płaszczyzna Co to jest płaszczyzna, względem której przesuwają się równolegle warstwy kryształu wczasie deformacji plastycznej
 • Definicja Dielektryczna Podatność Co to jest charakteryzująca umiejętność substancji do polaryzowania się w zewnętrznym polu elektrycznym E. Związek między polaryzacją elektryczną substancji P i polem elektrycznym jest
 • Definicja Pochłaniacze Co to jest gazy. Umieszczane są wprzyrządach próżniowych (na przykład lampach elektronowych) wcelu wiązania ipochłaniania gazów resztkowych pozostałych po procesie pompowania albo
 • Definicja Magnetyczny Południk Co to jest do składowej poziomej pola magnetycznego Ziemi. P.m. nie są kołami ogromnymi, inaczej niż południki geograficzne, gdyż są zdeformowane poprzez anomalie magnetyczne ipodlegają
 • Definicja Podczerwień Co to jest odługości fali większej niż fala obarwie czerwonej. Zakres podczerwieni obejmuje fale od 10-2 do 10-5 m. Długofalowa granica tego przedziału nie jest ostra, p. pokrywa się
 • Definicja Denis Simeon Poisson Co to jest prof. Sorbony, członek francuskiej Akademii Nauk; prowadził badania wzakresie teorii sprężystości, hydrodynamiki, elektrostatyki imagnetyzmu, zajmował się całkami oznaczonymi
 • Definicja Pogoda Co to jest stan atmosfery określony poprzez parametry meteorologiczne: temperaturę, ciśnienie, wilgotność, i zespół zjawisk takich, jak na przykład opady, wiatr, nasłonecznienie
 • Definicja Pasożytnicza Pojemność Co to jest utworzona między przewodami łączącymi czy także elementami układu elektrycznego, na przykład między elektrodami wlampach elektronowych albo elektrodami aobudową przyrządu
 • Definicja Cieplna Pojemność Co to jest liczba ciepła potrzebna do ogrzania danego ciała ojeden kelwin, równa iloczynowi masy ciała ijego ciepła właściwego
 • Definicja Polaron Co to jest krystalicznej izolatora spowodowane poprzez poruszający się wewnątrz niej elektron, który dzięki swojemu ładunkowi elektrycznemu oddziałuje zjonami iatomami sieci wywołując tym
 • Definicja Neutronów Powolnych Polaryzacja Co to jest częściowe kierunków spinów neutronów. Stan taki osiągany jest poprzez magnetyczne wpływ neutronów zjądrem albo atomem ( wpływ ich momentów magnetycznych). Służące są wtym celu
 • Definicja Atomu Polaryzacja Co to jest elektronowej wzewnętrznym polu elektrycznym, która skutkuje przesunięcie środka ciężkości ładunku ujemnego (elektronów) względem ładunku dodatniego (jądra) prowadząc do stworzenia
 • Definicja Polarymetry Co to jest pomiaru stanu polaryzacji światła. Za analizatorem ustawia się obiekt fotoczuły, rejestrujący zmiany natężenia światła powiązane ze zmianą kąta analizatora
 • Definicja Fizyczne Pole Co to jest pewną wyróżniającą go właściwością. Odpowiednikiem może być pole grawitacyjne albo pole elektrostatyczne. P.f. mogą być polami skalarnymi (pole temperatury wciele stałym) albo
 • Definicja Elektromagnetyczne Pole Co to jest każdemu punktowi przypisany jest pewien wektor indukcji magnetycznej B iwektor natężenia pola elektrycznego E. Jeżeli wprzestrzeni tej znajdzie się spoczywający albo poruszający
 • Definicja Przyrządy Polaryzacyjne Co to jest wytwarzania, wykrywania ianalizowania światła spolaryzowanego. Przyrządy te pozwalają na przykład badać stopień skręcenia płaszczyzny polaryzacji albo wykrywać istniejące
 • Definicja Grawitacyjne Pole Co to jest ciało omasie m działa siła proporcjonalna do jej wartości. Źródłem p.g. jest masa, pole jest polem wektorowym, charakteryzuje go wektor natężenia pola, którego wartość jest równa
 • Definicja Polaryzowalność Co to jest elektronowych watomie do deformacji pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego E. Deformacja ta prowadzi do stworzenia elektrycznego momentu dipolowego p, p = oE, gdzie
 • Definicja Potencjalne Pole Co to jest dzięki funkcji skalarnej V(x,y,z) zwanej potencjałem pola, spełniającej warunek: F = - grad V, gdzie F - siła, a grad znaczy operację różniczkowania względem zmiennych
 • Definicja Polikryształ Co to jest krystalicznej. Złożona jest zdużej liczby drobnych monokryształów, rozłożonych chaotycznie wprzestrzeni, tak iż własności fizyczne takiego ciała są identyczne we wszystkich
 • Definicja Skalarne Pole Co to jest pole, wktórym każdemu punktowi przestrzeni przypisana jest liczba (skalar). Odpowiednikiem takiego pola jest pole temperatur wciele stałym
 • Definicja Polimery Co to jest zmakromolekuł, tj. molekuł składających się nawet zsetek tys. atomów. Masa cząsteczkowa p. jest zatem bardzo spora, dochodzi do 5 108. Zupełnie unikalne są własności mechaniczne p
 • Definicja Wektorowe Pole Co to jest pole, wktórym każdemu punktowi przestrzeni przypisana jest rozmiar wektorowa, na przykład pole prędkości wstrudze
 • Definicja Polimorfizm Co to jest iż pierwiastek albo związek chemiczny może występować wwielu fazach krystalicznych; wodniesieniu do pierwiastków mówimy oodmianach alotropowych. Etapy stałe są trwałe tylko
 • Definicja Krystaliczne Polimery Co to jest kryształy wykazują przestrzenne uporządkowanie. Charakterystyczne dla p. k. to jest, iż obszary uporządkowane są otoczone poprzez obszary omniejszym stopniu uporządkowania
 • Definicja Adsorbcyjna Pompa Co to jest zasadzie adsorbowania gazów. Wykorzystuje się wniej substancje zwane zeolitami, które mają bardzo rozwiniętą powierzchnię (są bardzo chropowate) iw niskich temperaturach
 • Definicja Dyfuzyjna Pompa Co to jest woparciu ozjawisko dyfuzji. P.d. bywają rtęciowe albo olejowe. Podgrzewana ciecz intensywnie paruje istrumień par porywa zsobą cząsteczki gazu, który dyfunduje zobjętości
 • Definicja Bezpromieniste Przejście Co to jest stanu podstawowego albo przejście odwrotne wstan wzbudzony następuje bez emisji albo absorpcji fotonów, na przykład wpływ atomu zinnymi atomami albo elektronami. Jednym zp.b. jest
 • Definicja Planimetr Co to jest urządzenie mechaniczne do pomiaru powierzchni płaskiej dowolnego kształtu, służące wówczas, gdy nie można przybliżyć mierzonej powierzchni żadną figurą, której pole można obliczyć
 • Definicja Kosmiczna Prędkość Co to jest nadać ciału, by mogło opuścić ciało niebieskie. by ciało umieścić na orbicie wokółziemskiej, musimy nadać mu szybkość, którą tytułujemy pierwszą p.k.; wynosi ona 8 km/s. Druga p.k
 • Definicja Pęd Co to jest wektor. P. jest iloczynem masy ciała m (wielkości skalarnej) ijego prędkości v, p = mv. P. ma zatem kierunek izwrot prędkości. Jeżeli wypadkowa sił zewnętrznych działających na
 • Definicja Kosmiczne Promieniowanie Co to jest Ziemi zprzestrzeni kosmicznej, stanowiące strumień cząstek, złożone ze składowej twardej (przenikliwej, pierwotnej) imiękkiej (wtórnej). Wtórna składowa powstaje wwyniku
 • Definicja Słyszalności Próg Co to jest częstotliwości, który jest jeszcze słyszany poprzez człowieka. Rozmiar ta jest właściwością osobniczą zmieniającą się zwiekiem, lecz także zależy od stanu psychicznego człowieka
 • Definicja Zjawisko Peltiera Co to jest termoelektrycznych, opierające na wydzielaniu się albo pochłanianiu ciepła na złączu dwóch przewodników w zależności od kierunku prądu elektrycznego przepływającego poprzez złącze
 • Definicja Pentoda Co to jest elektrodami, zktórych jedna jest katodą będącą źródłem elektronów, druga anodą (elektrodą na dodatnim potencjale względem katody), atrzy elektrody są siatkami umieszczonymi między
 • Definicja Pogłos Co to jest działaniem fal odbitych, opierające na przedłużeniu czasu trwania dźwięku. P. decyduje owłasnościach akustycznych zamkniętych pomieszczeń; można na nie wpływać stosując
 • Definicja Mobile Perpetuum Co to jest wruch wykonywałaby pracę poprzez nieograniczenie długi czas. P.m. pierwszego rodzaju to maszyna wykonująca pracę bez dostarczania energii zzewnątrz. P.m. drugiego rodzaju to
 • Definicja Elektronowy Projektor Co to jest wewnętrzna powierzchnia pokryta jest ekranem luminescencyjnym. Źródłem elektronów jest próbka wykonana wkształcie ostrza opromieniu krzywizny rzędu nm. Między próbkę iekran
 • Definicja Potencjometr Co to jest urządzenie do regulowania różnicy napięcia wobwodzie elektrycznym przez zmiany oporności wodgałęzieniach obwodu. Zobacz także dzielnik napięcia
 • Definicja Nadfioletowe Promieniowanie Co to jest elektromagnetyczne odługości fali od 100 do 4000 . Źródłem tego promieniowania są ciała stałe ogrzane do temperatury ok. 3000 K. W najwyższym stopniu rozpowszechnionym źródłem są
 • Definicja Piorun Co to jest zachodzące watmosferze ziemskiej, jego przedmioty to: błyskawica, a więc przepływ ładunku ujemnego zchmur do Ziemi, igrzmot związany ze zmianą ciśnienia pojawiającą się wobszarze
 • Definicja Czerwieni Ku Przesunięcie Co to jest promieniowania elektromagnetycznego wkierunku ku większym długościom fali; wprzypadku fali świetlnej to jest przesunięcie ku czerwieni, stąd nazwa. Przesunięcie tj. powodowane
 • Definicja Wektor Poyntinga Co to jest rozchodzenia się energii pola elektromagnetycznego. Jego wartość równa się ilości energii przechodzącej wjednostce czasu poprzez jednostkową powierzchnię ustawioną prostopadle do
 • Definicja Pozytyw Co to jest wfotografii obraz, którego barwy odpowiadają barwom rzeczywistym; wfotografii czarno-białej miejscom dobrze oświetlonym odpowiadają plamy jasne, acieniom miejsca ciemne
 • Definicja Akceptorowy Półprzewodnik Co to jest trójwartościowym pierwiastkiem, wefekcie wprzerwie energetycznej samoistnego półprzewodnika pojawiają się poziomy akceptorowe tuż powyżej górną granicą pasma walencyjnego, co
 • Definicja Optyczne Pompowanie Co to jest otrzymanie rozkładu obsadzeń stanów energetycznych odbiegającego do rozkładu równowagowego. Do otrzymania takiego nierównowagowego rozkładu wykorzystuje się układ posiadający
 • Definicja Płyn Co to jest nie wykazuje sprężystości postaci, definicja odnoszące się do etapy ciekłej igazowej, a więc faz, które mogą płynąć. W fazach tych nie występuje sprężystość postaci, przyłożenie
 • Definicja Pryzmat Co to jest ze szkła, lecz także zinnych substancji przezroczystych, ograniczona dwoma nierównoległymi płaszczyznami załamującymi przechodzące poprzez nią promienie świetlne. P. mogą służyć
 • Definicja Elektryczna Pojemność Co to jest elektrycznego przewodnika, na którym ten ładunek został zgromadzony: C = q/, gdzie C - pojemność elektryczna, q - ładunek, - potencjał przewodnika. Jednostką pojemności wukładzie
 • Definicja Cieplne Promieniowanie Co to jest emitowane poprzez ciała. P.c. Jest powiązane zruchem cieplnym atomów danej substancji. Natężenie emitowanego promieniowania zależy raczej od temperatury ciała ijest proporcjonalne
 • Definicja Parowanie Co to jest na przejściu zfazy ciekłej do etapy gazowej. Mechanizm ten charakteryzuje się ciepłem przemiany, nazywanym ciepłem parowania, które jest określane jako liczba ciepła potrzebna do
 • Definicja Pierwiastki Półmetaliczne Co to jest elektrycznej 10-2 -10-5 razy mniejszej od przewodności typowych przewodników. Mała wartość przewodności jest rezultatem nieznacznego przekrywania się pasma obsadzonego
 • Definicja Ciał Pływanie Co to jest zanurzonego częściowo albo kompletnie wpłynie (cieczy albo gazie). Ciała pływają tylko wówczas, gdy ciężar wypartej cieczy jest większy albo równy ciężarowi ciała. W razie ciał
 • Definicja Pływy Co to jest zdarzenie podnoszenia się iopadania wody woceanach imorzach, wywołane grawitacyjnym oddziaływaniem Słońca iKsiężyca. Przyciąganie Księżyca można przedstawić jako sumę dwóch
 • Definicja Czasu Podstawa Co to jest przemieszczenie wiązki elektronów w lampie oscyloskopowej, pozwalający na obserwowanie na ekranie zależności wielkości fizycznych od czasu. Wiązka elektronowa może być odchylana
 • Definicja Larmora Promień Co to jest krąży naładowana cząstka wpolu magnetycznym. Jest on funkcją relacji ładunku posiadanego poprzez cząstkę q do jej masy m (q/m) indukcji magnetycznej B iprędkości cząstki v
 • Definicja Fal Polaryzacja Co to jest uporządkowaniu płaszczyzny drgań fali poprzecznej. W rezultacie wprzypadku fali elektromagnetycznej wektor pola elektrycznego będzie drgał tylko wjednej płaszczyźnie, anie we
 • Definicja Fazowa Przemiana Co to jest rozróżniamy przemiany fazowe pierwszego idrugiego rzędu. Rząd p. f. określony jest poprzez nieciągłość pochodnej danego rzędu potencjału Gibbsa względem parametrów fizycznych
 • Definicja Energetyczne Pasmo Co to jest różniących się co do wartości energii poziomów elektronowych wciele stałym. Definicja to służące jest do opisu własności elektrycznych ciał stałych. Poziom energetyczny swobodnego
 • Definicja Przyspieszenie Co to jest pochodnej wektora prędkości v względem czasu a= dv/dt. Jeżeli na pkt. materialny działa stała siła, to ciało to porusza się ze stałym p., wprost proporcjonalnym do działającej
 • Definicja Słoneczne Plamy Co to jest powierzchni Słońca, składające się zcentralnej części cienia iokalającego go obszaru jaśniejszego - półcienia. W półcieniach występuje przepływ materii, na poziomie 500-1000 km

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Plamy Słoneczne, Przyspieszenie, Pasmo Energetyczne, Przemiana Fazowa, Polaryzacja Fal, Promień Larmora, Podstawa Czasu, Pływy, Pływanie Ciał, Półmetaliczne co to znaczy.

Słownik Plamy Słoneczne, Przyspieszenie, Pasmo Energetyczne co to jest.