ZŁOTA ZASADA MECHANIKI co to jest
Złota Zasada Mechaniki, Zernike, Frits, Zjawisko Fotoelektryczne, Zwilżanie, Zwierciadła Optyczne.

Definicje fizyka Z

 • Definicja Zawiesina Co to jest substancja rozproszona w układzie dyspersyjnym, gdzie substancja rozpraszająca występuje w stanie ciekłym, na przykład w zolach
 • Definicja Nukleonów Zderzenia Co to jest wpływ dwóch nukleonów o dowolnych pędach
 • Definicja Kul Niecentralne Zderzenie Co to jest zderzenie, gdzie w momencie zderzenia prędkości kul nie układają się wzdłuż linii łączącej ich środki
 • Definicja Wahadła Długość Zredukowana Co to jest wahadło rewersyjne
 • Definicja Zol Co to jest układ dyspersyjny utworzony poprzez rozproszone w cieczy cząstki ciała stałego
 • Definicja Magnetyczne Pole Ziemskie Co to jest źródłem jest Ziemia. Magnetyczny biegun południowy Ziemi leży w pobliżu jej geograficznego bieguna północnego (około 74 szerokości północnej i 100 długości zachodniej
 • Definicja Zaćmienie Co to jest opierające na zasłonięciu części albo całej tarczy ciała niebieskiego świecącego światłem własnym poprzez inne ciało niebieskie (na przykład zaćmienie Słońca) albo przejście ciała
 • Definicja zdolność rozdzielcza przyrządów optycznych Co to jest optycznych do wytwarzania rozróżnialnych obrazów małych przedmiotów badanego przedmiotu. Z. r. p. o. R ustala się jako odwrotność najmniejszej odległości pomiędzy dwoma elementami
 • Definicja Pochłaniania Zdolność Co to jest umiejętność absorpcyjna
 • Definicja Złoto Co to jest pierwszej ekipy pobocznej układu okresowego pierwiastków (miedziowce); liczba atomowa 79, masa atomowa 196,967; ma jeden izotop trwały i 31 znanych nietrwałych, metal szlachetny
 • Definicja Prostujące Złącze Co to jest i warstwa przypowierzchniowa pomiędzy dwoma stykającymi się materiałami, w obszarze której istnieje bariera potencjału tworząca warstwę zaporową, umożliwiającą przepływ prądu
 • Definicja Polarna Zorza Co to jest atmosfery ziemskiej w okolicach biegunów magnetycznych Ziemi, które obserwuje się na obszarach Arktyki i Antarktydy. Z.p. jest wynikiem oddziaływania z atmosferą Ziemi elektronów
 • Definicja Sprężyste Częściowo Zderzenie Co to jest zderzenie, gdzie część energii kinetycznej zderzających się ciał zostaje zamieniona na ciepło. Każde rzeczywiste zderzenie ciał jest z. c. s
 • Definicja Kwarcowy Zegar Co to jest zegar, którego zasadniczym elementem jest kryształ kwarcowy o precyzyjnie określonej wartości okresu drgań własnych
 • Definicja załamanie i odbicie fal Co to jest zdarzenie powstawania fal wtórnych: odbitej i załamanej wywołane padaniem fali pierwotnej na powierzchnię graniczną dwóch ośrodków
 • Definicja Światła Podwójne Załamanie Co to jest wiązek załamanych przy padaniu światła na powierzchnię ciał wykazujących anizotropię optyczną. Patrząc na element poprzez płytkę, która wykazuje p. z. ś., obserwator widzi dwa
 • Definicja Energii Wielkiej Zderzenia Co to jest mechanizmy oddziaływania cząstek elementarnych pomiędzy sobą, jąder atomowych pomiędzy sobą i cząstek elementarnych z jądrami atomowymi; zachodzą w obszarze bardzo wysokich energii
 • Definicja Kondensacji Zarodki Co to jest małe, obojętne cząstki materii albo jony, na których następuje kondensacja pary. Zobacz także kondensacja
 • Definicja Rzutu Zasięg Co to jest rzut ukośny
 • Definicja Napięcie Zapłonu Co to jest najmniejsza różnica potencjałów pomiędzy elektrodami, konieczna do spowodowania wyładowania samoistnego
 • Definicja Zarodki Co to jest obiekty początkujące przyrost nowej etapy, na przykład zarodki kondensacji
 • Definicja Prawa Światła Załamania Co to jest załamania światła na powierzchni granicznej ośrodków; pierwsze mówi, iż promień padający, promień załamany i normalna do powierzchni granicznej leżą w jednej płaszczyźnie; drugie
 • Definicja Zasady Zachowania Co to jest pewne wielkości fizyczne dla układów izolowanych zachowują stałe w okresie wartości. Z. z. dotyczą: pędu, momentu pędu, energii, energii i masy, ładunku elektrycznego, parzystości
 • Definicja Niesprężyste Całkowicie Zderzenie Co to jest zderzenie, gdzie cała energia kinetyczna zderzających się ciał zostaje zamieniona na ciepło
 • Definicja Bifilarne Zawieszenie Co to jest na dwóch niciach wychodzących z jednego punktu tego ciała pod pewnym do siebie kątem. Tak zawieszone ciało może się wahać tylko w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny, gdzie
 • Definicja Zderzenie Co to jest rozumie się zetknięcie dwóch albo więcej ciał, wskutek którego może się zmienić ich pęd, energia kinetyczna ich ruchu, ich energia wewnętrzna, kształt i liczba. W trakcie
 • Definicja Kul Centralne Zderzenie Co to jest zderzenie, gdzie prędkości zderzających się kul układają się wzdłuż prostej łączącej ich środki
 • Definicja Zegar Co to jest przyrząd do pomiaru czasu
 • Definicja Molekularny Zegar Co to jest zegar, którego zasadniczym elementem jest molekularne źródło promieniowania elektromagnetycznego o precyzyjnie znanym okresie promieniowania
 • Definicja Zjawisko Zeemana Co to jest linii widmowych w widmach atomów i cząsteczek pod wpływem pola magnetycznego, będący wynikiem rozszczepienia poziomów energetycznych atomu albo cząsteczki w zewnętrznym polu
 • Definicja Atomowe Zderzenia Co to jest cząsteczek, gdzie nie biorą udziału jądra atomowe; wskutek z. a. zmianie ulegają: pęd, energia kinetyczna, energia elektronów w atomie, stopień jonizacji oddziałujących cząsteczek
 • Definicja Sprężyste Doskonale Zderzenie Co to jest zderzenie, gdzie zostaje zachowana cała energia kinetyczna zderzających się ciał
 • Definicja zdolność rozdzielcza odbiorników światła Co to jest światła (oka, kliszy fotograficznej) do rozróżniania szczegółów wytwarzanego na nim obrazu. Ustala się jako liczbę linii równoległych na jednostkę długości, które odbiornik
 • Definicja Pieter Zeeman Co to jest uniwersytetu w Amsterdamie, członek Royal Society. Prowadził badania w zakresie optyki i fizyki atomowej. W 1902 dostał (wraz z H. Lorentzem) Nagrodę Nobla za odkrycie zjawiska
 • Definicja Absorpcyjna Zdolność Co to jest umiejętność ciała do pochłaniania padającego na jego powierzchnię promieniowania elektromagnetycznego. Zależy od rodzaju ciała pochłaniającego i długości fali promieniowania. Z. a
 • Definicja Emisyjna Zdolność Co to jest umiejętność ciała do wysyłania promieniowania elektromagnetycznego. Zależy od rodzaju ciała promieniującego i długości fali promieniowania. Z.e. ciała jest równa jego umiejętności
 • Definicja Odbicia Zdolność Co to jest rozmiar fizyczna określająca umiejętność ciała do odbijania promieniowania elektromagnetycznego. Zależy od rodzaju ciała odbijającego i długości fali promieniowania
 • Definicja zdolność rozdzielcza przyrządów spektralnych Co to jest spektralnego do rozróżnienia dwóch leżących bardzo blisko siebie linii spektralnych o długościach fali bliskich . Zazwyczaj ustala się ją jako relacja do najmniejszej różnicy
 • Definicja Przepuszczania Zdolność Co to jest rozmiar fizyczna określająca umiejętność ciała do przepuszczania promieniowania elektromagnetycznego. Zależy od rodzaju ciała i długości fali promieniowania
 • Definicja Atomowy Zegar Co to jest elementem jest atomowe źródło promieniowania elektromagnetycznego, stanowiącego wzorzec miary czasu. Wzorcem miary czasu jest moment promieniowania elektromagnetycznego
 • Definicja Ziemia Co to jest Słonecznego. Kształtem jest zbliżona do elipsoidy obrotowej o promieniach: równikowym wynoszącym 6378,160 km i biegunowym - 6356,775 km. Masa Z. równa się 5,975 1024 kg
 • Definicja zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia Co to jest całkowite wewnętrzne odbicie światła
 • Definicja Zbierająca Zdolność Co to jest oznaczana symbolem D, która jest liczbowo równa odwrotności ogniskowej f dowolnego układu optycznego (soczewki, układu soczewek, zwierciadła kulistego i tym podobne): D = 1/f
 • Definicja N P Złącze Co to jest złącze półprzewodnikowe
 • Definicja Tunelowe Złącze Co to jest powierzchnie graniczne w układzie metal-izolator-metal lub półprzewodnik- izolator-półprzewodnik, gdzie bariera potencjału umożliwia zachodzenie zjawiska tunelowego
 • Definicja Półprzewodnikowe Złącze Co to jest złącze prostujące na styku dwóch półprzewodników o różnym typie przewodnictwa
 • Definicja Materiału Zmęczenie Co to jest zmiana własności strukturalnych materiału wskutek wielokrotnie powtarzającego się odkształcenia, która rzutuje na drastyczną zmianę jego wytrzymałości mechanicznej
 • Definicja Optyczne Złudzenie Co to jest wrażenia wzrokowe, na podstawie których błędnie ocenia się kształt czy wymiar przedmiotu; z.o. wynikają stąd, iż oko ludzkie jest niezdolne do niezależnego postrzegania
 • Definicja Elektronowe Zwierciadło Co to jest uformowane, by padająca na region pola wiązka elektronów wymieniła kierunek ruchu w sposób podobny, jak wymienia kierunek ruchu promień świetlny padając na powierzchnię
 • Definicja Elektryczne Zwarcie Co to jest bezpośrednie elektryczne złączenie się dwóch punktów obwodu elektrycznego o różnych potencjałach albo ich połączenie dzięki bardzo dobrego przewodnika
 • Definicja Magnetyczne Zwierciadło Co to jest magnetyczne, które wymienia kierunek składowej prędkości elektronu równoległej do linii sił pola. Odpowiednikiem może być pole o symetrii osiowej, którego indukcja magnetyczna
 • Definicja Zawada Co to jest obwód prądu zmiennego, zawierający oporniki, cewki i kondensatory, która ustala wartość amplitudy I0 prądu pobieranego z generatora zasilającego obwód, wedle zależnością I0
 • Definicja Optyczne Zwierciadła Co to jest powierzchni, które odbijają światło. Powierzchnie odbijające z.o. wykonuje się w formie cienkich warstw metalicznych osadzonych na odpowiednim podłożu i pokrytych warstwą
 • Definicja Zwilżanie Co to jest ciała stałego; miarą z. jest kąt zwilżania ; to jest kąt utworzony między styczną do powierzchni kropli cieczy w punkcie zetknięcia tej powierzchni z powierzchnią ciała stałego a
 • Definicja Fotoelektryczne Zjawisko Co to jest oddziaływaniu kwantów promieniowania elektromagnetycznego (zwłaszcza światła) z elektronami znajdującymi się w metalu albo półprzewodniku. Wskutek tego oddziaływania następuje
 • Definicja Frits Zernike Co to jest uniwersytetu w Groningen, członek Królewskiej Holenderskiej Akademii Nauk i Royal Society. W 1953 dostał Nagrodę Nobla za opracowanie sposoby kontrastu fazowego, mającej spore
 • Definicja Mechaniki Zasada Złota Co to jest mechanicznej sformułowana w odniesieniu do maszyn prostych, która mówi, iż pomniejszenie siły wynikające z wykorzystania maszyny prostej musi być skompensowane równym liczbowo

Co to znaczy Fizyka pojęcia

Spis pojęć z przedmiotu fizyka. Eksperymenty fizyczne i przykłady. Definicje z fizyki. Wszystkie prawa, zasady fizyki. Tłumaczenie zasad i praw z przykładami.

Definicja Złota Zasada Mechaniki, Zernike, Frits, Zjawisko Fotoelektryczne, Zwilżanie, Zwierciadła Optyczne, Zawada, Zwierciadło Magnetyczne, Zwarcie Elektryczne co to znaczy.

Słownik Złota Zasada Mechaniki, Zernike, Frits, Zjawisko co to jest.