PLEONAZM PÓŁSAMOGŁOSKI co to jest
ZNACZENIE Pleonazm, Półsamogłoski, Postfiks, Przejęzyczenie, Psycholingwistyka, Przysłówek.

Słownik i definicje pisowni języka polskiego P

 • Definicja Polonizm Co to jest wyrażenie, konstrukcja składniowa właściwe językowi polskiemu, użyte w języku obcym. Najwięcej polonizmów spotykamy w językach naszych.
 • Definicja Pidgin Co to jest zobacz JĘZYKI KREOLSKIE.
 • Definicja Parafraza Co to jest odmiennie mówiąc´] - rodzaj definicji słowotwórczej wyrazu pochodnego, która wskazuje na znaczenie wyrazu wynikające z jego budowy.
 • Definicja Prozaizm Co to jest raczej wyrazy, wyrażenia, zwroty pochodzące spoza języka poetyckiego, przynależne na przykład do języka potocznego. Zwykle prozaizmy.
 • Definicja Przyrostek Co to jest zobacz AFIKS.
 • Definicja Polisemia Co to jest jednostki języka (na przykład morfemu, końcówki, wyrazu, konstrukcji składniowej). Najczęściej mówi się o polisemii, a więc wieloznaczności.
 • Definicja Palatalizacja Co to jest odmiennie: zmiękczenie. Mechanizm fonetyczny opierający na zmiękczeniu spółgłoski twardej pod wpływem sąsiadującej z nią samogłoski.
 • Definicja Paralelizm Co to jest ´równoległy´] - rodzaj -- powtórzenia, gdzie powtarzają się te same albo bardzo podobne przedmioty, na przykład określona struktura.
 • Definicja Porównanie Co to jest jakoby, niby, iczym, niż, podobnie, na kształt zestawia się ze sobą jakieś dwa zjawiska - określane i określające. Zabieg powszechny w.
 • Definicja Maiestaticus Pluralis Co to jest czcigodny´] - forma liczby mnogiej użyta w odniesieniu do pojedynczej osoby. Zazwyczaj chodzi o użycie 2. i 3. os. l. mnogiej rodzaju.
 • Definicja Przypadek Co to jest rzeczowników, przymiotników, imiesłowów przymiotnych, części zaimków i liczebników. Wskazuje na funkcje składniowe, jakie pełnią te wyrazy.
 • Definicja Puryzm Co to jest języka przejawiająca się raczej w usuwaniu z niego wszelkich pożyczek z języków obcych. Może również dotyczyć obstawania przy starych.
 • Definicja Profesjonalizm Co to jest wyrażenie, zwrot stosowane poprzez określoną zawodową grupę ludzi. Wśród profesjonalizmów wyróżniamy formalną terminologię z danej.
 • Definicja Retoryczne Pytanie Co to jest pytania (intonacja wznosząca, graficzny symbol interpunkcyjny ? ). Jest różna od pytania właściwego tym, iż nie wymaga odpowiedzi w formie.
 • Definicja Przysłowie Co to jest wypowiedzenie, występujące w stałej, niezmiennej postaci, zwykle pochodzenia ludowego, wyrażające pewną myśl albo naukę. Właściwością.
 • Definicja Tantum Pluralia Co to jest ają ormy tylko liczby mnogiej, mimo że oznaczają zwykle elementy pojedyncze, na przykład drzwi, sanki, nożyczki. W zależności od znaczenia.
 • Definicja Językowa Perswazja Co to jest łaciny persuadere ´namówić, przekonać´] - zabiegi językowe wykorzystywane do nakłonienia kogoś do jakiegoś działania albo zmiany postawy.
 • Definicja Prefiks Co to jest zobacz AFIKS.
 • Definicja Słowotwórcza Podstawa Co to jest wspólna dla wyrazu pochodnego i podstawowego. Fundamentem słowotwórczą jest zwykle temat fleksyjny wyrazu podstawowego, na przykład złotnik.
 • Definicja Prejotacja Co to jest zobacz PROTEZA.
 • Definicja Historicum Praesens Co to jest zobacz CZAS.
 • Definicja Powtórzenie Co to jest językowego w tekście. Może być przypadkowe, nieumotywowane -jest wtedy uznawane za błąd językowy. Może być świadomym zabiegiem.
 • Definicja Pragmatyka Co to jest odbiorcą tekstu a systemem znakowym. Jako odrębna tematyka w lingwistyce, nazywana pragmalingwistyką, lingwistyką pragmatyczną, zajmuje się.
 • Definicja Performatyw Co to jest zobacz AKT MOWY.
 • Definicja Proteza Co to jest w gwarach wzmacnianie artykulacji samogłoski (najczęściej w nagłosie wyrazu) poprzez uzupełnienie o dodatkowy obiekt fonetyczny. W.
 • Definicja Podmiot Co to jest z orzeczeniem tworzy związek kluczowy. Podmiot najczęściej odpowiada na pytanie: kto? co? Z racji na to, czym i w jaki sposób jest.
 • Definicja Przedrostek Co to jest zobacz AFIKS.
 • Definicja Partykuła Co to jest która modyfikuje (wymienia) albo wzmacnia znaczenie innego wyrazu. Odpowiednikiem partykuł wzmacniających są: -iż (chodzie), no (chodź no.
 • Definicja Przydawka Co to jest każde ustalenie rzeczownika w zdaniu. Ustala różne właściwości rzeczy, osób, pojęć, na przykład liczba, wielkość, przynależność, użytek, a.
 • Definicja Peryfraza Co to jest omówienie. Zabieg językowy, figura retoryczna, polegająca na zastąpieniu nazwy prostej - wskazującej na jakiś element, cechę, czynność.
 • Definicja Przymiotnik Co to jest która wskazuje na cechy, właściwości osób, zwierząt, roślin, rzeczy, zjawisk, a również czynności, jeżeli są wyrażone rzeczownikiem.
 • Definicja Pismo Co to jest albo zastąpienia języka mówionego. Jego początki to pismo piktograficzne (obrazkowe) [z łaciny pictus ´malowany + gr. grapho ´piszę´.
 • Definicja Przyimek Co to jest przy innym wyrazie, odmiennym poprzez przypadki´] - nieodmienna i niesamodzielna część mowy. Przyimek stanowi składniowo nierozdzielną.
 • Definicja Parataksa Co to jest zobacz ZDANIE ZŁOŻONE WSPÓŁRZĘDNIE.
 • Definicja Językowa Poprawność Co to jest albo pisanym) z przyjętą poprzez społeczeństwo normą językową. Zgodność ta jest oceniana z punktu widzenia tak zwany mierników poprawności.
 • Definicja Polski Przegłos Co to jest przekształceniu się prasłowiańskich samogłosek ´e, ´e w ´o ´a. mechanizm ten mógł zajść wówczas, gdy samogłoski ´e, ´e występowały po.
 • Definicja Fleksyjny Paradygmat Co to jest określonej klasie wyrazów. I tak na przykład rzeczowniki: pies, kot należą do tej samej klasy wyrazów i odmieniają się wg tego samego.
 • Definicja Znaczeniowe Pole Co to jest przynależnością do wspólnej kategorii znaczeniowej (J. Tokarski, w: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku t. 2). Koncepcja pola.
 • Definicja Pożyczka Co to jest zobacz ZAPOŻYCZENIE.
 • Definicja Proklityka Co to jest tyłu´] - słowo, który przy mówieniu nie posiada własnego akcentu. Tworzy całość akcentową z słowem następującym po nim. Proklitykami są: a.
 • Definicja Przestawka Co to jest historyczny, który polegał na przestawieniu w językach słowiańskich kolejności głosek. Takim przestawieniom ulegały ekipy: al, ar, er, el.
 • Definicja Przydech Co to jest zobacz PROTEZA.
 • Definicja Potocyzm Co to jest zobacz KOLOKWIALIZM.
 • Definicja Przysłówek Co to jest czasowniku´] - nieodmienna część mowy, która wskazuje na miejsce, czas, sposób wykonania czynności, a również natężenie cechy. Odpowiada na.
 • Definicja Psycholingwistyka Co to jest się opisem mechanizmów psychicznych towarzyszących używaniu języka. W pierwszej kolejności mechanizmów związanych z nabywaniem języka.
 • Definicja Przejęzyczenie Co to jest przykład w czasie szybkiego relacjonowania jakiegoś wydarzenia). Może przybierać kilka postaci. Najczęściej bazuje na antycypacji, a więc.
 • Definicja Postfiks Co to jest zobacz AFIKS.
 • Definicja Półsamogłoski Co to jest artykulacyjne charakterystyczne dla samogłosek. Nie mogą jednak w odróżnieniu do nich występować w funkcji ośrodka sylaby. Por. sylaba.
 • Definicja Pleonazm Co to jest powtarzają tę samą treść. Z punktu widzenia poprawności językowej bywają traktowane jako błędy językowe, o ile wynikają z przypadkowych.

Co to jest Gramatyka z języka polskiego - słownik

Co to znaczy z gramatyki? Co to jest? Co oznacza?

Definicja ZNACZENIE Pleonazm, Półsamogłoski, Postfiks, Przejęzyczenie, Psycholingwistyka, Przysłówek, Potocyzm, Przydech, Przestawka, Proklityka, Pożyczka, Pole Znaczeniowe co to znaczy.

Słownik Definicja Pleonazm, Półsamogłoski, Postfiks, Przejęzyczenie co to jest.