DERRIDA JACQUES DUALIZM DANE co to jest
Derrida Jacques, Dualizm, Dane Zmysłowe, Dilthey Wilhelm, Dusza, Durkheim Emil, Dzieje, Dobro.

Definicje filozofia D

 • Kim jest DELEUZE GILLES znaczy dowodzący represyjnego charakteru marksizmu, psychoanalizy i strukturalizmu, dla którego uprawianie filozofii wiązało się z wyzwoleniem życia z wszelkich ograniczeń, aby ujawnić
 • Kim jest DEMIURG znaczy gr. pracujący dla ludu) - siła twórcza; wg Platona boski budowniczy świata , który, kierując się dobrocią, uczynił go doskonałym i możliwie najwspanialszym
 • Kim jest DERYWAT znaczy językoznawcza); wg Pareta to pochodna rezyduów; reakcja językowa na określone stany psychiczne, jakie człowiek przeżywa w życiu społecznym
 • Kim jest DOŚWIADCZENIE ZEWNĘTRZNE znaczy zewnętrznego przez postrzeganie; wprawdzie postrzeganie wyprzedza refleksję, jednak jest wiedzą mniej pewną niż ta, którą daje nam refleksja
 • Kim jest DEKADENCJA znaczy schyłkowość, rozpad kultury, literatury, sztuki, termin, który pojawił się na przełomie XIX i XX w. oddający pesymistyczne nastroje w kulturze europejskiej
 • Kim jest DHARMA znaczy w filozofii indyjskiej norma postępowania, rozumiana jako: 1. moralna aktywność człowieka, 2. powinność wynikająca z jego pozycji socjalnej, 3. stadium życia
 • Kim jest DIOGENES Z SYNOPY znaczy ze szkoły cyników założonej poprzez Antystenesa; nie przykładał wagi do dociekań teoretycznych. W historii filozofii zapisał się bardziej swym metodą życia świadomie
 • Kim jest DEMOKRYT Z ABDERY znaczy z Tracji, uważany za twórcę atomizmu, teorii istnienia świata, w myśl której fundamentalnym jego budulcem są atomy, rozumiane jako formy, idee elementów dostrzeganych
 • Kim jest DUNS SCOTUS JOHANNES, Jan Duns Szkot, bł znaczy filozof szkocki; nauczał na uniwersytetach w Oksfordzie i Paryżu; lekarz Kościoła nazwany Doktorem Subtelnym za swoisty styl, pełen niuansów i dygresji; twórca mechanizmu zwanego
 • Kim jest DEWEY JOHN znaczy doktryny filozoficznej będącej odmianą pragmatyzmu zwanej instrumentalizmem, uznającej, iż celem poznania nie jest skopiowanie rzeczywistości, ale dostarczanie narzędzi
 • Kim jest D´ALAMBERT JEAN LE ROND znaczy francuski, inicjator i współautor Encyklopedii. W okolicy licznych prac z zakresu matematyki i mechaniki zostawił także kilka pism filozoficznych, z których główne to Wstęp do
 • Kim jest DUCH znaczy metafizyczne, różnie definiowane na przestrzeni wieków, kojarzące się z duszą, inteligencją, świadomością, synonim materii; Anaksagoras uważał, iż to jest pierwszy bodziec, który
 • Kim jest DOWÓD NA ISTNIENIE BOGA znaczy się trzy rodzaje tego typu dowodów: ontologiczny (Bóg musi istnieć, bo z natury rzeczy jest istotą najlepszą), kosmologiczny (Bóg istnieje, bo jest pierwszą powodem wszystkiego
 • Kim jest DWA PNIE POZNANIA znaczy empiryzmu; Kant gdyż uważał, iż w procesie poznawczym należy brać pod uwagę to, co proponują zmysły, bo to one wchodzą w kontakt z obiektem, i to, co proponuje rozum, który
 • Kim jest DARWINIZM znaczy Darwina, z którymi wiążą się między innymi hipotezy dotyczące rozwoju gatunkowego istot żywych, ukazujące możliwości wariacyjne w tym zakresie, wpisane genetycznie w każdy gatunek
 • Kim jest DIOGENES LAERTIOS znaczy jako autor Żywotów i poglądów słynnych filozofów - dzieła będącego nieocenionym źródłem wiedzy o życiu i dziele starożytnych myślicieli od Talesa do Epikura. Poglądów
 • Kim jest DETERMINIZM znaczy odbywa się w świecie, również ludzkie działanie, jest z góry uwarunkowane, wyznaczone, określone i musi się zdarzyć w myśl działania związku przyczynowo-skutkowego i zbiegu
 • Kim jest DYCHOTOMIA znaczy się części; jeden z argumentów, tak zwany paradoksów Zenona z Elei wytoczonych przeciw istnieniu ruchu, zakładający, iż element nie może przebyć drogi w skończonym przeciągu czasu
 • Kim jest DYLEMAT znaczy problem, którego rozwiązanie wymaga podjęcia trudnych decyzji; w logice znaczy rodzaj wnioskowania, gdzie jedno ze zdań jest prawdziwe, a drugie - fałszywe
 • Kim jest DYSOCJACJA znaczy samorzutne odrzucanie niepotrzebnych wyobrażeń, myśli, zjawisk psychicznych
 • Kim jest DYSKURS znaczy rodzaj dyskusji, wg Platona pośredni sposób docierania do prawdy przez rozumowanie
 • Kim jest DZIAŁANIE znaczy ruch, dynamika czynności fizycznych bądź umysłowych
 • Kim jest DIDEROT DENIS znaczy francuski, inicjator, wydawca i współautor słynnej Encyklopedii, oświeceniowy empirysta i materialista. Oryginalnym wkładem Diderota w filozofię Oświecenia było przypisanie
 • Kim jest DETERMINIZM POWSZECHNY znaczy poprzez awerroistów łacińskich, zakładający istnienie ścisłych związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy zjawiskami fizycznymi w świecie, czym można wyjaśniać wszelakie zdarzenia
 • Kim jest DWUZNACZNOŚĆ znaczy podwójne znaczenie czegoś, na przykład wyrazu, rodzące niejasność, niezrozumienie
 • Kim jest DEONTOLOGIA znaczy edukacja o powinnościach, której fundamentalnym definicją jest wymóg
 • Kim jest DIONIZYJSKI znaczy witalny; definicja odnoszące się do Dionizosa, greckiego boga wina, śpiewu i zabawy, a również ustalenie postawy człowieka kierującego się w życiu emocjami, jak to widział
 • Kim jest DAJMON, DAIMONION znaczy wewnętrzny głos powstrzymujący człowieka od złych czynów, jak na przykład w filozofii Sokratesa
 • Kim jest DENOTACJA znaczy zestaw danych elementów, do których odnosi się określona nazwa, na przykład sportowiec to nazwa odnosząca się do wszystkich ludzi uprawiających sport; w językoznawstwie denotacja
 • Kim jest DOŚWIADCZENIE znaczy nieabstrakcyjnym, niedyskusyjnym, bezpośrednim charakterze, które może być wewnętrzne albo zewnętrzne; w tym ostatnim wykorzystujemy umiejętności naszego umysłu dzięki boskiego
 • Kim jest DOGMATYZM znaczy w filozofii postawa światopoglądowa charakteryzująca się przyjmowaniem twierdzeń, poglądów, tez, i tym podobne bez dowodów, na wiarę
 • Kim jest DEDUKCJA znaczy zobacz sposób dedukcja albo logika dedukcyjna
 • Kim jest DEIZM znaczy pogląd filozoficzny z jednej strony potwierdzający istnienie Boga jako stwórcy i prawodawcy wszystkiego, z drugiej strony wykluczający jego ingerencję w już istniejący świat
 • Kim jest DEFINICJA znaczy i tym podobne, dzięki znanych pojęć, w sposób jasny, przejrzysty, nie pozostawiający wątpliwości; w logice używa się tak zwany definicji zwrotnych, na przykład figura
 • Kim jest DIALEKTYKA znaczy naukowa operująca bezobrazowym myśleniem, dociekająca prawdy przez zestawianie pojęć i twierdzeń, ich analizę i syntezę, badająca swoje założenia, łącząca w sobie dedukcję i
 • Kim jest DOGMATYK znaczy zwolennik dogmatyzmu, człowiek przyjmujący wszystko na wiarę, bez dowodów; wg sceptyków to filozof twierdzący
 • Kim jest DOBRA WOLA znaczy z punktu widzenia rozumu to najcenniejsza wartość, o jaką powinien zabiegać człowiek, bo nie można jej stracić, jak się traci dobra materialne czy osobiste; występuje wtedy, gdy
 • Kim jest DOBRO znaczy oczekiwane, gdy człowiek usiłuje spełnić jakiś wymóg rozumiany na przykład jako podporządkowanie się prawu lub jako atrybut bytu, jak to ma miejsce w chrześcijaństwie; dla
 • Kim jest DOWÓD znaczy tym podobne, co pozwala poznać prawdę; może mieć charakter obiektywny (poddaje się umysłowej weryfikacji) albo psychiczny (poprzez wpływ na sferę uczuć, skłonności, i tym podobne
 • Kim jest DOŚWIADCZENIE WEWNĘTRZNE znaczy siebie przez refleksję; wprawdzie refleksja podąża za postrzeganiem, lecz wiedza oparta na refleksji jest pewniejsza niż wiedza płynąca jedynie z postrzegania
 • Kim jest DOGMAT znaczy pewnik, prawda nie podlegająca dyskusji, nieweryfikowalna, przyjmowana bezkrytycznie, nie podlegająca procesowi dowodzenia; w religii: prawda objawiona
 • Kim jest DOŚWIADCZENIE CZYSTE znaczy Macha, to doświadczenie naukowe polegające się na sprawdzalnych naukowo konkretach faktach, pozbawione oparcia w metafizyce; w filozofii pragmatycznej Jamesa to rodzaj
 • Kim jest DOWÓD APAGOGICZNY znaczy w logice rodzaj dowodu wprowadzonego do rozumowania nie wprost, aby pokazać, iż zaprzeczenie tezy jest niedorzeczne
 • Kim jest DOBRO NAJWYŻSZE znaczy szczęście, cnota, to, co najcenniejsze do osiągnięcia poprzez człowieka na płaszczyźnie moralnej
 • Kim jest DZIEJE znaczy zmagania się kosmicznych sił, eonów; wg Hegla to logiczny postęp idei rozumianych jako następne fazy kształtowania się narodów i krajów przez gesty, wydarzenia, losy, gdyż każdy
 • Kim jest DURKHEIM EMIL znaczy twórca socjologizmu, doktryny wedle którą tak zwany byty socjalne należy traktować jako samodzielne ontologicznie. Społeczeństwo jest czymś więcej niż tylko sumą wchodzących w
 • Kim jest DUSZA znaczy filozoficznych miało sporo znaczeń, na przykład dla Epikura to złożony układ cielesny, ulegający zniszczeniu wspólnie z nadejściem śmierci; dla Arystotelesa dusza stanowiła
 • Kim jest DILTHEY WILHELM znaczy filozofii życia (Lebensphilosophie). W reakcji na pogardliwe traktowanie nauk humanistycznych poprzez pozytywistycznych wielbicieli nauk ścisłych sformułował tezę o ich
 • Kim jest DANE ZMYSŁOWE znaczy to, co możemy odbierać dzięki zmysłów, co jest niezależne od umysłu; termin wprowadzony do filozofii w latach dwudziestych między innymi poprzez Russella
 • Kim jest DUALIZM znaczy zasad, zjawisk; pogląd aktualny w wielu filozofiach, na przykład dla zwolenników Pitagorasa to podstawowa zasada porządkująca świat, która przybiera formę najczęściej
 • Kim jest DERRIDA JACQUES znaczy jeden z głównych przedstawicieli postmodernizmu, badacz pisma będącego tworem znakowym, lecz w innym rozumieniu znakowowści niż to przyjmowano dotychczas. Wg Derridy klasyczne

Co to znaczy Słownik znaczenie filozofia

Lista pojęć i zagadnień z dziedziny filozofii, języka polskiego.

Definicje filozoficzne, pojęcia na język polski. Co to znaczy ze słownika?

Definicja Derrida Jacques, Dualizm, Dane Zmysłowe, Dilthey Wilhelm, Dusza, Durkheim Emil, Dzieje, Dobro Najwyższe, Dowód Apagogiczny, Doświadczenie Czyste, Dogmat co to znaczy.

Słownik Derrida Jacques, Dualizm, Dane Zmysłowe, Dilthey Wilhelm co to jest.