co to jest
Definicja BÓG. Co znaczy miało zawsze różne znaczenia, na przykład dla Arystotelesa to byt.

Co to jest Bóg

Definicja BÓG: jedno z tych pojęć, które w filozofii miało zawsze różne znaczenia, na przykład dla Arystotelesa to byt absolutny, doskonały, niezbędny, nieruchomy z natury a poruszający świat i zarazem będący jego przeciwieństwem; dla Filona to Absolut, byt niezależny, niezłożony, niezmienny, wieczny, ponadprzestrzenny, to również osoba dobrotliwa, potężna, wszechwiedząca, niepojęta i niedostępna, istniejąca poza światem i poza poznaniem, będąca przeciwieństwem materii; dla Orygenesa to twórca świata, postać odległa, abstrakcyjna dla człowieka, niepojęta w swej istocie, nie dająca się poznać bezpośrednio, kwintesencja dobroci i miłości; dla św. Augustyna to "najwyższy byt", nieskończony, powód wszelkich bytów, główny element poznania, najwyższe dobro; dla Eriugeny to istota wszechrzeczy, coś nierozpoznawalnego, o jego istnieniu możemy jedynie wnioskować na zasadzie negacji: czym nie jest; dla św. Anzelma jest trojaką powodem wszystkiego: wzorem, sprawcą i celem; dla św. Tomasza z Akwinu to byt niezbędny, niezależny i prosty, będący czystym aktem, a jego własności można poznać przez rozum, ale nie można go poznać bezpośrednio, jest niezmienny i wieczny; dla Kartezjusza to idea doskonała, której podlega jaźń, i która w tej jaźni jest umiejscowiona od zawsze, dlatego możemy myśleć o Bogu, a jego przymiotami są: wolna wola, nieskończoność, wprawianie w ruch materii; dla Kierkegaarda to byt wieczny, niezmienny, niepojęty dla człowieka; w filozofii Whiteheada to siła mogąca wybierać z wielu możliwości rzeczywistość

Definicja BŁĘDNE KOŁO:
Co to jest circulus vitiosus) - błąd logiczny opierający na stosowaniu w rozumowaniu przesłanek, które są de facto przesłankami dowodu lub na przedstawianiu jako dowodu tego, co należało dowieść BÓG.
Definicja BIEGUNOWOŚĆ BYTU:
Co to jest w filozofii Schellinga jedna z podstawowych tez, zakładająca, iż wszystko ma własne synonim BÓG.
Definicja BOCHEŃSKI JÓZEF MARIA, o. Innocenty:
Co to jest logik, dominikanin, założyciel Instytutu Europy Wschodniej we Fryburgu, zwolennik filozofii analitycznej i logicznej analizy języka. W swoich poglądach był otwarty na różne opcje, na przykład głosił BÓG.

Czym jest Bóg znaczenie w Słownik filozofia B .

  • Dodano:
  • Autor: