co to jest
Definicja BYT. Co znaczy filozoficznych, różnie definiowanych w ontologii; dla Parmenidesa to coś.

Co to jest Byt

Definicja BYT: jedno z podstawowych pojęć filozoficznych, różnie definiowanych w ontologii; dla Parmenidesa to coś, co jest, istnieje, nie ma początku ani końca, jest wieczne, ciągłe, nieruchome, niepodzielne, utożsamiane z myślą; Arystoteles rozumiał byt jako rzecz samą w sobie, obdarzoną nieruchomością, niezmiennością, duchowością, rozumnością, koniecznością, doskonałością, której istnienie zasadza się na działaniu, a nie na "zajmowaniu przestrzeni"; dla Plotyna to świetlna postać istnienia czegoś; dla Hegla bytem to jest, co ogólne, uniwersalne, a jego natury należy szukać w myśli, ponieważ jest ona logiczna tak, jak logiczny jest byt (jego stany kolejne wynikają logicznie z wcześniejszych); jest zmienny, ponieważ wyłania z siebie wielość różnych postaci; jego przemiany poddają się prawom dialektyki; tkwi w nim zalążek zniszczenia, bo w przeciwnym razie niemożliwe byłyby jego przemiany; byt należy rozpatrywać całościowo z racji na jego logiczność; jego istotę tworzą: definicja i ogólność; Feuerbach utożsamia go z rzeczą, której podlega myśl; dla Marksa i Engelsa to nieustannie rozwijający się, zależny i zmienny twór materialny; wg Hartmanna to coś pluralistycznego, złożonego z tego, co irracjonalne i tego, co racjonalne, dlatego rozróżnia się byty najlepsze i realne; pierwszymi powinna się zajmować ontologia, drugimi metafizyka; w bycie istnieją różne "wymiary", to są: rodzaje, momenty, metody, szczeble; byt posiada dwa momenty: istnienie i własność, metody są trzy: sposobność, konieczność, rzeczywistość, szczeble bytu to: materia, życie, świadomość, duch

Definicja BŁˇD LOGICZNY:
Co to jest mające swe źródło w różnego rodzaju błędach: na przykład oficjalnych (niepoprawny sposób rozumowania), materialnych (przyjmowanie nieprawdziwych przesłanek), semantycznych (wieloznaczność albo byt.
Definicja BACON FRANCIS:
Co to jest angielski filozof, przyrodnik, prawnik, historyk, poeta. Własne poglądy wyłożył w pierwszej kolejności w nie dokończonym dziele pt. Ogromne ustanowienie nauk. Zajmował się klasyfikacją nauk, oparł ją byt.
Definicja BYT DLA SIEBIE:
Co to jest w ujęciu egzystencjalistów to byt świadomy swego istnienia, negacja bytu w sobie, wprowadzająca do niego rozróżnienie byt.

Czym jest Byt znaczenie w Słownik filozofia B .

  • Dodano:
  • Autor: