DUALIZM co to jest
Definicja DUALIZM. Co znaczy odrębnych pojęć, zasad, zjawisk; pogląd aktualny w wielu filozofiach.

Co to jest Dualizm

Definicja DUALIZM: dwoistość; odwołanie się do dwóch odrębnych pojęć, zasad, zjawisk; pogląd aktualny w wielu filozofiach, na przykład dla zwolenników Pitagorasa to podstawowa zasada porządkująca świat, która przybiera formę najczęściej występujących antynomii: granica - bezkres, jedność - mnogość, prawo - lewo, męski - kobiecy, spokój - ruch, linia prosta - linia krzywa, dobro - zło, światło - ciemność, kwadrat - figura podłużna, duch - materia; dualizm przeciwstawiany jest monizmowi, jednej z postaci idealizmu, w obrębie którego uważane jest, iż istnieją dwa fundamentalne byty tworzące rzeczywistość: materia i duch, co pociąga za sobą rozpad owej rzeczywistości na sferę doskonałą i materialną, z dominacją tej pierwszej jako bardziej pierwotnej, doskonalszej formy bytu - tak między innymi dowodził Platon, dla którego najdoskonalszą metodą bytu była idea, i św. Augustyn, który w swojej koncepcji teocentrycznej stawiał w centrum Boga jako byt najdoskonalszy; nieco odmiennie pojmował dualizm Tomasz z Akwinu, dostrzegając w materii sam w sobie wartościowy byt, chociaż stojący niżej od świata duchowego; dualizm wyznawał również Kartezjusz, który rozróżniał substancję duchową (jej atrybutem jest świadomość, myślenie) i materialną (jej atrybutem jest rozciągłość) jako dwa niezależne od siebie "budulce" rzeczywistości, pomiędzy którymi nie ma jakichkolwiek punktów stycznych

Definicja DYSKURS:
Co to jest rodzaj dyskusji, wg Platona pośredni sposób docierania do prawdy przez rozumowanie dualizm.
Definicja DERRIDA JACQUES:
Co to jest francuski, pochodzący z Algierii, jeden z głównych przedstawicieli postmodernizmu, badacz pisma będącego tworem znakowym, lecz w innym rozumieniu znakowowści niż to przyjmowano dotychczas. Wg Derridy dualizm.
Definicja DOWÓD NA ISTNIENIE BOGA:
Co to jest potwierdzający istnienie Boga; wyodrębnia się trzy rodzaje tego typu dowodów: ontologiczny (Bóg musi istnieć, bo z natury rzeczy jest istotą najlepszą), kosmologiczny (Bóg istnieje, bo jest pierwszą dualizm.

Czym jest Dualizm znaczenie w Słownik filozofia D .

  • Dodano:
  • Autor: