SPENCER HERBERT co to jest
Definicja SPENCER HERBERT. Co znaczy potężnego i jednorodnego mechanizmu filozoficznego.

Co to jest Herbert Spencer

Definicja SPENCER HERBERT: (1820-1903) - filozof angielski, twórca potężnego i jednorodnego mechanizmu filozoficznego, ewolucjonizmu, obejmującego nie wszystkie dziedziny wiedzy, opartego w całości na prawie ewolucji, głoszący, iż wszystko podlega stałym, stopniowym i zmierzającym w jednym kierunku zmianom. Twierdził, iż sformułowanym poprzez Darwina prawom ewolucyjnego rozwoju podlega nie tylko świat organiczny, lecz każdy inny, ponieważ to są prawa obowiązujące powszechnie, zarówno na niższym poziomie nieorganicznym, jak i na wyższym poziomie umysłowym i społecznym, nie mniej jednak postęp ten bazuje w ogólności na coraz większym różnicowaniu się i specjalizacji poszczególnych części przy jednoczesnym wzroście integracji, uporządkowania i równowagi tworzonej poprzez nie całości. Oryginalnym wkładem Spencera było wykorzystanie darwinowskiej zasady "doboru naturalnego" do wyjaśniania zjawisk szeroko pojętej kultury. Zwłaszcza uważał, iż umysł i jego wszelakie formy powstały wskutek ewolucji, jako narzędzia konieczne człowiekowi w jego walce o byt. Godził tym przy okazji stary spór empiryzmu i aprioryzmu. Posiadamy, co prawda, aprioryczne idee wrodzone, lecz zostały one nabyte na drodze doświadczenia poprzez naszych biologicznych przodków, od których je odziedziczyliśmy. To samo dotyczy praw rozwoju społecznego, jego konkretne, historyczne formy to rezultat najlepszego w danym momencie przystosowania się do warunków otoczenia. Z powodu za moralnie dobre uznawał tylko to, co przyczynia się do powiększenia szans na przeżycie w odwiecznej walce gatunków. Na chrześcijańskie uczucia miłości bliźniego czy na litość dla słabszych i upośledzonych w jego etyce nie było miejsca. W polityce z kolei pozostał wierny swym liberalnym i demokratycznym upodobaniom, aczkolwiek głoszone poprzez niego teorie powinny raczej doprowadzić do jakiejś formy społecznego elitaryzmu

Definicja ŚWIATŁO:
Co to jest wg gnostyków fundamentalny obiekt świata odwiecznie zmagający się z ciemnością spencer herbert co to jest.
Definicja SPIRYTUALIZM:
Co to jest stanowisko filozoficzne zakładające istnienie ducha i uznawanie go za składnik wszelkiej rzeczywistości, za składnik będący naturą bytu spencer herbert definicja.
Definicja SYMBOLIZM NAUKOWY:
Co to jest w II połowie. XIX w., zawierający myśl odnoszącą się do praw naukowych i faktów naukowych, stwierdzającą, iż te prawa i fakty, będąc produktem umysłu, są jedynie symbolami, które oznaczają spencer herbert co znaczy.

Czym jest Herbert Spencer znaczenie w Słownik filozofia S .

  • Dodano:
  • Autor: