TŁUMIENIA LOGARYTMICZNY co to jest
Co znaczy dekrement logarytmiczny tłumienia? W fizyce gdy są one tłumione. W razie tłumionych drgań.

Definicja Dekrement Logarytmiczny Tłumienia

Co to jest DEKREMENT LOGARYTMICZNY TŁUMIENIA: rozmiar fizyczna charakteryzująca prędkość zanikania drgań, gdy są one tłumione. W razie tłumionych drgań harmonicznych zależność wielkości drgającej x od czasu t jest następująca:, gdzie A jest wychyleniem startowym, - współczynnikiem tłumienia zależnym od czynnika tłumiącego, - częstością drgań związaną z okresem drgań T zależnością T = 2/ (e = 2,71828... - podstawa logarytmu naturalnego). D.t. jest logarytmem dwóch sąsiednich max. wychyleń w tę samą stronę. Zatem:.Łatwo się przekonać, iż jest odwrotnością liczby drgań N, po których max. wychylenie maleje e razy: = 1/N. Czas , gdzie się to dzieje, nazywa się czasem relaksacji, nie mniej jednak spełniona jest zależność

Definicja Destylacja:
Co to jest ciekłych mieszanin, składających się z kilku składników, albo oczyszczania cieczy (na przykład wody). W metodzie tej wykorzystuje się różnice lotności poszczególnych składników. Bazuje ona na dekrement logarytmiczny tłumienia.
Definicja Drude, Paul:
Co to jest prof. uniw. w Lipsku, Giessen i w Berlinie. Opracował metodę pomiaru przenikalności elektrycznej, rozwinął elektronową teorię metali ( Drudego schemat), a również opracował teorię polaryzacji światła dekrement logarytmiczny tłumienia.
Definicja Diament:
Co to jest alotropowych ( alotropia) odmian węgla, występująca jako minerał w stanie naturalnym. Charakteryzuje się bardzo sporą twardością. Jest odpowiednikiem kryształu walencyjnego. Każdy z atomów węgla dekrement logarytmiczny tłumienia.

Czym jest Tłumienia Logarytmiczny Dekrement znaczenie w Słownik fizyka na D .

  • Dodano:
  • Autor: