ZJAWKA ELEKTROKINETYCZNE co to jest
Co znaczy elektrokinetyczne zjawiska? W fizyce faz (najczęściej w układach dyspersyjnych). Polegają.

Definicja Elektrokinetyczne Zjawiska

Co to jest ELEKTROKINETYCZNE ZJAWISKA: zjawiska występujące w układach składających się z dwóch faz (najczęściej w układach dyspersyjnych). Polegają one na przesuwaniu się jednej etapy w relacji do drugiej pod wpływem pola elektrycznego albo na powstawaniu pól elektrycznych pod wpływem wzajemnego ruchu faz. Do z.e. zalicza się elektroforezę, elektroosmozę i zdarzenie Dorna. E l e k t r o f o r e z a bazuje na uporządkowanym ruchu cząstek zawiesiny pod wpływem pola elektrycznego. Cząstki cieczy poruszają się w kierunku przeciwnym niż cząstki zawiesiny. Służąca jest pomiędzy innymi do rozdzielania mieszanin białek, oczyszczania lateksu, pokrywania metali farbami, żywicami albo gumą. E l e k t r o-o s m o z a to ruch cieczy poprzez kapilary albo przegrody porowate pod wpływem pola elektrycznego. Z j a w i s k oD o r n a bazuje na powstawaniu różnicy potencjałów pomiędzy elektrodami umieszczonymi w cieczy na różnych głębokościach (jedna w pobliżu powierzchni, druga w pobliżu dna). Separacja cząstek dzieje się pod wpływem pola grawitacyjnego, a jej efektem jest różnica potencjałów

Czym jest Zjawiska Elektrokinetyczne znaczenie w Słownik fizyka na E .