FALA co to jest
Co znaczy fala? W fizyce przenoszące energię bez przenoszenia materii. Rozchodzące się zaburzenie.

Definicja Fala

Co to jest FALA: rozchodzenie się wprzestrzeni zaburzenia ośrodka, przenoszące energię bez przenoszenia materii. Rozchodzące się zaburzenie ośrodka sprężystego (gazu, cieczy, ciała stałego) jest f. s p r ę ż y s t ą, pola elektromagnetycznego - f. e l e k t r o m a g n e t y-c z n ą. Zaburzenie ma najczęściej charakter drgań. Jeżeli drgania ośrodka są prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fali, to tytułujemy ją f. p o p r z e c z n ą; jeżeli drgania są zgodne zkierunkiem biegu fali tj. ona f. p o d ł u ż n ą. Gdy zaburzenie jest drganiem harmonicznym, to mamy do czynienia zf. h a r m o- n i c z n ą. Długością f. tytułujemy drogę , którą pokonuje czoło f. wczasie jednego okresu drgania jej źródła T:= Tv, gdzie v jest prędkością rozchodzenia się f. wdanym ośrodku. Odwrotność okresu to c z ę s t o t l i-w o ś ć fali: f = 1/T. C z o ł o f. to zestaw punktów przestrzeni, do których wdanym momencie dociera zaburzenie. Z racji na kształt czoła fale dzielimy nak u l i s t e, p ł a s k i e i c y l i n d r y c z n e. W analizie kształtu czoła fali posługujemy się regularnie zasadą Huygensa. Max. wartość zaburzenia wywoływanego falą wdanym punkcie przestrzeni tytułujemy a m p l i t u d ąf a l i. Podstawowymi zjawiskami falowymi są: dyfrakcja, interferencja, polaryzacja

Definicja Faradaya Klatka:
Co to jest wykonana zcienkiej blachy albo gęstej siatki otaczająca przyrząd pomiarowy albo jakąś przestrzeń, izolująca od zewnętrznych pól elektrycznych. W urządzeniach elektronicznych, na przykład wradiach fala.
Definicja Faza Termodynamiczna:
Co to jest termodynamicznego jednorodna pod względem własności fizycznych ichemicznych, która kontaktuje się zinnymi częściami układu otakich samych cechach. W razie kryształów poszczególne f.t. różnią się fala.
Definicja Francka-Condona Zasada:
Co to jest zktórą wczasie przejścia cząstki zjednego stanu elektronowego do drugiego prędkości ruchu jąder atomowych tworzących cząstkę i ich względne położenia nie ulegają zmianie. Wynika ona zdużej różnicy fala.

Czym jest Fala znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: