FIZYKA co to jest
Co znaczy fizyka? W fizyce materii izjawiska wniej zachodzące. Obiektem zainteresowania f. są.

Definicja Fizyka

Co to jest FIZYKA: edukacja przyrodnicza badająca fundamentalne własności materii izjawiska wniej zachodzące. Obiektem zainteresowania f. są zarówno najmniejsze składniki materii, jakimi są cząstki elementarne, jak iukłady potężne: gwiazdy, galaktyki iWszechświat jako całość. F. bada podstawowe oddziaływania między pojedynczymi cząstkami, lecz również układy złożone zbardzo dużej liczby oddziałujących cząstek, jakimi są ciecze iciała stałe. Celem f. jest odkrywanie praw rządzących zjawiskami przyrody. Z racji na metodę badawczą dzieli się na f. t e o r e t y c z n ą if. d o ś w i a d- c z a l n ą. Podstawowymi cechami f. są jej eksperymentalny charakter i korzystanie zbardzo zaawansowanych metod matematycznych (ostatnio również komputerowych). Narzędziem badania rzeczywistości stosowanym poprzez f. doświadczalną jest eksperyment ( doświadczenie fizyczne). Jego celem jest odkrywanie nowych zjawisk poprzez pomiar wielkości fizycznych, znajdowanie ilościowych związków między nimi iobjaśnianie tych związków woparciu oznane teorie. W ten sposób gromadzone są szczegółowe ilościowe wiadomości, dotyczące badanych obiektów i formułowane prawa empiryczne będące związkami między mierzonymi wielkościami fizycznymi. Dzięki f. doświadczalnej powstają coraz dokładniejsze sposoby pomiarowe. Ma ona także spory wpływ na współczesne technologie. F. teoretyczna korzystając zwyników eksperymentów tworzy ogólne teorie, które nie tylko wyniki te wytłumaczą, lecz również pozwalają przewidzieć zjawiska jeszcze nie odkryte. W ten sposób przyczynia się do rozwoju fizyki doświadczalnej. Fizyczny opis rzeczywistości jest zmatematyzowany. Matematyka jest szczególnym "językiem" fizyki i jej narzędziem, dlatego także f. teoretyczna wznacznym stopniu przyczynia się do jej rozwoju. Działy fizyki, które powstawały irozwijały się do końca XIX w., uważane jest za tak zwany f. k l a s y c z n ą. spory rozwój, jaki nastąpił wf. wXX w., związany jest zpowstaniem dwóch jej istotnych działów:f. r e l a t y w i s t y c z n e j if. k w a n- t o w e j. Pierwsza pozwoliła objąć badaniami obiekty poruszające się zprędkościami zbliżonymi do granicznej prędkości, jaką jest szybkość światła. Dzięki drugiej fizyka wkroczyła do mikroświata - świata cząsteczek iatomów, cząstek elementarnych ioddziaływań fundamentalnych. Tę część f. tytułujemy w s p ó ł c z e- s n ą. F. jest konieczna winnych naukach przyrodniczych, bo daje podstawową wiedzę owłasnościach materii i tworzy najnowocześniejsze sposoby badawcze. Tj. przyczyną tworzenia dziedzin interdyscyplinarnych, takich jak: chemia fizyczna, geofizyka, astrofizyka, biofizyka, fizyka medyczna. F. stanowi także fundament wszelkich nauk technicznych

Definicja Fazowa Przemiana:
Co to jest przemiana fazowa fizyka.
Definicja Fale Elektromagnetyczne:
Co to jest się zaburzenia pola elektromagnetycznego. Najprostszą f.e. jest fala harmoniczna, która niesie ze sobą sinusoidalnie zmienne pola magnetyczne H ielektryczne E. To jest fala poprzeczna ( fala fizyka.
Definicja Fulereny:
Co to jest grafitu idiamentu, alotropowa postać węgla. F. nazywane są olbrzymie cząsteczki węgla, zawierające od kilkudziesięciu do kilkuset atomów tego pierwiastka. Najczęściej otrzymywaną inajlepiej zbadaną fizyka.

Czym jest Fizyka znaczenie w Słownik fizyka na F .

  • Dodano:
  • Autor: