ATOMOWE JĄDRO co to jest
Co znaczy jądro atomowe? W fizyce 10-15 m. Wzór empiryczny na promień jądra ma postać: rj = r0 A1/3.

Definicja JĄDRO ATOMOWE

Co to jest JĄDRO ATOMOWE: nuklid, centralna część atomu, której wielkość jest rzędu 10-15 m. Wzór empiryczny na promień jądra ma postać: rj = r0 A1/3, gdzie r0 = 1,2 10-15 m, A - l i c z b a m a s o w a (suma protonów ineutronów). Promień jądra ma sedno umowny, bo założenie, iż j. a. ma kształt kulisty, nie zawsze jest słuszne (rozkład ładunku wjądrze ma wprzybliżeniu postać elipsoidy obrotowej). J. a. złożona jest znukleonów, jest to protonów ineutronów; protony mają ładunek nieujemny, równy co do wartości bezwzględnej ładunkowi elektronu, zaś neutrony są elektrycznie obojętne. Powszechnie używa się symbolicznego oznaczenia j. a. wpostaci , gdzie: A - liczba masowa, Z - l i c z b a a t o m o w a (liczba protonów), N - liczba neutronów. Istnieją j. a., które mają ten sam ładunek (taką samą liczbę protonów), lecz różnią się liczbą neutronów ( izotopy), taką samą liczbę masową, lecz różną liczbę atomową ( izobary) i taką samą liczbę neutronów przy różnej liczbie protonów ( izotony). Jedną znajważniejszych wielkości charakteryzujących j. a. jest okres pędu jądra, który jest sumą wektorową momentów pędu wszystkich nukleonów: protony ineutrony mają swoje momenty pędu ( spin) i orbitalny okres pędu. W zewnętrznym polu magnetycznym wektor momentu pędu jądra może się ustawiać tylko tak, by jego rzut na kierunek pola magnetycznego był skwantowany, jest to przybierał tylko pewne dyskretne wartości. Mimo obecności ładunków jednoimiennych, j. a. nie rozpada się, co wskazuje na występowanie sił wzajemnego przyciągania pomiędzy nukleonami, to są siły jądrowe ( oddziaływania mocne). Suma energii sił jądrowych ienergii sił odpychania kulombowskiego protonów równa jest energii wiązania, którą można obliczyć na podstawie defektu masy (niedoboru masy). J. a. tak zwany ciężkie, oliczbie protonów Z > 81 iA > 210, są nietrwałe iulegają naturalnemu rozpadowi ( promieniotwórczość naturalna). W przyrodzie brak jest tak zwany transuranowców (o liczbie Z > 92 ), otrzymuje się je sztucznie. Rozważania teoretyczne nad właściwościami j. a. prowadzi się woparciu oodpowiednie modele: k r o p l o w y, p o w ł o- k o w y i k o l e k t y w n y

Definicja Joule, James Prescot:
Co to jest Piwowar, który po trzydziestym szóstym roku życia poświęcił się pracy naukowej istał się członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Naukowego. Obliczył iopracował teorię ciepła wydzielającego się w trakcie jądro atomowe co to jest.
Definicja Jednostajnie Zmienny Ruch:
Co to jest ruch jednostajnie zmienny jądro atomowe definicja.
Definicja Josephson, Brian David:
Co to jest kierownik Laboratorium Cavendisha wCambridge. W 1973 dostał (niezależnie od L. Esaki iI. Giaevera) Nagrodę Nobla zfizyki za teoretyczne przewidywania własności prądów nadprzewodzenia płynących jądro atomowe co znaczy.

Czym jest Atomowe Jądro znaczenie w Słownik fizyka na J .

  • Dodano:
  • Autor: