ELEKTRYCZNY DIPOLOWY MOMENT co to jest
Co znaczy moment dipolowy elektryczny? W fizyce zaangażowania, wktórym środek ciężkości ładunku.

Definicja Moment Dipolowy Elektryczny

Co to jest MOMENT DIPOLOWY ELEKTRYCZNY: rozmiar wektorowa charakteryzująca układ elektrycznie bez zaangażowania, wktórym środek ciężkości ładunku dodatniego nie pokrywa się ze środkiem ciężkości ładunku ujemnego. Kierunek wektora pokrywa się zkierunkiem prostej łączącej wypadkowe ładunki przeciwnych znaków ijest skierowany od ładunku ujemnego do dodatniego. Wartość liczbowa z kolei równa się iloczynowi ładunku wypadkowego (jednego znaku) iodległości między ładunkami wypadkowymi przeciwnych znaków. W razie dwóch jednakowych co do wartości bezwzględnej ładunków punktowych związanych ze sobą sztywno m.d.e. wynosi p = q d, gdzie q - wartość ładunku, d - odległość między ładunkami nazywana także ramieniem dipola. Zobacz także polaryzacja

Definicja Magnetyczne Starzenie:
Co to jest magnetycznych materiału ferromagnetycznego postępująca wmiarę upływu czasu. Zmiany te wynikają ze zmian struktury domenowej, które mogą być odwracalne. Struktura domenowa może ulegać zmianie w moment dipolowy elektryczny.
Definicja Metryczny System Dziesiętny:
Co to jest miar opartych na metrze, jako jednostce długości, ikilogramie, jako jednostce masy, i stosujący jednostki pochodne będące potęgami liczby dziesięć, gdzie wykładnik potęgi może być dodatnią albo moment dipolowy elektryczny.
Definicja Miernik Cyfrowy:
Co to jest miernik, wktórym pomiar wielkości mierzonej dzieje się wdyskretnych odstępach czasu, awynik pomiaru wyświetlany jest wpostaci cyfr moment dipolowy elektryczny.

Czym jest Elektryczny Dipolowy Moment znaczenie w Słownik fizyka na M .

  • Dodano:
  • Autor: