WIDMA RENTGENOWSKIE co to jest
Co znaczy rentgenowskie widma? W fizyce rentgenowskiej. Lampa rentgenowska emituje promieniowanie.

Definicja Rentgenowskie Widma

Co to jest RENTGENOWSKIE WIDMA: widma promieniowania rentgenowskiego powstającego w lampie rentgenowskiej. Lampa rentgenowska emituje promieniowanie owidmie c i ą g ł y m (promieniowanie hamowania), na którego tle występuje widmo l i n i o w e (widmo charakterystyczne). Pierwsze powstaje w konsekwencji hamowania na antykatodzie elektronów rozpędzonych polem elektrycznym panującym wlampie. Elektrony, tracąc własną energię kinetyczną, emitują promieniowanie elektromagnetyczne ociągłym widmie częstotliwości. Widmo ciągłe jest ostro ograniczone od strony fal krótkich, a krótkofalowa granica promieniowania rentgenowskiego min zależy od przyłożonego do lampy napięcia U: min = h c/U e, gdzie: h - stała Plancka, c - szybkość światła, e - ładunek elektronu. Ze wzrostem napięcia U granica min przesuwa się wstronę fal krótszych, jak także wymienia się rozkład natężenia widma ciągłego. Drugie widmo (charakterystyczne) powstaje, jeżeli rozpędzony dostatecznie elektron wybija jeden zelektronów powłok wewnętrznych (bliskich jądra). Na jego miejsce może przejść elektron zpowłok zewnętrznych emitując przy tym falę ościśle określonej częstości ( Bohra teoria atomu) charakterystycznej dla danego atomu. Częstości charakterystyczne zależą od liczby atomowej materiału anody ispełniają prawo Moseleya:= (Z - ),gdzie: R - stała Rydberga, - stała zależna od liczb kwantowych powłok,Z- liczba atomowa, - stała charakteryzująca ekranowanie ładunku jądra poprzez elektrony powłok wewnętrznych

Definicja Rozpraszanie Energii:
Co to jest dyssypacja energii rentgenowskie widma.
Definicja Reynoldsa Liczba:
Co to jest Re, dotycząca przepływu cieczy poprzez rury, stosowana jako kryterium przejścia ruchu laminarnego wturbulentny (burzliwy). Doświadczenie pokazuje, iż po przekroczeniu pewnej prędkości, zależnej od rentgenowskie widma.
Definicja Rozszczepienie Jądra Atomowego:
Co to jest atomowego. Mechanizm podziału ciężkiego jądra atomowego na dwa (rzadziej trzy) inne jądra oporównywalnych masach, zachodzący samorzutnie albo pod wpływem bombardowania innymi cząstkami (neutronami rentgenowskie widma.

Czym jest Widma Rentgenowskie znaczenie w Słownik fizyka na R .

  • Dodano:
  • Autor: