OPTYCZNE SOCZEWKI co to jest
Co znaczy soczewki optyczne? W fizyce światła (promieniowania elektromagnetycznego zzakresu.

Definicja Soczewki Optyczne

Co to jest SOCZEWKI OPTYCZNE: przyrządy wykorzystywane do zmiany zbieżności wiązek światła (promieniowania elektromagnetycznego zzakresu widzialnej części jego widma). Zbudowane są zciał przezroczystych ograniczonych dwoma powierzchniami zakrzywionymi albo jedną zakrzywioną a drugą płaską. Wprzypadku najczęściej spotykanych soczewek kulistych powierzchnie zakrzywione są fragmentami sfery. Soczewki kuliste z racji na kształt dzielimy na: dwuwypukłe, płasko-wypukłe, dwuwklęsłe, płasko-wklęsłe, wklęsło-wypukłe. Kluczową osią optyczną soczewki kulistej nazywa się jej oś symetrii. Na głównej osi symetrii odznacza się dwa punkty F zwane ogniskami, wktórych promienie równoległe do głównej osi optycznej po przejściu poprzez soczewkę przecinają się (ogniska rzeczywiste) albo przecinają się wtych punktach ich przedłużenia (ogniska pozorne). Odległość f ogniska od soczewki tytułujemy ogniskową. Zależnie od działania na wiązkę światła soczewki dzielimy na: skupiające, a więc takie, wktórych wiązka promieniowania równoległa do osi optycznej po przejściu poprzez soczewkę zostaje skupiona wognisku soczewki i rozpraszające, a więc takie, wktórych rozbieżna wiązka promieniowania wychodząca zogniska soczewki po przejściu poprzez nią staje się wiązką równoległą do osi optycznej soczewki. Odwrotność ogniskowej D = 1/f nazywana jest zdolnością skupiającą soczewki, która zależy od współczynnika załamana światła n materiału, zjakiego wykonana jest soczewka, iod promieni krzywizny R1 iR2 ograniczających ją powierzchniD = (n -1) ().Za R1 przyjmujemy promień krzywizny powierzchni soczewki znajdującej się od strony przedmiotu. Soczewki, których grubość jest mniejsza od bezwzględnej wartości R1 iR2, nazywa się cienkimi. Dla cienkich soczewek prawdziwe jest równanie, zwane równaniem soczewki wiążące odległość przedmiotu x iobrazu y od środka soczewki zjej ogniskową.Soczewki rozpraszające mają ujemną wartość ogniskowej i odległości obrazu. Jeśli obraz powstaje po tej samej stronie soczewki, po której znajduje się element, odległość obrazu jest ujemna. Zwiększenie soczewki M = y/x. Obrazy, które otrzymujemy dzięki soczewek kulistych, posiadają wady, które są rezultatem wad soczewek (aberracji)

Definicja Siła Elektrodynamiczna:
Co to jest przewodnik zprądem wpolu magnetycznym. Na przewodzący prąd elektryczny onatężeniu Ifragment przewodnika l wpolu oindukcji B działa s. e. owartości F = I B sin, gdzie jest kątem zawartym pomiędzy soczewki optyczne.
Definicja Schottky'ego Efekt:
Co to jest się bariery potencjału przy powierzchni ciała stałego pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego. Wrezultacie tego minimalizuje się robota wyjścia elektronu iwzrasta wartość prądu nasycenia emisji soczewki optyczne.
Definicja Siła Elektromotoryczna:
Co to jest miarę działania przyczyn powodujących przepływ prądu elektrycznego wobwodzie. Źródłami SEM są urządzenia przetwarzające energię pochodzenia nieelektrycznego (mechaniczną, chemiczną, ciepło) wenergię soczewki optyczne.

Czym jest Optyczne Soczewki znaczenie w Słownik fizyka na S .

  • Dodano:
  • Autor: