OPTYCZNE ZWIERCIADŁA co to jest
Co znaczy zwierciadła optyczne? W fizyce Powierzchnie odbijające z.o. wykonuje się w formie.

Definicja Zwierciadła Optyczne

Co to jest ZWIERCIADŁA OPTYCZNE: ciała o bardzo gładkiej powierzchni, które odbijają światło. Powierzchnie odbijające z.o. wykonuje się w formie cienkich warstw metalicznych osadzonych na odpowiednim podłożu i pokrytych warstwą zabezpieczającą przed wpływem czynników zewnętrznych. W zależności od kształtu powierzchni odbijającej światło z.o. dzieli się na: płaskie, wklęsłe i wypukłe. W dwóch ostatnich ekipach odznacza się zwierciadła sferyczne, paraboliczne, elipsoidalne i o innych powierzchniach niesferycznych. Obrazy powstające w z.o. płaskich są: pozorne, proste, tej samej wielkości, co element, i znajdują się w tej samej odległości od powierzchni zwierciadła, co element. Obrazy powstające w z.o. sferycznych zależą od położenia przedmiotu względem ogniska zwierciadła. Ogniskiem zwierciadła nazywa się pkt., leżący na osi optycznej zwierciadła, gdzie przecinają się promienie odbite od zwierciadła (ognisko rzeczywiste) albo ich przedłużenia (ognisko pozorne), jeśli przed odbiciem stanowiły wiązkę promieni równoległych do osi optycznej. Osią optyczną zwierciadła nazywa się oś jego symetrii. Odległośćf pomiędzy środkiem powierzchni zwierciadła a ogniskiem nazywa się ogniskową. O g n i s k o w ą f ogniska rzeczywistego przyjmuje się za dodatnią, pozornego - za ujemną. W razie zwierciadeł sferycznych f = R/2, gdzie R jest promieniem krzywizny zwierciadła. Odległość obrazu od zwierciadła y wiąże się z odległością przedmiotu od zwierciadła x zależnością: 1/f = 1/x + 1/y, gdzie x jest zawsze większe od zera, a y tylko wtedy, gdy obraz powstaje po tej samej stronie zwierciadła, po której znajduje się element (obraz rzeczywisty), jeśli obraz powstaje po przeciwnej stronie zwierciadła (obraz pozorny) y ma wartość ujemną. Z.o. sferyczne, podobnie jak soczewki optyczne, zniekształcają obrazy elementów

Definicja zderzenie:
Co to jest poprzez z. rozumie się zetknięcie dwóch albo więcej ciał, wskutek którego może się zmienić ich pęd, energia kinetyczna ich ruchu, ich energia wewnętrzna, kształt i liczba. W trakcie zderzenia ciał ZWIERCIADŁA OPTYCZNE.
Definicja zol:
Co to jest układ dyspersyjny utworzony poprzez rozproszone w cieczy cząstki ciała stałego ZWIERCIADŁA OPTYCZNE.
Definicja złudzenie optyczne:
Co to jest rzeczywistością wrażenia wzrokowe, na podstawie których błędnie ocenia się kształt czy wymiar przedmiotu; z.o. wynikają stąd, iż oko ludzkie jest niezdolne do niezależnego postrzegania przedmiotów ZWIERCIADŁA OPTYCZNE.

Czym jest Optyczne Zwierciadła znaczenie w Słownik fizyka na Z .

  • Dodano:
  • Autor: