CZASOWNIK co to jest
Jak się pisze Czasownik. Czym jest czynność (pisać, kopać), stan (spać) albo mechanizm (siwieć.

Definicja Czasownik

Co to znaczy CZASOWNIK: [od słowa czas] - odmienna część mowy, która znaczy czynność (pisać, kopać), stan (spać) albo mechanizm (siwieć). Odpowiada na pytania; co robi? co się (z nim) dzieje? Czasownik odmienia się poprzez liczby (liczbę pojedynczą i mnogą), osoby, czasy (teraźniejszy, przeszły, przyszły), tryby (oznajmujący, przypuszczający, rozkazujący), strony (czynną, bierną, zwrotną) i niekiedy rodzaje (w okresie przeszłym, przyszłym, typu będę pisa}, i w trybie przypuszczającym). Warto pamiętać, iż formy fleksyjne czasowników oparte są - w przeciwieństwie od innych części mowy - na dwóch tematach ( temat fleksyjny): temacie czasu teraźniejszego i temacie czasu przeszłego. Prawie wszystkie czasowniki mają takie same właściwości fleksyjne. Z racji na kategorię osoby wyróżniamy: czasowniki osobowe, czyli takie, które odmieniają się poprzez osoby, na przykład śpiewać, chodzić i, nie-osobowe, typu: grzmieć, świtać, które mają tylko postać 3. os liczby pojedynczej (grzmi, świta). Dla tej części mowy ważna jest także kategoria aspektu, a więc dokonaności albo niedokonaności. Czasowniki dokonane - oznaczają akcję (czynność) jako kompletną, spełnioną, czasowniki niedokonane - wskazują na czynność w czasie jej przebiegu. Czasowniki możemy także podzielić z racji na posiadane strony. Mówimy wówczas o: a) czasownikach przechodnich - takich, które mogą tworzyć konstrukcje w stronie biernej ( czyli mają formy imiesłowu przymiotnikowego biernego), na przykład Adam Mickiewicz napisal Pana Tadeusza; Pan Tadeusz został napisany poprzez Adama Mickiewicza (por. dopełnienie bliższe); b) czasownikach nieprzechodnich - które nie mają strony biernej, na przykład Adas idzie ulicą (w j. polskim niemożliwe jest zdanie: * Aleja jest widziana poprzez Adasia). Specyficzną grupę wśród czasowników stanowią wyrazy typu: trzeba, można, należy, warto, widać, czuć, które czasami nazywane są czasownikami niefleksyjnymi (S. Jodłowski, 1976), czasem niewłaściwymi. Wyrazy te odmieniają się tylko poprzez tryby i czasy, tworząc formy analityczne, na przykład można byłoby, widać było

Definicja Części Mowy:
Co to jest które mają charakterystyczne cechy morfologiczne, składniowe, a również znaczeniowe. W językoznawstwie możemy spotkać się z różnymi, różnorodnymi podziałami wyrazów na części mowy. Tradycyjnie czasownik.
Definicja Czas:
Co to jest gramatyczna charakterystyczna tylko dla czasowników w trybie orzekającym. Dzięki tej kategorii możemy określić, czy czynność wskazana czasownikiem dzieje się w chwili mówienia, przed nim, czy po nim czasownik.
Definicja Czechizm:
Co to jest zobacz BOHEMIZM czasownik.

Czym jest Czasownik znaczenie w Słownik na C .

  • Dodano:
  • Autor: