MAZOWIECKI DIALEKT co to jest
Jak się pisze Dialekt Mazowiecki. Czym jest zobacz mapa: Dialekty polskie, str. 239). Cechy.

Definicja Dialekt Mazowiecki

Co to znaczy DIALEKT MAZOWIECKI: obejmuje obszary północno-wschodniej i środkowej Polski (zobacz mapa: Dialekty polskie, str. 239). Cechy językowe wspólne dla dialektów mazowieckich to: mazurzenie: cysto kosula, konicek; fonetyka międzywyrazowa nieudźwięczniająca: kosz malin, ras jechał. Także na całym terenie mazowieckich dialektów obserwujemy twardą wymowę miękkich spółgłosek l´, k´, g´: łypa, łysJezely, kędy, gęś i wymieszanie samogłosek i, y. pod viśńa-my, pod cereśńamy, ńbi, duchi. Spore zróżnicowanie w dialektach mazowieckich obserwujemy w dziedzinie wymowy spółgłosek wargowych miękkich. Wprawdzie na całym obszarze są one wymawiane asynchro-nicznie, to jednak głoska realizująca miękkość może być różna w poszczególnych poddialektach, a nawet w pojedynczych gwarach: Mazowsze bliższe obiekt miękki realizuje w formie joty lub ch´, h´: yjadro, vh´adro, Mazowsze dalsze, a również Kurpie - w formie spółgłosek śred-niojęzykowych ś, ź albo w formie ch´, h´: vźadro, pśasek. Inną właściwością odróżniającą wybrane dialekty mazowieckie (najogólniej: leżące wzdłuż Wisły i Kurpie) od polszczyzny ogólnej, a również od innych dialektów, jest realizacja przedniej samogłoski nosowej ę i połączenia przedniej samogłoski e z dowolną samogłoską nosową, a więc ekipy o schemacie eN. W obu wypadkach obserwujemy tak zwany realizację szeroką, polegającą na wymowie szerszej niż e samogłoski a; por. na przykład ę- piękny: p´jankny // pśankny, idę - idą, więcej - yjancy // wźancy; eN- później - potam, okieneczko - okanecko. Oto przykładowe zdania z dialektów mazowieckich: Mazowsze bliższe, pow. warszawski: Yybrołamjo śe s kapusiu do mjasta. Zajiz-dzum na bazor, staja s furuji cekum na ludzi (...) Kupujujedan bez drugigo, kozdy chce vjancy.(...) K´edym se puźni łuśot i pola pap´iro-sa, paczsza jidźe du mnę stujkowy. ´Wybrałem (sic! rodź. męski) ja się z kapustą do miasta. Zajeżdżam na bazar, staję z furą i czekam na ludzi. (...) Kupują jeden poprzez drugiego, każdy chce więcej. (...) Kiedym sobie potem usiadł i palę papierosa, patrzę idzie do mnie stójkowy´. Mazowsze dalsze, pow. działdowski: Ńedźyjedź pita śe lisa-.gdźeś buł, coś śe tak usargałPLis mu poźedźał: łapałem ńbi.(...) Ńedźvjeć chćał iść na ti ribi, lecz ńe źedźał, gdźe ich sukać. To tes móźuł lisoju, zebi go tam zaprovadźuł. ´Niedźwiedź pyta się lisa: gdzieś był, coś (żeś) się tak uszargał (ubrudził)? Lis mu powiedział: łapałem ryby. (...) Niedźwiedź chciał iść na te ryby, lecz nie wiedział, gdzie ich szukać. Toteż mówił lisowi, tak aby go tam zaprowadził´

Definicja Dialekt ŚlˇSki:
Co to jest południowo-zachodniej Polski (zobacz mapa: Dialekty polskie, str. 239). Wspólne cechy dla Śląska to synchroniczna wymowa wargowych miękkich spółgłosek: łojcow´e, b´ere, p´ekli ´ojcowie, bierze dialekt mazowiecki.
Definicja Dialekty Polskie:
Co to jest o zróżnicowanie językowe dawnych plemion zamieszkujących w czasach przedhistorycznych dzisiejsze ziemie polskie, a więc Polan, Wiślan, Ślężan, Mazowszan, Pomorzan. Ślady tej wczesnej odrębności, a dialekt mazowiecki.
Definicja Deklinacja:
Co to jest ´odchylenie, zboczeniec - odmiana poprzez przypadki. Także zestaw wszystkich form fleksyjnych wyrazu odmieniającego się poprzez przypadki. Odmieniają się w ten sposób rzeczowniki, przymiotniki, część dialekt mazowiecki.

Czym jest Mazowiecki Dialekt znaczenie w Słownik na D .

  • Dodano:
  • Autor: