Krzyżówka DIALEKT co to jest
Jak się pisze Dialekt. Czym jest Zatoki Gdańskiej (zobacz mapa: Dialekty polskie, str. 239 co znaczy.

Czy przydatne?

Definicja DIALEKT

Co to znaczy DIALEKT: KASZUBSKI - obejmuje tereny północnej Polski na zachód od Zatoki Gdańskiej (zobacz mapa: Dialekty polskie, str. 239). Wspólną właściwością dialektów kaszubskich jest brak mazurzenia: szary, czas; fonetyka międzywyrazowa nieudźwięczniająca: żele zdrufledze ´żyli zdrów ludzie´; wargowe miękkie wymawiane są asynchronicznie: zro-bjel ´zrobił´, ny´(rf´miał´. właściwością charakterystyczną dla dialektów kaszubskich jest tak zwany cakanie lub kaszubienie, a więc niewymawianie spółgłosek środkowojęzykowych s, ź, ć, dźi zastępowanie ich poprzez s, z, c, dz: jachac ´jechać´, sołsadze ´sąsiedzi´, cbierosc ´chorość, dolegliwość´. Na Kaszubach możliwe jest również siąkanie. Podobnie jak w dialektach mazowieckich występuje na tych terenach mieszanie samogłoski i z y(dim, sin - ´dym´, ´syn´), stwardnienie l´(lys, łypa), a również szeroka wymowa samogłoski nosowej przedniej, a więc ę ] ą (wym. jako a unosowione) się ] są, po odnosowieniu w wygłosić: są, lub nawet: so. Na tym terenie spotkamy także podobieństwa do dialektów wielkopolskich. Należy do nich wspólna obu dialektom dyftongiczna wymowa samogłosek: chfyri ´chory´, ptdtch ´ptak´. Nawet z jednym z dialektów małopolskich (z Podhalem) mają Kaszuby wspólną cechę, a mianowicie akcent wczesny. Mają także Kaszuby i własne zupełnie osobne cechy językowe, które każą zastanawiać się nad tym, czy kaszubski jest dialektem j. polskiego, czy odrębnym językiem w ekipie zachodniosłowiańskiej, lechickiej. Np. tylko na Kaszubach wskutek usuwania iloczasu doszło do przekształceń w obrębie samogłosek krótkich, a precyzyjnie wysokich - i, y, u. Powstała w ten sposób głoska szwa - e (rebe ´ryby´, mesz ´mysz´, kaszebsczi ´kaszubski´). Inna właściwość kaszubska, aczkolwiek słabo już obecna w tekstach, to pozostawienie starej prasłowiańskiej ekipy TarT, która we wszystkich językach słowiańskich uległa tak zwany metatezie. Mamy więc w kaszubskim Karwino, co odpowiadałoby polskiemu *Krowino; bardawica - *brodawica [ broda. Oto przykładowy tekst kaszubski, pow. kartuski: Za poiśćigłe czasu władca poiśći bet na płolowańu ji zbłodzeł ji jachef na kłeńuji v´idzeł v´it, lecz to beło na Visle. (...) Ji są ´dowjedzeł, iż urodzeło mu są dłoje dzece (...)knópu dołjimją Yaris, a dzefczącu Sawa. ´Za polskiego czasu władca polski był na polowaniu i zbłądził i jechał na koniu i widział wid (zjawę), lecz to było na Wiśle. (...) I się dowiedział, iż urodziło mu się dwoje dzieci, chłopcu dał imię Wars, a dziewczęciu Sawa´

Co znaczy Dialekt:
Porównanie ´sposób mówienia] - język, mowa jakiejś ekipy ludzi posiadająca węższy zakres niż język narodowy, a szerszy niż gwara. Definicja odnosi się w pierwszej kolejności do terytorialnych odmian języka. Por dialekt co znaczy.
Krzyżówka Depalatalizacja:
Dlaczego DYSPALATALIZACJA. DERYWACJA [z łaciny deńvatio ´odłączanie, skierowanie w bok´] - odmiennie: mechanizm słowotwórczy. mechanizm tworzenia wyrazów pochodnych (tak zwany derywatów) od wyrazu dialekt krzyżówka.
Co to jest Derywacja Wsteczna:
Jak lepiej opierający na utworzeniu nowego wyrazu jedynie dzięki skróceniu tematu wyrazu podstawowego. Np. z rzeczownika dwójka po ucięciu -k- powstaje derywat dwója; ekspresywny słowo ogór powstał po skróceniu dialekt co to jest.
Słownik Dyftong:
Kiedy phthongos ´dźwięk, głos´] - połączenie dwóch samogłosek. Naprawdę to jest zwykle połączenie samogłoski a, e, i, o, u, y z elementem niezgłoskotwórczym (nietworzącym sylaby) J, /. Właśnie taką postać dialekt słownik.

Czym jest Dialekt znaczenie w Słownik na D .

  • Dodano:
  • Autor: