FORMANT co to jest
Jak się pisze Formant. Czym jest oficjalnych różniących słowo fundamentalny i pochodny, na przykład.

Definicja Formant

Co to znaczy FORMANT: [z łaciny formans ´tworzący´] - zespół wszystkich cech oficjalnych różniących słowo fundamentalny i pochodny, na przykład słowo lekarka jest różna od swojej podstawy doktor cząstką -Jca i dodatkowo obocznością rz:r. Najczęściej spotykamy się z formantem afiksalnym, tzn. z prefik-sem przy-nieść, sufiksem kolor-owy, interfiksem żyw-o-plot, rzadziej z postfiksem się: rodzi się. Możliwe są także kombinacje afiksów, na przykład interfiks i sufiks: cudz-o-ziemi-ec. Czasami formantem może być także brak cząstki, która występuje w wyrazie fundamentalnym, na przykład dwója - dwójka (ucięcie -k-). W pracach językoznawczych mówi się o kilku rodzajach forman-tów. Formantem może być: a) afiks (a więc prefiks, sufiks, interfiks, postfiks), na przykład krzeseł-ko, nadchodzić; b) paradygmat fleksyjny (formantem są wyłącznie końcówki flek-syjne), na przykład markiz - markiza, ściąga - ściągać; c) oboczność (altemacja) jakościowa: mięcho-mięso (s:ch) lub ilo-ściowa: dwója - dwójka (ucięcie -k-). Tego typu derywację tytułujemy także derywacją wsteczną; d) akcent (tak zwany formant prozodyczny): Wielkanoc - Ogromna Noc. W niektórych językach spotkamy się także z innego typu formantami na przykład reduplikacją rdzenia, (a więc jego powtórzeniem. Za przykład może posłużyć w języku hausa: yank-a ´ciąć´ i yan-yank-a ´ciąć sporo´. Fundamentalną funkcją formantów słowotwórczych jest tworzenie nowych wyrazów od już istniejących. Nie zawsze jednak chodzi o tworzenie nazwy dla czegoś nowego. Czasami dzięki formantu zmieniamy jedynie przynależność wyrazu do innej części mowy, na przykład z czasownika chodzić możemy stworzyć rzeczownik chodzenie, a zatem zmieniamy jego funkcję składniową. Przez wzgląd na tym w słowotwórstwie odznacza się dwie fundamentalne funkcje formantów: składniową i semantyczną. Funkcja składniowa (syntaktyczna, gramatyczna) bazuje na zmianie właściwości gramatycznych (również składniowych) wyrazu bez zmiany znaczenia, na przykład biegać ] bieganie, czerwony ] czerwień. To jest ((tak zwany transpozycja. O funkcji semantycznej mówimy wówczas, gdy formant wymienia znaczenie wyrazu. Wyróżniamy dwie funkcje semantyczne: - funkcję przedmiotową - nazywanie nowych rzeczy, zjawisk, (a więc całkowita zmiana znaczenia, por. na przykład huta ] hutnik, szkło ] szklarz. To jest (((tak zwany mutacja. - funkcję jakościową - modyfikowanie znaczenia wyrazu podstawowego, na przykład nos ] nochal ( (a więc: ´spory nos´), szkło ] szkiełko (( (a więc: ´małe szkło´), siedzieć ] posiedzieć ((( (a więc: ´siedzieć trochę, poprzez jakiś czas´). To jest ((((tak zwany modyfikacja

Definicja Forma Gramatyczna:
Co to jest odmiennego użytego w tekście. Np. w zdaniach: Czy zaprosisz mnie do siebie?; Zaprosiliśmy Pawła na kolację; Zaprosiłbym cię na kawę, lecz muszę pracować leksem zaprosić występuje w trzech formach formant.
Definicja Fonem:
Co to jest się wydzielić jednostka językowa. Nie posiada własnego znaczenia, lecz służy do odróżniania znaczenia bardziej złożonych przedmiotów językowych, na przykład kara - kasa - kata, ojciec - rata. To jest formant.
Definicja Fonologia:
Co to jest dźwięk´; logos ´wyraz, edukacja´] - dział językoznawstwa zajmujący się uporządkowaniem rozmaitych dźwięków danego języka w abstrakcyjny mechanizm posiadający własne zasady i regularności. Fonologia formant.

Czym jest Formant znaczenie w Słownik na F .

  • Dodano:
  • Autor: