GWARA co to jest
Jak się pisze Gwara. Czym jest język, mowa określonej ekipy ludzi, posiadająca węższy zakres.

Definicja Gwara

Co to znaczy GWARA: [por. gwar, gwarzyć ´mówić´; dawniej gwara ´wymowa´] - język, mowa określonej ekipy ludzi, posiadająca węższy zakres oddziaływania niż dialekt i język narodowy. W pracach językoznawczych używa się tego terminu do nazywania różnych odmian języka o mniejszym zasięgu. Gwara wiejska -język ludności wiejskiej przynależący systemowo i terytorialnie do jakiegoś dialektu, na przykład w dialekcie śląskim wyodrębnia się m. in. gwary toszecko-rybnickie, gwary krysioków (okolic Opola), gwary zachodnioczadeckie (na Zaolziu), a w dialekcie małopolskim: gwarę podhalańską, gwary spiskie, orawskie i inne. Gwara miejska - język niewykształconej ludności sporych aglomeracji, nieposługującej się ogólną odmianą języka. Odmiana ta powstaje wskutek nałożenia się na siebie różnych gwar wiejskich w wyniku migracji chłopów do miast, z czasem kształtując odrębne, możliwe do rozpoznania gwary miejskie, na przykład Warszawy, Krakowa, Lwowa, Poznania. Gwara środowiskowa - Język powstały w obrębie mówionej odmiany dialektów miejskich. Posługują się nim ludzie należący do jednego kręgu środowiskowego, na przykład zawodowego (gwary zawodowe, profesjolekty), wiekowego (gwary uczniowskie, studenckie). Gwary te mogą mieć charakter sekretny bądź jawny. W pierwszych chodzi o utrudnienie dostępu do ekipy, w drugim o wzmocnienie wyrazistości, ekspresywności języka. Termin wymiennie stosowany z takimi jak żargon, slang, por. na przykład gwara złodziejska // żargon złodziejski // slang złodziejski; gwara studencka // slang studencki. Por. także argot

Definicja Geografia Lingwistyczna:
Co to jest językoznawstwa zajmujący się badaniem terytorialnego zróżnicowania zjawisk językowych (fonetycznych, gramatycznych, słownikowych), a przedstawiający to zróżnicowanie w formie map z odpowiednio gwara.
Definicja Grupa Podmiotu:
Co to jest składniowa utworzona z podmiotu i określających go przydawek. W zdaniu: Ostry swąd przypalonego ciasta niósł się z uchylonych drzwi grupę podmiotu stanowi start zdania: ostry swąd przypalonego ciasta gwara.
Definicja Gramatyka Opisowa:
Co to jest używanego poprzez daną grupę ludzi współcześnie albo na pewnym etapie rozwoju tego języka. Do zadań gramatyki opisowej należy właśnie opis fonologii, fonetyki, morfologii, słowotwórstwa i składni gwara.

Czym jest Gwara znaczenie w Słownik na G .

  • Dodano:
  • Autor: