ŚWIATA OBRAZ JĘZYKOWY co to jest
Jak się pisze Językowy Obraz Świata. Czym jest języku, możliwy do odtworzenia wskutek analiz.

Definicja Językowy Obraz Świata

Co to znaczy JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA: obraz świata (rzeczywistości pozajęzykowej) zawarty w języku, możliwy do odtworzenia wskutek analiz różnych poziomów języka. "Najogólniej można powiedzieć, iż to jest zestaw prawidłowości zawartych w kategorialnych związkach gramatycznych (fleksyjnych, słowotwórczych, składniowych) i w semantycznych strukturach leksyki, pokazujących swoiste dla danego języka metody widzenia poszczególnych składników świata i ogólniejsze rozumienie organizacji świata, panujących w nim hierarchii i akceptowanych poprzez społeczność językową wartości" (R. Tokarski, w: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku). Podstawy przekonania o istnieniu językowego obrazu świata dała już niemiecka lingwistyka XIX-wieczna (W. Humboldt). W XX wieku wykorzystuje tę teorię lingwistyka kulturowa, a również językoznawstwo kognitywne. Językowy obraz świata jest dla każdego języka naturalnego (a nawet dla funkcjonalnych odmian tego języka) inny. Dlatego konkretne analizy próbują wskazać tę odmienność, specyficzność albo wskazać podobieństwa pomiędzy językami narodowymi, a co za tym idzie - kulturami. Na przykład z leksyki, frazeologizmów, kolokwialnych metafor języków europejskich rekonstruuje się pewien sposób patrzenia na świat, który tytułujemy antropocentrycznym, a więc z perspektywy człowieka będącego w centrum świata (por. styl kolokwialny), por. na przykład poi. g-fo-wa rodziny´ktoś główny w rodzinie, tak jak głowa to główna część ciała człowieka´; z angielskiego: head ofa school ´dyrektor szkoły, głowa szkoły´, head lights ´światła czołowe´; fr. en tete ´najpierw´ tete du pont ´mostowy´. Natomiast badanie pojęciowego mechanizmu czasów gramatycznych w różnych językach każe przypuszczać, iż użytkownicy tych języków odmiennie segmentują upływający czas. Dla Polaka, innych Słowian, czas życia dzieli się na przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Takie myślenie jest zgodne z obecnością trzech czasów gramatycznych w językach słowiańskich. Inne segmenty czasu wymieniliby zapewne użytkownicy niektórych języków indiańskich, gdzie formy językowe wskazują na dzielenie czasu na dwa odcinki: czas, gdzie dokonały się znane im wydarzenia (czas "do chwili obecnej", a więc przeszłość i teraźniejszość wspólnie) i czas, o którego wydarzeniach jeszcze nic nie wiedzą, a więc przyszłość. Badanie językowego obrazu świata to również poszukiwanie przeszłych dziejów kultury narodowej. Tu szczególna rola przypada m. in. etymologii, na przykład wyrazy, takie jak: kupować [germ. kaufen ´ts.´, pieniądz [germ. pfennig´ts.´ informują nas, iż partnerami handlowymi dawnych Polaków były plemiona germańskie, a wyroby od nich wtedy kupowane to na przykład broń: miecz [germ. męki, hefm [germ. hilms, naczynia: kubeł [germ. kop f (słowo ten germańskie plemiona musiały znać od Rzymian, por. z łaciny cupa ´naczynie na wino´), szkło [genn. stikłs ´kielich´

Czym jest Świata Obraz Językowy znaczenie w Słownik na J .