MAZURZENIE co to jest
Jak się pisze Mazurzenie. Czym jest mazowieckich. Zdarzenie językowe obecne w gwarach mazowieckich.

Definicja Mazurzenie

Co to znaczy MAZURZENIE: odmiennie: sakanie. Właściwość fonetyczna m. in. gwar mazowieckich. Zdarzenie językowe obecne w gwarach mazowieckich, małopolskich (bez Pogranicza Wschodniego Młodszego) i północnego Śląska. Bazuje na zastępowaniu w wymowie spółgłosek dziąsłowych sz, 2 cz, dź spółgłoskami zębowymi s, z, c, dz. Dotyczy tylko tych spółgłosek dziąsłowych, które powstały wskutek palatalizacji spółgłosek tylnojęzykowych k, g, ch. Zmazurzone formy to: żyto ´żyto´, mys ´mysz´, comy ´czarny´, kozdy ´każdy´, gwiżdże ´gwiżdże´. W gwarach mazurzących głoski sz, ż, cz, dż pojawiają się czasem, lecz jako kontynuacje dawnego r´ miękkiego lub wskutek upodobnienia. Dlatego morze wymawiane jest jako może (por. na przykład mor/e ] mor´e ] morze ] może}, a słowo strzelba może przybrać fonetyczną postać szczelba. Geneza m. nie jest łatwa do określenia. Stawia się dwie hipotezy. Jedna jako przyczynę pojawiania się m. w mowie historycznych Mazowszan wskazuje wpływy języków obcych (fińskiego, pruskiego, niemieckiego), gdzie brak spółgłosek dziąsłowych. Druga uznaje m. za wewnętrzny mechanizm postępowy j. polskiego dokonujący się lub jeszcze na gruncie dialektów słowiańskich (w momencie przedhistorycznym), lub już we wczesnej fazie j. polskiego (((w momencie historycznym). Ostatnia hipoteza datująca pojawienie się m. nie przedtem niż na XIV w. wiąże jego powstawanie z procesami dyspalatalizacji. Przeprowadzenie stwardnienia głosek pochodzących z palatalizacji (w tym sz´, ż´, cz´) opierające na przesunięciu ich artykulacji ku przodowi j. ustnej miało mieć w polszczyźnie dwojaki przebieg: w Wielkopolsce zatrzymywano ruch języka na dziąsłach, na Mazowszu - obniżało się dalej miejsce artykulacji aż do zębowego. W polszczyźnie literackiej wygrał niemazurzący schemat wielkopolski, gdzie ruch języka był subtelniejszy, bardziej wyrafinowany, przegrała z kolei wyrazistsza zmiana mazowiecka. Niemałe znaczenie miał fakt, iż jeszcze do XVI wieku polszczyzna Wielkopolski uchodziła za wzorcową. Dodatkowym argumentem za związkiem mazurzenia z procesami dyspalatalizacji są zjawiska kaszubienia i jabłonkowania. ~ popr. Przy przechodzeniu z języka gwarowego mazurzącego na język ogólny, gdzie nie ma mazurzenia, może dojść do błędu hiperpoprawności, powstającego wskutek wykorzystania analogii, na przykład skoro wymaga wymiany forma nas nauczyciel na nasz nauczyciel, to może pojawić się hiperpoprawne: u nasz zabawa w miejsce u nas zabawa

Definicja Mowa Pozornie Zależna:
Co to jest literatury pięknej sposób przytoczenie czyichś słów. Konstrukcja pośrednia pomiędzy mową zależną a niezależną. Bazuje ona na tym, iż autor zaczyna opowiadanie w mowie zależnej, a następnie bez mazurzenie.
Definicja Modyfikacja:
Co to jest zobacz FORMANT mazurzenie.
Definicja Mutacja:
Co to jest zobacz FORMANT mazurzenie.

Czym jest Mazurzenie znaczenie w Słownik na M .

  • Dodano:
  • Autor: