PRZYIMEK co to jest
Jak się pisze Przyimek. Czym jest przy innym wyrazie, odmiennym poprzez przypadki´] - nieodmienna i.

Definicja Przyimek

Co to znaczy PRZYIMEK: [od wyrażenia przy imieniu, a więc ´słowo, znajdujący się przy innym wyrazie, odmiennym poprzez przypadki´] - nieodmienna i niesamodzielna część mowy. Przyimek stanowi składniowo nierozdzielną całość znaczeniową z rzeczownikiem albo zaimkiem rzeczownym. Całość taką tytułujemy wyrażeniem przyimkowym. Przyimki dzielimy z racji na ich budowę na: a) proste (jednosylabowe albo asylabiczne), na przykład od, o, poprzez, w, za, z, przed; b) złożone - które są połączeniem przynajmniej dwóch przyimków, na przykład zza, spod, spomiędzy, przez; c) wtórne - powstałe z przysłówków (blisko, niedaleko), z form przypadkowych rzeczowników (względem, celem) i z wyrażeń przyimkowych (pod względem, na podstawie, na rzecz). Współcześnie na skutek leksykalizacji regularnie nie dostrzegamy złożonej konstrukcji przyimka, por. na przykład wbrew (pierwotnie w brew); w okolicy (o bok); w trakcie (pod czas). O tym, czy mamy do czynienia z przysłówkiem, wyrażeniem przyimkowym, rzeczownikiem czy przyimkiem, decyduje kontekst i funkcja, jaką pełni dany ´słowo. Jeśli w zdaniu ma on charakter niesamodzielny i łączy się z rzeczownikiem (zaimkiem rzeczownym), wtedy uznajemy ten ´słowo za przyimek, por. na przykład Siedział blisko mnie (przyimek); Siedział blisko (przysłówek); Na tej podstawie sporo może zrobić (rzeczownik); Na podstawie jego zeznań wydano wyrok (przyimek). Przyimki łączą się z określonymi formami przypadków i wspomagają znaczenie końcówek fleksyjnych. Wybrane z nich rządzą tylko jednym przypadkiem, na przykład do łączy się zawsze z dopełniaczem, inne z kilkoma przypadkami, na przykład pod łączy się z biernikiem i znaczy wtedy kierunek (Wszedł pod stół) i z narzędnikiem - wskazuje wówczas na miejsce (Siedział pod stołem)

Definicja Przydawka:
Co to jest który przydaje informacji^ - każde ustalenie rzeczownika w zdaniu. Ustala różne właściwości rzeczy, osób, pojęć, na przykład liczba, wielkość, przynależność, użytek, a również kolejność ich PRZYIMEK.
Definicja Przyrostek:
Co to jest zobacz AFIKS PRZYIMEK.
Definicja Pluralia Tantum:
Co to jest mnogiej´] - rzeczowniki które ają ormy tylko liczby mnogiej, mimo że oznaczają zwykle elementy pojedyncze, na przykład drzwi, sanki, nożyczki. W zależności od znaczenia mogą być policzalne, na PRZYIMEK.

Czym jest Przyimek znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: