SEMANTYKA co to jest
Jak się pisze Semantyka. Czym jest rzeczywistości. W językoznawstwie zajmuje się badaniem znaczeń.

Definicja Semantyka

Co to znaczy SEMANTYKA: jako gałąź semiotyki semantyka opisuje stosunki znaków do rzeczywistości. W językoznawstwie zajmuje się badaniem znaczeń wyrazów, ich wyjaśnianiem opisywaniem. Może to dotyczyć historycznego znaczenia, wtedy mamy do czynienia z etymologią, lub z działaniami opisującymi zmiany znaczeniowe w historii języka, na przykład grzeczny daw. ´stosowny, niebrzydki, do rzeczy, k rzeczy´, por. na przykład grzeczna forteca; ciekawy daw. ´błyskawiczny, prędki´, por. na przykład nogi ciekawe. Semantyka może także zajmować się wyjaśnianiem znaczeń współczesnych. W tym wypadku głównym jej zadaniem jest powstanie metod opisu tych znaczeń. Odpowiada zatem semantyka na pytanie, czym jest znaczenie wyrazu i wyrażenia, czy można wskazać jakiś jego związek z rzeczywistością pozajęzykową, czy wynika ono z wzajemnych stosunku pomiędzy wyrazami. Porusza sprawy powiązane z wieloznacznością wyrażeń językowych i odpowiednich stosunków pomiędzy wyrazami. Nareszcie pyta o to, jak utworzyć właściwą definicję znaczenia, jakie cechy semantyczne są dla znaczenia poszczególnych wyrazów na tyle ważne, iż umieszczenie ich w definicji można uznać za niezbędne i wystarczające. Istotnym zagadnieniem jest również określenie, dzięki jakiego języka należy tworzyć eksplikacje semantyczne (formalno-logicznego, prostych wyrażeń języka naturalnego). Konkretne metody opisu znaczeń wyrażeń językowych zmieniają się wspólnie z pojawieniem się nowych kierunków w lingwistyce. Strukturalizm zaproponował metodę analizy składnikowej, którą stosuje się przy badaniu wyrazów należących do jednego pola semantycznego posiadającego jakiś wspólny składnik znaczenia, na przykład pole semantyczne środków transportu (auto, tramwaj, rower, autobus, samolot, barka). W takim polu semantycznym określa się J składniki semantyczne, które mogą się odnosić do wyrazów w tym o polu ( na przykład dla jednej, dwu, wielu osób; naziemny, wodny, poruszający się po szynach i tak dalej), po czym zbiera się składniki semantyczne, porządkując je wg odpowiedniej hierarchii. Główny jest tak zwany archisem, który pojawia się przy wszystkich słowach, tu: środek transportu, a później składniki znaczenia charakteryzujące poszczególne wyrazy, ( na przykład tramwaj ´środek transportu naziemny, poruszający się po szynach, dla wielu osób...´. Gramatyka generatywna ogranicza badania semantyczne w zasadzie do semantyki zdania i operuje w jej opisie pojęciami i językiem logiki formalnej i jak w najwyższym stopniu elementarnymi składnikami eksplikacji (wyjaśniania). ( na przykład struktura semantyczna zdania Jan zabił Pawła przedstawia się następująco (K. Polański, w: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego): ´ja powiadamiam cię, Jan spowodował, iż Paweł jest nieżywy´. W niektórych pracach semantycznych (A. Wierzbicka, 1971) wyraża się przekonanie o możliwości opisu wszystkich wyrażeń językowych dzięki kilkunastu bardzo prostych jednostek semantycznie nierozkładalnych. w najwyższym stopniu "usemantycznionym" kierunkiem lingwistyki jest dzisiaj -^językoznawstwo kognitywne, które uznaje poziom semantyczny niemal za najistotniejszy w języku i poszukuje przedmiotów znaczeniowych zarówno w leksyce, jak i gramatyce

Definicja Stereotyp Językowy:
Co to jest ´twardy´; termin z języka drukarzy, gdzie oznaczał formę do powielania] - stereotyp jest uproszczonym wyobrażeniem o ludziach, przedmiotach, zjawiskach, podzielanym poprzez ludzi należących do semantyka.
Definicja Statystyka Językoznawcza:
Co to jest jest to częstości występowania w tekstach języka mówionego i pisanego wyrazów, lecz również morfemów, głosek. Badania statystyczne mogą służyć na przykład do wykazania zróżnicowania leksykalnego w semantyka.
Definicja Spółgłoski Boczne:
Co to jest zobacz SPOSÓB ARTYKULACJI semantyka.

Czym jest Semantyka znaczenie w Słownik na S .

  • Dodano:
  • Autor: