STRONA co to jest
Jak się pisze Strona. Czym jest relacja pomiędzy wykonawcą czynności a przedmiotem tej czynności.

Definicja STRONA

Co to znaczy STRONA: kategoria gramatyczna czasownika, dzięki której ustala się relacja pomiędzy wykonawcą czynności a przedmiotem tej czynności. Wyróżniamy trzy strony czasownika: czynną, bierną i zwrotną. W strome czynnej główną rolę odgrywa wykonawca czynności, dlatego także w zdaniu pełni funkcję podmiotu. Przedmiot czynności z kolei zajmuje miejsce dopełnienia, na przykład To dziecko narysowało piękny obrazek. Stronę czynną wyrażamy osobową metodą czasownika, który pełni funkcję orzeczenia. Strona bierna - to strona, dzięki której na plan pierwszy wysuwa się przedmiot czynności. Przejmuje on funkcję podmiotu, a wykonawca czynności pełni rolę dopełnienia, na przykład Piękny obrazek został narysowany poprzez to dziecko. Zdarza się, iż wykonawca czynności, jako nieistotny, w ogóle jest pomijany w zdaniu biernym, na przykład Ten dom został wybudowany dwa tygodnie temu. Strona bierna w j. polskim tworzona jest dzięki osobowych form czasownika być i zostać (przy czasownikach dokonanych) i imiesłowu biernego, na przykład Jest pisany, został napisany. Formy te tworzą w zdaniu ( orzeczenie). Strona zwrotna z kolei wskazuje, że wykonawca czynności jest równocześnie przedmiotem, na którym realizowana jest ta czynności na przykład Anna maluje się. Należy pamiętać, iż prawie wszystkie konstrukcje z się mają znaczenie strony zwrotnej. Istnieją czasowniki, które zawsze występują z tym zaimkiem, na przykład bać się, uśmiechać się, oprócz tego wybrane konstrukcje tego typu mogą mieć znaczenie bierne, por. na przykład Ten dom buduje się od roku (to oznacza: Ten dom jest budowany od roku). ~ popr. W j. polskim najczęściej używamy strony czynnej, znacząco rzadziej - biernej. Form typu Jest myty, zosta} uszyty raczej nie spotykamy w mowie potocznej. Są one charakterystyczne dla tekstów pisanych (urzędowych, naukowych), lecz i w tym przypadku nie powinieneś ich nadużywać. Nieco odmiennie przedstawia się przypadek w innych językach, na przykład w języku angielskim częściej używa się konstrukcji biernych

Definicja Skrótowiec:
Co to jest gr. afcros ´skrajny´, onyma ´imię´]. Słowo utworzony poprzez skrócenie wyrażenia dwu- albo więcej wyrazowego, zwykle oznaczającego nazwę instytucji, organizacji, urzędu i tak dalej W zależności od strona co to jest.
Definicja Synonimia:
Co to jest ´równość imienia´] - wyrażanie tej samej (albo bardzo podobnej) treści dzięki różnych form językowych (pojedynczych wyrazów, związków frazeologicznych, konstrukcji składniowych), na przykład umrzeć strona definicja.
Definicja Spółgłoski Twarde:
Co to jest zobacz MIEJSCE ARTYKULACJI strona co znaczy.
Definicja Spółgłoski Zwarte:
Co to jest zobacz SPOSÓB ARTYKULACJI strona słownik.

Czym jest Strona znaczenie w Słownik na S .

  • Dodano:
  • Autor: