WARGOWE MIĘKKIE SPÓŁGŁOSKI co to jest
Jak się pisze Wargowe Miękkie Spółgłoski- Wymowa. Czym jest spółgłosek w´, f, p´, b´, m´. To są.

Definicja Wargowe Miękkie Spółgłoski- Wymowa

Co to znaczy WARGOWE MIĘKKIE SPÓŁGŁOSKI- WYMOWA: zróżnicowany pod względem regionalnym sposób wymawiania spółgłosek w´, f, p´, b´, m´. To są spółgłoski o szczególnym miejscu artykulacji, gdzie niezbędne jest wyartykułowanie fonologicznie ważnych cech: wargowości i miękkości, która wymawianiowe jest związana z uwypukleniem masy języka w kierunku podniebienia miękkiego. W polszczyźnie istnieją dwa metody wymowy spółgłosek wargowych miękkich: synchroniczny, a więc równoczesny [gr.syn- ´współ-´, chronos ´czas´] i diachroniczny, a więc nierównoczesny, składający się dwóch ruchów języka [gr.di- ´dwu-´]. Synchroniczny bazuje na jednoczesnej artykulacji wargowości i palatalności: p´asek, w´anek, b´a-ły, m´asto. W asynchronicznym, na początku artykułowana jest wargowość, a później pojawia się osobny obiekt palatalny (miękki), na przykład w formie joty: pjasek, wjanek, bjaly, mjasto. W ogólnej odmianie j. polskiego dominuje dzisiaj asynchroniczny typ wymowy tych spółgłosek. Z kolei polszczyzna dialektalna jest pod względem tej wymowy zróżnicowana. Południowo-zachodnia Polska (Małopolska, Wielkopolska, Śląsk) ma wymowę synchroniczną. Północno-wschodnia (Mazowsze, Kaszuby, północne dialekty Wielkopolski) mają wymowę asynchroniczną, gdzie wyodrębnia się trzy typy z racji na różną postać elementu miękkiego, którym może być: j, ś, ź, ch´, h´, ń; por. na przykład jeke lnu gatunki: Bźałijedan kśitńe bźoło (...) muzo, ze bźałi żękśi rłośńe, a ten nebźeski średńej ´jakie lnu gatunki: biały jeden kwitnie biało (...) mówią, iż ten niebieski większy rośnie, a ten niebieski średniej´. Łan jak wydze z źąmńi i ma kch´itnąć to go kobch´eta pch´ele ´len jak wyjdzie z ziemi i ma kwitnąć, to go kobieta pieli´. Na niektórych obszarach Polski północnej w dialektach utrzymuje się starą miękkość spółgłoski wargowej w wygłosie. Na Kurpiach na przykład mówi się Kurpś, gołąpś. W języku ogólnym ślady tej miękkości pozostają tylko w sytuacjach zależnych: Kurpia, gołębia. ~ popr. Jeśli pochodzisz z terenu, na którym mówi się na przykład miasto, mńafem, mńejsce, uważaj, żebyś nie popełniał błędu hiperpo-prawności przy próbie uniknięcia w wypowiedzi tej cechy fonetycznej. To się zdarza, na przykład gęsi m´isko lecą ´gęsi nisko lecą´

Definicja Wyraz Podzielny Słowotwórczo:
Co to jest pochodny (derywat, formacja słowotwórcza). słowo, gdzie można wyodrębnić dwie cząstki: podstawę słowotwórczą i formant. Znaczenie wyrazu pochodnego wynika ze znaczenia wyrazu podstawowego i ze wargowe miękkie spółgłoski- wymowa.
Definicja Wyraz:
Co to jest najtrudniejszych do zdefiniowania jednostek językowych. W pierwszej kolejności należy odróżnić dwa fundamentalne znaczenia wyrazu: jednostka słownika i obiekt tekstu. I tak na przykład w zdaniu wargowe miękkie spółgłoski- wymowa.
Definicja Wyraz Przestarzały:
Co to jest pośpiechu wychodzi z użycia, występuje w pierwszej kolejności w mowie starszego pokolenia. Do wyrazów przestarzałych możemy zaliczyć na przykład pomiarkować się ´zastanowić się, opanować´, bałamutka wargowe miękkie spółgłoski- wymowa.

Czym jest Wargowe Miękkie Spółgłoski- Wymowa znaczenie w Słownik na W .

  • Dodano:
  • Autor: