ZAIMEK co to jest
Jak się pisze Zaimek. Czym jest każdy słowo odmieniający się poprzez przypadki] - część mowy, która.

Definicja ZAIMEK

Co to znaczy ZAIMEK: [za imię, a więc ´zamiast imienia´; imię w gramatyce znaczy każdy słowo odmieniający się poprzez przypadki] - część mowy, która zastępuje inne samodzielne znaczeniowo części mowy: rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki, liczebniki. Odpowiada zatem na te same pytania, co zastępowane wyrazy. Zaimki nie mają wyraźnego znaczenia, jedynie kontekst wskazuje, jakie można im przypisać treści. Zaimki możemy podzielić w pierwszej kolejności z racji na dwa kryteria. l. Kryterium składniowe. W zależności od tego, jaką część mowy zastępują, w wypowiedzeniu wyodrębniamy wśród nich: a) zaimki rzeczowne (zastępują rzeczowniki): ja, ty, on, ona, ono, my, wy, one, oni, się, sam, ktokolwiek, cokolwiek, nic, nikt, kto, co, ktoś, coś; b) zaimki przymiotne (zastępują przymiotniki): mój, twój, wasz, nasz, ich, jego, jej, czyj, taki, który, jaki, każdy, żaden, ten, tamten, ów; c) zaimki przysłowne (zastępują przysłówki): tak, tu, jak, tam, tędy, kiedy, stąd, nigdy, nigdzie, gdzie, gdziekolwiek, wszędzie, stamtąd, dlaczego; d) zaimki liczebne (zastępują liczebniki): tyle, kilka, ile. Zaimki te odmieniają się podobnie, jak części mowy, które zastępują, tzn. zaimki rzeczowne odmieniają się poprzez przypadki, czasem także liczbę, zaimki przymiotne poprzez rodzaje, liczbę, przypadki, zaimki liczebne, tak jak liczebniki, poprzez rodzaje i przypadki, a zaimki przysłowne w ogóle nie podlegają odmianie. 2. Kryterium znaczeniowe. z racji na to, jakie znaczenie mają zaimki, wyróżniamy: a) zaimki osobowe - wskazują na osoby, o których mowa w wypowiedzeniu, przez zaznaczenie, jaka jest stosunek pomiędzy tymi osobami a mówiącym, na przykład zaimek ja wskazuje na osobę mówiącą, ty na słuchacza i tak dalej Oto zbiór zaimków osobowych: ja, ty, on, ona, ono, oni, one, my, wy. Zaimki osobowe mogą występować w dwóch postaciach: krótkiej - ci, cię, mi, go i długiej - mnie, ciebie, jego. Formy krótkie występują najczęściej w środku wypowiedzenia, zazwyczaj po czasownikach, formy dłuższe najpierw zdania albo gdy chcemy ten zaimek zaakcentować. Por. na przykład Tobie, tylko tobie zaufałem; Zaufałem ci. W wyrażeniach przyimkowych zaimki on, ona, ono, oni, one pojawiają się z charakterystycznym nagłosowym n-, por. na przykład Idę do niego; b) zaimki wskazujące, na przykład ten, tamten, ów, inny, taki, tak, tu, tędy. Zaimki wskazują na osoby, elementy, cechy z otoczenia (regularnie z charakterystycznym gestem) albo wspomniane już w tekście, na przykład Mówiłem ci już o tym człowieku, Podoba mi się tamten obraz; c) zaimki pytające (pytajne) - służą do zadawania pytań, na przykład kto?, co?, jaki?, gdzie?, kiedy?, który?: Kiedy będzie kolacja?; Jaki on jest?; Która godzina? Zaimki te z pozoru są takie same jak względne, różnią się gdyż funkcją; d) zaimki względne: kto, co, jaki, gdzie, kiedy, który - przypominają zaimki pytajne, ich funkcja w zdaniu jest jednak zupełnie inna - wprowadzają zdania podrzędne. Por. na przykład Rozmawiałam z tą kobietą, o której tyle pisano w gazetach; Jaki pan, taki kram; e) zaimki dzierżawcze - wskazują na przynależność czegoś (kogoś) do kogoś, na przykład mój, twój, jego, jej, nasz, wasz, ich, swój, czyj, czyjś, czyjkolwiek. Por. na przykład Mój pies jest cudowny; Czy pożyczysz mi własną książkę?; f) zaimek zwrotny - się (siebie, sobie, sobą) - odnosi się do osoby albo rzeczy, do której wraca swoja czynność, na przykład Nie chwal się; Wyrzucam sobie, iż tyle mówiłem; g) zaimki nieokreślone - wskazują na niewyraźnie określoną cechę, osobę, rzecz, na przykład jakiś, ktoś, coś, którykolwiek, niekiedy, niejeden, gdziekolwiek bądź, byle czyj. Por. na przykład Jakiś człowiek stanął koło naszego domu; h) zaimki przeczące - wskazują na brak kogoś albo czegoś, na przykład nikt, nic, niczyj, nigdzie, nigdy, żaden. Por. na przykład Żadnemu człowiekowi nie powiodło się podejść do tego psa; i) zaimki upowszechniające, na przykład wszędzie, wszystek, każdy. Por. na przykład Każdy człowiek musi jeść. W niektórych opracowaniach możemy spotkać się z ekipą zaimków, nazywanych wszechogarniającymi. Wówczas do tej klasy zaliczane są zaimki przeczące i upowszechniające. Obie opisane klasyfikacje zaimków krzyżują się ze sobą. Dlatego także każdy zaimek możemy opisać dwukrotnie wg wspomnianych mierników, na przykład ten - to zaimek przymiotny, wskazujący, nigdy - zaimek przysłowny, przeczący

Definicja Zapożyczenie:
Co to jest językowy (głoska, morfem, słowo, konstrukcja składniowa) przejęty z innego języka. Najczęściej mówimy o zapożyczeniach leksykalnych (wyrazów, związków frazeologicznych). Z racji na stopień zaimek co to jest.
Definicja Zestrój Akcentowy:
Co to jest połączona jednym wspólnym akcentem. Może to w naturalny sposób dotyczyć jednego wyrazu książeczka, zielony, Wielkanoc. Może także obejmować kilka wyrazów, na przykład nie dali mu, patrzcie no się zaimek definicja.
Definicja Zawiadomienie:
Co to jest wypowiedzenie, tzn. wypowiedzenie, które nie zawiera formy osobowej czasownika, nie można jej także wprowadzić (tak jak przy równoważnikach zdania). W przeciwieństwie jednak od wykrzyknień, które zaimek co znaczy.
Definicja Znaki Interpunkcyjne:
Co to jest służące w piśmie. Ich funkcją jest zapewnienie zapisanemu tekstowi jednoznaczności, a więc spowodowanie, tak aby osoba czytająca rozumiała tekst tak samo jak piszący go. W polskiej interpunkcji zaimek słownik.

Czym jest Zaimek znaczenie w Słownik na Z .

  • Dodano:
  • Autor: