GEOGRAFIA co to jest
Definicja geografia co to jest. Czym jest litosfera, hydrosfera, atmosfera, biosfera. Zwłaszcza.

Co to jest Geografia

Definicja GEOGRAFIA: edukacja, której obiektem jest powłoka ziemska, jest to litosfera, hydrosfera, atmosfera, biosfera. Zwłaszcza geografia zajmuje się badaniem przestrzennego zróżnicowania komponentów powłoki ziemskiej pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym i badaniem związków pomiędzy zjawiskami przyrodniczymi i zjawiskami społeczno-gospodarczymi. Wielka różnorodność zjawisk zachodzących w obrębie powłoki ziemskiej prowadzi do bardzo obszernego i różnorodnego zakresu badań podejmowanych poprzez edukacji geograficzne. Ogół elementów, mechanizmów i zjawisk występujących w powłoce ziemskiej można podzielić na naturalne, tj. takie, które zachodzą bez udziału człowieka, i te, które wynikają bezpośrednio albo pośrednio z działalności człowieka. Mając na uwadze to kryterium przyjęło się wyróżniać dwa kluczowe działy: geografię fizyczną (przyrodniczą) i antropogeografię (geografię społeczno-gospodarczą, geografię ekonomiczną). Podstawy nowożytnej geografii fizycznej opracował uczony niemiecki, Aleksander Humboldt (1769-1859), który w swym dziele Kosmos zawarł obraz geografii jako edukacji indukcyjnej, pozwalającej dojść do uogólnień i odkrycia praw poprzez dynamiczne i historyczne ujmowanie zjawisk w celu wyjaśnienia związków zachodzących pomiędzy składnikami powłoki ziemskiej. Inny pkt. widzenia prezentował Karol Ritter (1779-1859), na czoło badanych zagadnień wysuwając zjawiska społeczno-gospodarcze, zjawiskami fizycznymi zajmując się o tyle, o ile miały one wpływ na działalność ludzką. Biorąc pod uwagę zakres przestrzenny podejmowanych poprzez geografię badań wyodrębnić można dwa kluczowe nurty: geografię ogólną i geografię regionalną (szczegółową). Zakres badań geografii regionalnej obejmuje te same zjawiska co geografia ogólna, ale dotyczy mniejszego obszaru. Ma za zadanie dać pogłębioną charakterystykę danego terytorium. obiektem badań geografii fizycznej ogólnej są między innymi badania Ziemi jako planety, jej kształtów, ruchów, wpływu tych ruchów na zjawiska zachodzące na powierzchni Ziemi, badania nad pochodzeniem form powierzchni i procesami ich zmian pod działaniem różnych czynników. Ponadto geografia fizyczna ogólna zajmuje się badaniem atmosfery i jej wpływu na pozostałe komponenty powłoki ziemskiej, badaniem wód i ich działalności, badaniem zespołów roślinnych i zwierzęcych. Wyniki obserwacji i badań przedstawia się regularnie w formie map. Mapy są nie tylko obrazem przestrzennego zróżnicowania badanych zjawisk, ale potencjalnym narzędziem wnioskowania, które jest możliwe przez porównanie map przedstawiających różne treści

Definicja Góra Lodowa:
Co to jest szelfowego albo lądolodu figura lodu, która pływając po morzu albo oceanie etapowo topi się. Góra lodowa wystaje powyżej powierzchnię wody tylko w około 1/9 części swojej masy, może osiągnąć masę geografia.
Definicja Gleby Kasztanowe:
Co to jest warunkach ciepłego, kontynentalnego klimatu, przy rocznych opadach w granicach 200-300 mm. Występują pod stepami ostnicowymi i piołunowymi. W profilu widoczne: poziom próchniczny o zawartości geografia.
Definicja Gleby Bagienne:
Co to jest gleb hydrogenicznych. Powstają w obniżeniach powierzchni terenu w konsekwencji odkładania się sporych ilości materiału organicznego w warunkach beztlenowych (tak zwany anaerobioza, będąca rezultatem geografia.

Czym jest Geografia znaczenie w Słownik geografia G .

  • Dodano:
  • Autor: