BAGIENNE GLEBY co to jest
Definicja gleby bagienne co to jest. Czym jest obniżeniach powierzchni terenu w konsekwencji.

Co to jest Gleby Bagienne

Definicja GLEBY BAGIENNE: rząd gleb z działu gleb hydrogenicznych. Powstają w obniżeniach powierzchni terenu w konsekwencji odkładania się sporych ilości materiału organicznego w warunkach beztlenowych (tak zwany anaerobioza, będąca rezultatem wysokiego poziomu wód gruntowych), przy udziale roślinności bagiennej. Gleby bagienne charakteryzują się wysokim uwilgotnieniem, zasobne są w substancje organiczne (nawet do kilkudziesięciu proc.) i regularnie podlegają oglejeniu (mechanizm glejowy). Wśród gleb bagiennych odznacza się gleby mułowe i torfowe

Definicja gleby bielicowe:
Co to jest gleby powstające w procesie bielicowania na ubogich piaskach, typowe dla lasów borealnych, z kolei w Polsce dla borów sosnowych (borów). Charakteryzują się kwaśnym odczynem i małą zawartością GLEBY BAGIENNE.
Definicja góry zrębowe:
Co to jest górski, pasmo górskie stanowiące jeden zrąb tektoniczny bądź także składające się z szeregu zrębów, oddzielonych od siebie rowami tektonicznymi i dolinami przełomowymi. Zrębowymi górami są na GLEBY BAGIENNE.
Definicja gleby poligonalne:
Co to jest gleby powstające w warunkach klimatu zimnego, przy rocznych sumach opadów w granicach 150-300 mm. W tych warunkach na płaskich, wolnych od lodu, zbudowanych z młodych utworów czwartorzędowych GLEBY BAGIENNE.

Czym jest Bagienne Gleby znaczenie w Słownik geografia G .

  • Dodano:
  • Autor: