KRAJOBRAZU CHRONIONEGO OBSZAR co to jest
Definicja obszar chronionego krajobrazu co to jest. Czym jest ekologicznej względnie nie.

Co to jest Obszar Chronionego Krajobrazu

Definicja OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU: forma ochrony przyrody mająca na celu zapewnienie równowagi ekologicznej względnie nie zaburzonych mechanizmów przyrodniczych danego obszaru, które pełnią rolę otulinową albo łącznikową parków narodowych i krajobrazowych. Wydzielone przestrzennie terytorium, obejmujące atrakcyjne krajobrazowo tereny o różnorodnych typach ekosystemów (zmienionych częściowo poprzez człowieka), objęte ochroną, pozwalającą zapewnić zachowanie stanu równowagi ekologicznej w środowisku przyrodniczym. Charakter gospodarki prowadzonej na obszarach chronionego krajobrazu w oparciu o szczegółowe regulaminy prawne (między innymi zakaz lokalizacji zakładów przemysłowych i obiektów uciążliwych dla środowiska, zakaz prowadzenia działalności niekorzystnie wpływających na krajobraz, dbałość o styl budownictwa dostosowany do lokalnych tradycji) uzależniony jest od pełnionych przezeń funkcji: otulinowej (dla parków narodowych i krajobrazowych), rekreacyjnej (tereny dla turystyki i wypoczynku, odciążające obszary o wyjątkowych walorach przyrodniczych) i naturalnego korytarza ułatwiającego migracje zwierząt. Region chronionego krajobrazu tworzony jest na mocy rozporządzenia wojewody ( albo porady gminy) i uwzględniany przy opracowywaniu planów przestrzennego zagospodarowania. Ogólna liczba obszarów chronionego krajobrazu w Polsce wynosi aktualnie 231 obiektów o łącznej powierzchni 5257 tys. ha (wg stanu na 31 XII 1994)

Definicja Osnowa Geodyzyjna Mapy:
Co to jest punkty w terenie o dokładnie wyznaczonym położeniu (długość i szerokość geograficzna, wysokość n.p.m.), trwale oznaczone, (najczęściej przez guz metalowy wmurowany w betonowy słupek), stanowiące obszar chronionego krajobrazu.
Definicja Orogeneza:
Co to jest górotwórczość, wielkoskalowe ruchy skorupy ziemskiej prowadzące do stworzenia gór, stanowiące część cyklu orogenicznego. W rezultacie orogenezy następuje sfałdowanie osadów w obrębie geosynklin i ich obszar chronionego krajobrazu.
Definicja Odwrócenie Rzeźby:
Co to jest wytworzenie się rzeźby terenu, gdzie wypukłym strukturom tektonicznym (zrębom, antyklinom) odpowiadają obniżenia terenu, a wklęsłym strukturom tektonicznym (rowom, synklinom) - wzniesienia terenu obszar chronionego krajobrazu.

Czym jest Krajobrazu Chronionego Obszar znaczenie w Słownik geografia O .

  • Dodano:
  • Autor: