REGION co to jest
Definicja region co to jest. Czym jest występowaniem ustalonych cech, odróżniających go od.

Co to jest Region

Definicja REGION: fragment powierzchni Ziemi charakteryzujący się występowaniem ustalonych cech, odróżniających go od otoczenia. Odznacza się: 1) regiony fizycznogeograficzne - zwarte terytorialnie jednostki przestrzenne, cechujące się na pewnym stopniu ogólności wewnętrzną spójnością, wynikającą z położenia geograficznego, wspólnej historii rozwoju i wzajemnych powiązań przedmiotów środowiska w ich obrębie. Podział obszaru na regiony fizycznogeograficzne jest wielostopniowy, począwszy od góry wyróżniamy następne szczeble taksonomiczne: kontynent, region fizycznogeograficzny, podobszar, prowincja, podprowincja, makroregion, mezoregion i mikroregion. Regiony danego szczebla taksonomicznego są częścią regionów wyższego szczebla, a same podzielone są na regiony niższego szczebla, 2) regiony społeczno-gospodarcze, wyróżniane na podstawie cech związanych z działalnością człowieka: z rodzajem zagospodarowania (obszar przemysłowy, rolniczy i tym podobne), wzajemnych powiązań gospodarczych i usługowych i tym podobne)) Procedura wyróżniania regionów nosi nazwę regionalizacji

Definicja Radiolaryt:
Co to jest należąca do ekipy skał organogenicznych, powstająca wskutek nagromadzenia krzemionki, pochodzącej ze szkieletów radiolarii (promienice). Regularnie zawiera domieszki węglanu wapnia, związków żelaza region.
Definicja Regulacja Rzeki:
Co to jest prace hydrotechniczne powodujące zmianę profilu poprzecznego i podłużnego wybranego odcinka rzeki w celu polepszenia i ujednolicenia spływu wody, lodu i rumowiska rzecznego. Najczęściej klasyfikacja region.
Definicja Retencja Wodna:
Co to jest okresowego magazynowania wody opadowej, opóźniające jej odpływ z danego terenu. Rozróżnia się: retencję wodną powierzchniową, a więc zatrzymanie wody w dolinach rzek, jeziorach, zbiornikach region.

Czym jest Region znaczenie w Słownik geografia R .

  • Dodano:
  • Autor: