RELIKT co to jest
Definicja relikt co to jest. Czym jest roślin albo zwierząt będąca pozostałością dawnego, większego.

Co to jest Relikt

Definicja RELIKT: 1) w biologii ograniczona w swoim rozmieszczeniu populacja roślin albo zwierząt będąca pozostałością dawnego, większego zasięgu. Relikt klimatyczny - związany z chłodnymi i ubogimi siedliskami (torfowiskami, źródliskami, skałami), pozostałość epoki zlodowaceń (na przykład jeziorny skorupiak skrzelopływka tatrzańska Branchinecta paludosa albo torfowiskowa brzoza karłowata Betula nana - relikty glacjalne). Relikt topograficzny - związany ze starymi elementami rzeźby terenu, które aktualnie zanikają wskutek mechanizmów geomorfologicznych (peneplena), ((na przykład oderwane stanowisko jodły Abies alba w Puszczy Białowieskiej. Relikt edaficzny - występujący na typach gleb, które dawniej były szerzej rozprzestrzenione i aktualnie występują w niewielu miejscach, (((na przykład słonorośla i rośliny wydmowe występujące w głębi lądu, świadczące o wycofaniu się morza (relikty litoralne).2) w geologii termin służący do ustalenia utworu geologicznego (minerału albo skały), formy krajobrazu, zjawiska albo formy rzeźby, które przetrwały w formie pierwotnej mimo zmian warunków środowiska.Do tego typu reliktów należą:a) minerały reliktowe - występujące w skałach metamorficznych, które przetrwały w niezmienionej formie pomimo zmian fizyczno-chemicznych w okresie procesu przeobrażania (metamorfozy) skały.b) jeziora reliktowe - stanowiące pozostałość po morzu albo większym jeziorze. Powstają wskutek odizolowania ich od zbiornika macierzystego w wyniku mechanizmów tektonicznych ( ((((na przykład wypiętrzenie garbu) albo obniżania się poziomu wody spowodowanego zmianami klimatycznymi (między innymi Morze Kaspijskie, Ogromne Jezioro Słone, Jezioro Nezyderskie).Mogą tworzyć się także współcześnie w konsekwencji nieprzemyślanej gospodarki człowieka - ( (((((na przykład zmniejszanie się powierzchni Jeziora Aralskiego i dawnej zatoki Kara-Bogaz-Goł c) lód reliktowy - stanowiący pozostałość lodowca, zagrzebany pod grubą warstwą osadów.d) wody reliktowe - słone wody morskie stanowiące pozostałość po pradawnych morzach, zachowane do dziś w osadach geologicznych. Występują ((między innymi na obszarze Karpat, towarzysząc ropie naftowej.e) gleby reliktowe - powstałe we poprzednich okresach geologicznych, a następnie przykryte warstwą osadów i ponownie odsłonięte wskutek erozji

Definicja Równik:
Co to jest koło ogromne, które powstaje wskutek przecięcia powierzchni kuli o wyróżnionej osi poprzez płaszczyznę do tej osi prostopadłą, a jednocześnie przechodzącą poprzez środek kuli relikt.
Definicja Rój Wysp:
Co to jest rodzaj archipelagu złożonego z licznych, raczej niewielkich wysp rozmieszczonych bezładnie. Przykładami roju wysp są Sporady na Morzu Egejskim i Karoliny na Oceanie Spokojnym relikt.
Definicja Roślinność Alpejska:
Co to jest wysokogórska, roślinność halna, roślinność pietra alpejskiego, a więc halnego (piętra roślinności) w górach. Trudne warunki życia (ostry klimat, płytkie, skaliste gleby) wywołują, że należą do niej relikt.

Czym jest Relikt znaczenie w Słownik geografia R .

  • Dodano:
  • Autor: