GEOGRAFII ROZCZŁONKOWANIE co to jest
Definicja rozczłonkowanie w geografii co to jest. Czym jest stopień urozmaicenia kształtu linii.

Co to jest Rozczłonkowanie W Geografii

Definicja ROZCZŁONKOWANIE W GEOGRAFII: 1) właściwość obszaru lądowego, wyrażająca się przez stopień urozmaicenia kształtu linii brzegowej kontynentu albo wyspy. Rozczłonkowanie kontynentu uwidacznia się w liczbie półwyspów, przesmyków, głęboko wciętych zatok, mórz wewnętrznych i tym podobne, na przykład Eurazja cechuje się sporym rozczłonkowaniem, a Afryka małym. 2) właściwość wybrzeża, odmiennie rozwinięcie linii brzegowej. 3) właściwość obszaru górskiego albo wyżynnego, wyrażająca gęstość i głębokość rozcięcia go dolinami i obniżeniami, na przykład Beskid Wyspowy jest pasmem silnie rozczłonkowanym, a Karkonosze - słabo. 4) właściwość stoku albo skłonu górskiego, określająca gęstość i głębokość nacinających je dolin, na przykład północny stok Babiej Góry jest silniej rozczłonkowany od południowego

Definicja Rozdoły:
Co to jest kształtnym profilu poprzecznym i głębokości do kilku m, utworzone poprzez wody płynące epizodycznie (po ulewnych deszczach) w obrębie stoków przykrytych grubymi pokrywami zwietrzelinowymi albo rozczłonkowanie w geografii.
Definicja Retencja Wodna:
Co to jest okresowego magazynowania wody opadowej, opóźniające jej odpływ z danego terenu. Rozróżnia się: retencję wodną powierzchniową, a więc zatrzymanie wody w dolinach rzek, jeziorach, zbiornikach rozczłonkowanie w geografii.
Definicja Rędzina:
Co to jest wapń i próchnicę gleba wytworzona w procesie wietrzenia skał wapniowych, węglanowych i gipsowych, nierzadko z domieszką materiału lodowcowego: piasku i gliny (rędziny mieszane), o korzystnych rozczłonkowanie w geografii.

Czym jest Geografii W Rozczłonkowanie znaczenie w Słownik geografia R .

  • Dodano:
  • Autor: