BEZROBOCIA STOPA co to jest
Definicja stopa bezrobocia co to jest. Czym jest praktyce służące są dwa metody jej obliczania.

Co to jest Stopa Bezrobocia

Definicja STOPA BEZROBOCIA: rozmiar statystyczna opisująca zdarzenie bezrobocia. W praktyce służące są dwa metody jej obliczania: pierwszy, stosowany w większości państw świata, ustala stopę bezrobocia jako relacja liczby osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy do zasobu siły roboczej. Drugi, służący rzadziej, jest relacją liczby osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy do liczby ludności w wieku produkcyjnym, jest to do liczby osób w granicach wiekowych określających w danym państwie wiek produkcyjny (w Polsce 16-60 lat dla kobiet i 16-65 lat dla mężczyzn). Stopa bezrobocia obliczona drugim metodą jest zawsze niższa, ponieważ liczebność ludności w wieku produkcyjnym jest zawsze większa od liczebności zasobu siły roboczej. Stopa bezrobocia nie jest dokładnym miernikiem rozmiarów bezrobocia, gdyż zawsze istnieje ekipa niepracujących, którzy poszukują pracy na swoją rękę nie rejestrując się w urzędzie zatrudnienia, a jednocześnie wielu zarejestrowało się tylko po to, aby skorzystać z prawa do zasiłku, nie mając zamiaru podjęcia pracy. Rozróżnia się rzeczywistą i naturalną stopę bezrobocia. Rzeczywista stopa bezrobocia dotyczy wszystkich niepracujących, niezależnie od przyczyn, dla których pozostają bez pracy. Naturalna stopa bezrobocia dotyczy tylko niepracujących dobrowolnie, tzn. tych, których pozostawanie bez pracy nie wynika ze stanu koniunktury. Szacuje się, iż naturalna stopa bezrobocia wynosi około 3-4%, a bezrobocie tej wielkości uznaje się za korzystne dla gospodarki

Definicja Spąg:
Co to jest dolna powierzchnia warstwy (ławicy) skalnej albo kopaliny przylegająca do warstwy leżącej bezpośrednio pod nią stopa bezrobocia.
Definicja Siedlisko:
Co to jest ekologii zespół czynników abiotycznych środowiska tworzący warunki bytowania danego organizmu. Dla roślinnych organizmów lądowych definicja siedliska (ekotopu) obejmuje w pierwszej kolejności chemizm stopa bezrobocia.
Definicja Szeregówka:
Co to jest wiejskiej, pochodzący jeszcze ze średniowiecza, charakterystyczny dla terenów nizinnych, w szczególności podmokłych. Bazuje na wznoszeniu zabudowań wzdłuż prostej drogi, lecz w sposób luźny, na stopa bezrobocia.

Czym jest Bezrobocia Stopa znaczenie w Słownik geografia S .

  • Dodano:
  • Autor: