TERASA co to jest
Definicja terasa co to jest. Czym jest dolinach (terasa rzeczna), a również nad brzegami mórz.

Co to jest Terasa

Definicja TERASA: forma rzeźby powierzchni Ziemi występująca powszechnie w dolinach (terasa rzeczna), a również nad brzegami mórz (terasa morska) i jezior (terasa jeziorna). Terasa jest zasadniczo metodą równinną, kompletnie poziomą albo (częściej) lekko nachyloną w kierunku osi doliny albo brzegu akwenu. Stworzenie terasy jest efektem naprzemiennego występowania dwóch rodzajów mechanizmów morfologicznych: na początku erozji bocznej rzeki albo abrazji, tworzących powierzchnię równinną, a następnie, po obniżeniu podstawy erozyjnej (dna doliny, poziomu morza albo jeziora) - mechanizmów wcinania się koryta rzeki (erozja wgłębna) albo obniżenia poziomu morza, w wyniku czego powstaje krawędź ograniczająca powierzchnię terasy. Efektem kilkakrotnych zmian poziomu podstawy erozyjnej jest schodowe występowanie kilku poziomów terasy, oddzielonych od siebie mniej albo bardziej wyraźnymi progami. Z racji na budowę terasy i mechanizmy, które doprowadziły do jej stworzenia, wyróżniamy różne rodzaje teras, między innymi:1) abrazyjne, powstałe w konsekwencji niszczenia poprzez fale morskie i unoszony poprzez nie materiał brzegów, zbudowanych ze skał litych,2) erozyjne, powstałe w konsekwencji erozji (bocznej, a następnie wgłębnej) rzeki w skale litej,3) akumulacyjne, powstałe w rezultacie wypełnienia dna doliny osadami aluwialnymi, a następnie wcięcia się w nie koryta, nie mniej jednak rozcięcie nie dochodzi do skały litej w podłożu (to jest najczęściej występujący rodzaj terasy na obszarze Polski).Terasy powstałe w podobny sposób, lecz z korytem, które rozcięło całą warstwę aluwiów i wcięło się w litą skałę, nazywane są terasami akumulacyjno-erozyjnymi. Odrębnymi rodzajami teras akumulacyjnych są terasy kemowe, powstające między krawędzią topniejącego lodowca a zboczem doliny, i terasy sandrowe, powstałe wskutek cofania się czoła lodowca, z którego wypływa rzeka osadzająca sandr. Terasa dawniej nazywana była tarasem, również aktualnie niektórzy geografowie używają tego ustalenia

Definicja Turnia:
Co to jest szczytu cechującego się występowaniem stromych, skalistych ścian i ostrego wierzchołka. Turnie są typowe dla gór o rzeźbie alpejskiej, przekształconych poprzez podcinające ściany lodowce, na przykład terasa.
Definicja Transgresja Lodowca:
Co to jest powierzchni i długości lodowca w rezultacie przewagi akumulacji śniegu nad ablacją (topnieniem lodowca). Transgresja lodowca wiąże się najczęściej z oziębianiem klimatu ( w rezultacie obniżania się terasa.
Definicja Troposfera:
Co to jest ziemskiej najbliższa powierzchni planety: około 16-18 km nad równikiem, 8-10 km nad biegunami. Powyżej nią, oddzielona tropopauzą, znajduje się stratosfera. W troposferze zawarta jest prawie cała (99 terasa.

Czym jest Terasa znaczenie w Słownik geografia T .

  • Dodano:
  • Autor: