UCHODŹSTWO co to jest
Definicja uchodźstwo co to jest. Czym jest rewolucjom od początku dziejów. Status uchodźcy.

Co to jest Uchodźstwo

Definicja UCHODŹSTWO: zdarzenie towarzyszące wojnom, konfliktom zbrojnym, rewolucjom od początku dziejów. Status uchodźcy klasyfikuje konwencja genewska z 1951. Wg niej uchodźcami są osoby znajdujące się poza krajem swego obywatelstwa, które z uzasadnionych przyczyn dyktowanych strachem przed prześladowaniami z racji na religię, rasę, narodowość, przynależność do określonej ekipy socjalnej, poglądy polityczne nie mogą albo nie chcą używać z ochrony swego państwa. To są najczęściej ludzie bez środków do życia, nie majacy legalnych dokumentów tożsamości, podróży, prawa do pobytu na terenie krajów trzecich. Prawo międzynarodowe zaczęło stanowić normy dotyczące uchodźstwa po I wojnie światowej, gdy przez wzgląd na rewolucją rosyjską, prześladowaniami etnicznymi i politycznymi w krajach autokratycznych i totalitarnych zdarzenie to przybrało charakater masowy. Od 1921 rozpoczął funkcjonować Urząd Wysokiego Komisarza do spraw Uchodźców Ligi Narodów, którego pierwszym zwierzchnikiem został polarnik norweski F. Nansen. Od jego nazwiska pochodzi ustalenie - paszporty nansenowskie, które wydawano uchodźcom i apatrydom, aby mogli poruszać się na terenie krajów trzecich i uzyskać status cudzoziemca. Pierwsza ogólna konwencja dotycząca uchodźstwa została przyjęta w 1933. Po II wojnie światowej w ramach ONZ powstała w 1946 Organizacja Międzynarodowa Uchodźców (International Refugees Organization - IRO), a od 1951 powołano Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR). W zakres jego zadań wchodzi zarówno ochrona uchodźców, jak także działania na rzecz trwałego rozwiązania tego problemu, na przykład pomoc przy dobrowolnej repatriacji, jeżeli zanikły powody uchodźstwa albo przy integracji w nowym społ. bądź przesiedleniu do innych państw. Ok. 130 krajów jest sygnatariuszami dokumentów dających podstawę do działania UNHCR - konwencji genewskiej z 1951 i Protokołu nowojorskiego z 1967 (Polska od 1991). Wg nich rządy zobowiązują się do traktowania uchodźców wedle prawem międzynarodowym, co znaczy udzielanie azylu politycznego, jeżeli spełniają oni odpowiednie kryteria, nieodsyłanie do państw, gdzie grozi im prześladowanie, zapewnienie prawnych, ekonomicznych, socjalnych warunków do bezpiecznego życia w miejscu pobytu. Wewnętrzne prawo każdego państwie powinno być słowem takich właśnie zasad. Problem uchodźstwa nasila się nieustannie, co jest rezultatem eskalacji konfliktów zbrojnych, czystek etnicznych, trwania dyktatorskich reżimów. W latach 90. szacuje się, że liczba ogólna uchodźców sięga 50 mln. Do szablonowych obszarów uchodźstwa - Afryki, Azji dołączyła Europa, gdzie do lat 90. uchodźcy stanowili tylko ok. 10% całkowitej ich liczby. Jugosłowiańska wojna, rozpad ZSRR i konflikty na terenie jego byłych republik rozszerzyły skalę tego zjawiska

Definicja Uwał:
Co to jest typowa dla obszarów krasowych, w formie bezodpływowego zagłębienia, utworzonego poprzez połączenie kilku sąsiadujących lejów krasowych, w konsekwencji degradacji ich stoków. W procesie rozwoju uwału uchodźstwo.
Definicja Ujście Rzeki:
Co to jest miejsce, gdzie rzeka kończy swój bieg łącząc się z inną rzeką albo wpadając do morza lub jeziora. Ujście rzeki do morza albo jeziora może mieć formę estuarium albo delty uchodźstwo.
Definicja Użytek Ekologiczny:
Co to jest ochrony przyrody polegająca na zabezpieczeniu fragmentu ekosystemu mającego znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i siedlisk, na przykład: naturalnych zbiorników wodnych, śródpolnych uchodźstwo.

Czym jest Uchodźstwo znaczenie w Słownik geografia U .

  • Dodano:
  • Autor: