URBANIZACJA co to jest
Definicja urbanizacja co to jest. Czym jest przestrzennych prowadzących do rozwoju miast, wzrostu.

Co to jest Urbanizacja

Definicja URBANIZACJA: zespół przemian społeczno-ekonomicznych, kulturowych i przestrzennych prowadzących do rozwoju miast, wzrostu ich liczby, powiększania się odsetka ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności państwa, rozszerzania się obszarów miejskich. Urbanizacja przebiega w płaszczyźnie: demograficznej (przemieszczenie się ludności wiejskiej do miast, co prowadzi do wzrostu liczby i odsetka ludności miejskiej), przestrzennej (powiększanie się powierzchni miast, powstawanie nowych miast i tworzenie się rozległych obszarów zurbanizowanych), ekonomicznej (przyrost liczby ludności pracującej w zawodach pozarolniczych, przemyśle i usługach) i socjalnej (przenikanie miejskich wzorów życia, miejskiego stylu życia także na obszary wiejskie). Zdarzenie urbanizacji, powiązane z procesem industrializacji, pojawiło się pod koniec XVIII w., na początku w Anglii, później w państwach Europy Zachodniej, USA i Japonii, a najpierw XX w. w Europie Środkowej i Wschodniej

Definicja Użytki rolne:
Co to jest gospodarstwa rolnego albo danego regionu używane do produkcji roślinnej, ogrodniczej albo zwierzęcej. Do użytków rolnych zalicza się: grunty orne, trwałe użytki zielone (pastwiska, łąki), ogródki URBANIZACJA.
Definicja Ujście rzeki:
Co to jest miejsce, gdzie rzeka kończy swój bieg łącząc się z inną rzeką albo wpadając do morza lub jeziora. Ujście rzeki do morza albo jeziora może mieć formę estuarium albo delty URBANIZACJA.
Definicja urbanistyka:
Co to jest miast, osiedli i różnego rodzaju zespołów budowli, a również zagospodarowywania terenów wedle ich przewidywanym przeznaczeniem (funkcje przemysłowe, mieszkalne, rekreacyjne, reprezentacyjne i tak URBANIZACJA.

Czym jest Urbanizacja znaczenie w Słownik geografia U .

  • Dodano:
  • Autor: