WYDMY co to jest
Definicja wydmy co to jest. Czym jest pagórki) i kształtach, usypane poprzez wiatr. Wydmy cechują.

Co to jest WYDMY

Definicja WYDMY: piaszczyste wzniesienia o różnych rozmiarach (wzgórza, pagórki) i kształtach, usypane poprzez wiatr. Wydmy cechują się zazwyczaj asymetrycznością zboczy, strona dowietrzna (po której toczy się piasek do góry pod wpływem siły wiatru) jest łagodniej nachylona niż zawietrzna (po której piasek przewiany poprzez grzbiet wydmy osypuje się swobodnie). Odznacza się dwa fundamentalne typy wydm: 1) barchany, w kształcie asymetrycznych rogalików, zwróconych wypukłą stroną w kierunku wiatru, a końcami w stronę przeciwną. Barchany powstają w obszarach suchych, pustynnych, pozbawionych roślinności, 2) wydmy paraboliczne, o kształcie odwrotnym w relacji do barchanu, z ramionami zwróconymi w kierunku wiatru, powstające w klimacie wilgotniejszym, gdzie końce wydmy są powstrzymywane poprzez roślinność, a środek wydmy przesuwa się bardziej swobodnie. Barchany, albo rzadziej wydmy paraboliczne, łączące się ze sobą ramionami i tworzące długie łańcuchy, prostopadłe do kierunku wiatru, noszą nazwę wydm poprzecznych. Ich przeciwieństwem są wydmy podłużne, o przebiegu zgodnym z dominującym kierunkiem wiatrów, powstające ze złączonych ze sobą, "doganiających się" barchanów. Wydmy podłużne ciągną się niekiedy na przestrzeni setek km, tworząc nieprzerwane, równoległe do siebie wały wydmowe (na przykład na Pustyni Simpsona w Australii lub na pustyniach piaszczystych Sahary, gdzie noszą lokalną nazwę seif). Wydmy są metodą rzeźby powszechną dla obszarów pustyń piaszczystych, występują także jednak w klimacie umiarkowanym wilgotnym, gdzie nie mają charakteru wydm wędrujących, ale są utrwalone poprzez roślinność. Z racji na miejsce występowania odznacza się wydmy: pustynne, nadmorskie (zbudowane z piasków usypanych poprzez fale morskie) i śródlądowe (usypane z piasków sandrowych, terasowych i in.). W Polsce wydmy występują na bardzo wielu obszarach, mają jednak w większości charakter wydm utrwalonych. Wydmy wędrujące spotyka się między innymi na Mierzei Łebskiej i w obrębie Słowińskiego Parku Narodowego

Definicja Wykap:
Co to jest wypływ kroplisty, forma naturalnego wypływu wody, polegająca na skapywaniu pojedynczych kropli. Występuje zwykle na wychodniach skał zbudowanych z warstw o różnej przepuszczalności wydmy co to jest.
Definicja Wyż Atmosferyczny:
Co to jest wyż baryczny, region podwyższonego ciśnienia atmosferycznego, charakteryzujący się zamkniętym układem izobar, gdzie ciśnienie rośnie od zewnątrz do środka wydmy definicja.
Definicja Wiatr:
Co to jest atmosferycznego o przeważającej składowej poziomej względem powierzchni Ziemi, powstały w wyniku nierównomiernego rozkładu ciśnienia atmosferycznego na danym poziomie nad powierzchnią Ziemi. Wiatr wydmy co znaczy.
Definicja Wiosna:
Co to jest pora roku rozpoczynająca się w chwili równonocy wiosennej (21 marca) i trwająca do momentu przesilenia letniego (22 czerwca). W meteorologii wiosna obejmuje marzec, kwiecień, maj wydmy słownik.

Czym jest Wydmy znaczenie w Słownik geografia W .

  • Dodano:
  • Autor: